google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH POLEGAJĄCYCH NA SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO, CZYSZCZENIU I UDRAŻNIANIU PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUWANIU ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-10-26

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 641220-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.

  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy: WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH POLEGAJĄCYCH NA SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO, CZYSZCZENIU I UDRAŻNIANIU PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUWANIU ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 142917040, ul. Juzistek  2 , 05-131  Zegrze, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261883896, e-mail jw4809.zp@ron.mil.pl, faks 261883868.
  Adres strony internetowej (URL): www.26wog.wp.mil.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Jednostka Wojskowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.26wog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) podanym nr sprawy i nazwą zamówienia
  Adres:
  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Juzstek 2 05-131 Zegrze, kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH POLEGAJĄCYCH NA SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO, CZYSZCZENIU I UDRAŻNIANIU PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUWANIU ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
  Numer referencyjny: ZP/80/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich polegających na sprawdzenie stanu technicznego, czyszczeniu i udrażnianiu przewodów kominowych oraz usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych dla 26 WOG w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.2. Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje m.innymi:1) okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 62 ust. 1 i 3 (Dz. U z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)2) Czyszczeniu przewodów kominowych z zanieczyszczeń z przewodów na całej ich długości wraz z częścią wystającą ponad połacią dachową. W zakresie czyszczenia zamówienie obejmuje: udrożnienie, w tym usuwanie sadzy i ptasich gniazd (,,odkwaszanie") z przewodów i połączeń (kanały - czopuchy, kratki wentylacyjne w budynkach objętych zamówieniem).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. Zakres usług do wykonania dla każdej części oddzielnie zawarto w ,,Zestawieniu przewodów kominowych na wykonanie usług kominiarskich" - załącznik nr 5 do umowy oraz częstotliwość wykonania usług zawarto w ,,Harmonogramie kontroli stanu technicznego i czyszczenia przewodów kominowych wykonywanych w czasie trwania umowy" - załącznik nr 3 do umowy (odp. dla części).

  II.5) Główny kod CPV: 90915000-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71315410-6
  71356100-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającym na powtórzeniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 20 % tego zamówienia, m.in. w zakresie:a) Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;b) Czyszczeniu przewodów kominowych z zanieczyszczeń na całej długości przewodów wraz z częścią wystającą ponad połacie dachu;c) Udrożnienie, w tym usuwanie sadzy i ptasich gniazd (,,odkwaszanie") z przewodów i połączeń (kanały - czopuchy, kratki wentylacyjne w budynkach).Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usługi będzie wynikała z oddania budynku po remoncie, wybudowania nowego budynku, uruchomienia niedziałającej stołówki, oddania/przekazania dodatkowych kompleksów, jednostek lub instytucji nie będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej i wymaga zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:w części nr 1 - 100 000,00 zł w części nr 2 - 80 000,00 złw części nr 3 - 25 000,00 złw części nr 4 - 20 000,00 złUwaga! Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część musi wykazać, że posiada ubezpieczenie na sumę gwarancyjną o najwyższej wartości przewidzianą dla części na które składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zdolności techniczne - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególnyZdolności zawodowe - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 z późn.zm.) lub posiadają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.26wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. Oryginał oświadczenia należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego 26 WOG Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, budynek nr 220 pokój nr 43 kancelaria jawna lub przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią:1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załącznik nr 1 do SIWZ;2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d do SIWZ;2. Pełnomocnictwo: 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ.4. Dowód wniesienia wadium.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 1) w części nr 1 - 1 800,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset zł).2) w części nr 2 - 1 300,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta zł).3) w części nr 3 - 450,00 złotych (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt zł).4) w części nr 4 - 400,00 złotych (słownie złotych: czterysta zł).2. Wykonawca , który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych części dla której składa ofertę3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c. gwarancjach bankowych;d. gwarancjach ubezpieczeniowych;e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn.zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w NBP O/Warszawa:Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000tytułem,,Wadium do ZP/80/2018 WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH POLEGAJĄCYCH NA SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO, CZYSZCZENIU I UDRAŻNIANIU PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUWANIU ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU /nazwa i NIP Wykonawcy".5. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:a. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;b. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: Wadium do ZP/80/2018 WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH POLEGAJĄCYCH NA SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO, CZYSZCZENIU I UDRAŻNIANIU PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ USUWANIU ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH DLA 26 WOG W ZEGRZU ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU/nazwa i NIP Wykonawcy" i dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę.7. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.2. Zamawiający zgodnie z art. 144.1. ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:1) Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym w przypadku, gdy będzie to niezbędne oraz będą spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego;c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie;2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian gdy zostaną spełnione łącznie warunki:a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w przypadku gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy Wykonawca:a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy zmiany te niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1 e ustawy Pzp;5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie;6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika.7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość zmniejszonego zakresu usług. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie.3. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej Umowy, w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr. 200 poz. 1679),c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.4. W przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, 5. w zakresie określonym w ust. 3 pkt a), b), c) Zamawiający wprowadzi zmiany do postanowień umowy, gdy Wykonawca uzasadni wpływ tych zmian na koszty wykonania przez niego przedmiotu umowy.6. Zmiana sporządzona w formie aneksu, o której mowa w ust. 3, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia do obiegu prawnego zmian przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt a), b), c).7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt b) i c), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.9. W przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować te koszty w okresie rozliczeniowym (miesięcznym) i do końca trwania umowy w postaci wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia objętego niniejszą umową wraz z dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie ponoszonych kosztów (np. RMUA, zanonimizowanie umowy) oraz podstawą dysponowania pracownikami (rodzaj umowy).10. Wszelkie zmiany wprowadzone w umowie mogą być dokonane jedynie na piśmie w formie pisemnej (w formie aneksu), pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: wykonanie usług kominiarskich polegających na sprawdzenie stanu technicznego, czyszczeniu i udrażnianiu przewodów kominowych oraz usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych dla SOI Białobrzegi, Legionowo, Zegrze
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. Zakres usług do wykonania dla każdej części oddzielnie zawarto w ,,Zestawieniu przewodów kominowych na wykonanie usług kominiarskich" - załącznik nr 5 do umowy oraz częstotliwość wykonania usług zawarto w ,,Harmonogramie kontroli stanu technicznego i czyszczenia przewodów kominowych wykonywanych w czasie trwania umowy" - załącznik nr 3 do umowy (odp. dla części).Miejsca wykonywania przedmiotu zamówieniaCzęść nr 1:SOI Białobrzegi, ? 05-127 Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93? 05-180 Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 47? 05-180 Pomiechówek, Goławice SOI Legionowo, ? 05-119 Legionowo ul. Gen.T.Buka 1? 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 5? 05-123 Chotomów, Olszewnica SOI Zegrze, ? 05-131 Zegrze ul. Juzistek 2? 05-130 Zegrze Południowe ul. Warszawska 22 ? 05-126 Kąty Węgierskie? 05-140 Jadwisin
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4, 71315410-6, 71356100-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: wykonanie usług kominiarskich polegających na sprawdzenie stanu technicznego, czyszczeniu i udrażnianiu przewodów kominowych oraz usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych dla SOI Ostrów Mazowiecka, Przasnysz
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. Zakres usług do wykonania dla każdej części oddzielnie zawarto w ,,Zestawieniu przewodów kominowych na wykonanie usług kominiarskich" - załącznik nr 5 do umowy oraz częstotliwość wykonania usług zawarto w ,,Harmonogramie kontroli stanu technicznego i czyszczenia przewodów kominowych wykonywanych w czasie trwania umowy" - załącznik nr 3 do umowy (odp. dla części).Miejsca wykonywania przedmiotu zamówieniaCzęść nr 2:SOI Ostrów Maz.? 07-310 Ostrów Maz. Komorowo ul. Bociańskiego 1? 07-201 Wyszków ul. Serocka 3? 07-410 Ostrołęka ul. Sienkiewicza 45SOI Przasnysz, ? 06-301 Przasnysz ul. Makowska 69? 06-400 Ciechanów ul. Orylska 6,8? 06-400 Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4, 71315410-6, 71356100-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: wykonanie usług kominiarskich polegających na sprawdzenie stanu technicznego, czyszczeniu i udrażnianiu przewodów kominowych oraz usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych dla dla SOI Kazuń, Rejon Modlin, Rejon Nowy Dwór Maz.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. Zakres usług do wykonania dla każdej części oddzielnie zawarto w ,,Zestawieniu przewodów kominowych na wykonanie usług kominiarskich" - załącznik nr 5 do umowy oraz częstotliwość wykonania usług zawarto w ,,Harmonogramie kontroli stanu technicznego i czyszczenia przewodów kominowych wykonywanych w czasie trwania umowy" - załącznik nr 3 do umowy (odp. dla części).SOI KazuńMiejsca wykonywania przedmiotu zamówienia? 05-154 Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego 1? 05-155 Grochale, Cybulice ? 09-402 Płock ul. Kilińskiego 12? 09-506 Soczewka ? 05-152 Czosnów, Dębina ? Rejon Modlin, 05-160 Modlin ? Rejon Nowy Dwór Maz., ul. Leśna 05-100 Nowy Dwór Maz.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90915000-4, 71315410-6, 71356100-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2021-10-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena100,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  05-131 Zegrze, Juzistek 2
  tel.: 261883896
  fax.: 261883868
  email: Wyślij email
  http://www.26wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 274839 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.