google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • KPP MŁAWA remont modernizacja c.o. i instalacji p.poż. Numer sprawy 9 /19
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-02-28

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 519328-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: KPP MŁAWA remont - modernizacja c.o. i instalacji p.poż. Numer sprawy 9 /19
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada  37/59 , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  bip.mazowiecka.policja.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu, pokój 801 ( 8-piętro ).


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KPP MŁAWA remont - modernizacja c.o. i instalacji p.poż. Numer sprawy 9 /19
  Numer referencyjny: Numer sprawy 9 /19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: ,,KPP MŁAWA remont - modernizacja instalacji c.o. i instalacji p.poż" w obiekcie czynnym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub dwa zadania.Zadanie Nr 1 ,,KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o."Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robót tj. Załącznik nr 1 do SIWZ.Zadanie Nr 2 ,,Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie " Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj tj. Załącznik nr 2 do SIWZ.Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na dwa zadania.Na każde zadanie zostanie zawarta oddzielna umowa: Projekt umowy dla zadania nr 1 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dla zadania nr 2 Załącznik nr 4 do SIWZ.3.1. NAZWA I KODY CPV - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)CPV 71240000 - 2 - Usługi architektoniczne inżynieryjne i planowaniaCPV 71321200 - 6 - Usługi projektowania systemów grzewczychCPV 45330000 - 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarneCPV 45331100 -7 - Instalowanie centralnego ogrzewaniaCPV 45000000 - 7 - Roboty budowlaneCPV 45320000 - 6 - Roboty izolacyjneCPV 45311200 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznejCPV 45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr poz. 1129 ),- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa , Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r., poz. 462 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1422), - Rozporządzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462 zpóźn.zm. ) - ustawą Prawo budowlane - obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji cieplnych.3.3. ZAKRES ROBÓT Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w budynku KPP w Mławie, 06 - 500 Mława, ul. Sienkiewicza 2 robót remontowych: Zadanie nr 1- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania , - montaż instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie izolacji instalacji c.o. i wody- roboty remontowe kanalizacji sanitarnej zewnętrznej- uzupełnienie instalacji elektrycznej - roboty remontowe budowlane i poinstalacyjneSystem ogrzewania zamknięty, z naczyniem wzbiorczym REFLEX, z obiegiem wymuszonym za pomocą pomp. Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych ze szwem łączone za pomocą spawania oraz częściowo za pomocą kształtek na gwint odpowiednio umocowane na ścianach budynku. Odpowietrzenia od poszczególnych pionów zaopatrzone w indywidualne, automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi z głowicą regulacyjną , zawory na powrocie.Zadanie nr 2 - remont instalacji p. poż. w systemie zaprojektuj i wybuduj3.4. WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJACYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1.) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w SIWZ, czyli pracowników wykonujących w tym zakresie prace fizyczne w szczególności z branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w całym okresie realizacji zamówienia na czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.2.)W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1.) Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:a)Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b)Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c)Dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 3.)Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów, o którym mowa w ppkt. 2) będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ppkt. 1).4. )Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt.1) zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.5.) Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ppkt.1) dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w ppkt. 2) złożonych w tym przypadku przez podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisów umowy Wykonawcy z Zamawiającym o realizację przedmiotu zamówienia.6.) Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym punkcie osób do wykonywania czynności wskazanych w ppkt.1), jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ppkt.1) jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.8.) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ppkt. 1) przez okres co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.9.)Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt. 1) nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw.10.)W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ppkt.2), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ppkt.2).11.)Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdyWykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych w ppkt 1) i 2),12.)Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 13.)Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.3.5. SPOSÓB WYCENY OFERTYZadanie nr 1Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia , przedmiarach , STWiOR oraz w SIWZ, realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty . Zadanie nr 2 Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w SIWZ , realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty . Zamawiający udostępni obiekty budowlane w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie i inwentaryzacja . 3.6. WYNAGRODZENIEZadanie nr 1Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie wykonanych i odebranych robót budowlanych. Zadanie nr 2 Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty Zamawiający przewiduje rozliczenie jednorazowe fakturą końcową za wykonane i odebrane: dokumentację techniczną i roboty budowlane. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana na zadanie Nr 1 przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony w celach informacyjnych. 3.7 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMIZgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy ( dla zadania nr 1 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dla zadania nr 2 Załącznik nr 4 do SIWZ ) .Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowyi obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.3.8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - TAKZadanie Nr 1 - ,,KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o." Zadanie Nr 2 - ,,Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie" Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.3.9. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych - NIE3.10. Zamawiający przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej - NIE3.11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych - NIE4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Zadanie nr 1 - do dnia 13.09.2019 r.Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa do dnia 15.04.2019 r.- zrealizowanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji do dnia 31.07.2019r.

  II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  71321200-6
  45330000-9
  45331100-7
  45000000-7
  45320000-6
  45311200-2
  45450000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-13

  II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Zadanie nr 1 - do dnia 13.09.2019 r.Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa do dnia 15.04.2019 r.- zrealizowanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji do dnia 31.07.2019r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego tej kategorii.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: ODNOŚNIE TYLKO ZADANIA nr 1:? posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania o wartości wykonanych robót co najmniej 100 000,00 zł brutto zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - ( Załącznik nr 5 do SIWZ) tj. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy technicznej i zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.? dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe ( Załącznik nr 6 do SIWZ):Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - ( Załącznik nr 6 do SIWZ) tj. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowymODNOŚNIE ZADANIA nr 2: Brak wymagań odnośnie spełnienia wykonania podobnych robót oraz przedstawienia wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1 ) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.).Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1 ) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 5. SIWZ (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 2 ) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 5.SIWZ (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).Dokumenty wskazane powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  POZOSTAŁE DOKUMENTY SKŁADANE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:1 ) Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia - w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów ( należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem )- propozycję stanowi Załącznik nr 7 - zadanie nr 1, Załącznik nr 8 - zadanie nr 2 do SIWZ. 2 ) Formularz ofertowy - (wzór stanowi Załącznik nr 10 - zadanie nr 1, Załącznik nr 11 - zadanie nr 2 do SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału, 3 ) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, 4 ) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert ( dotyczy tylko zadania nr 1 ) W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium. Ponadto: 5 ) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ).Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  mawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:Zadanie nr 1 - 2 600,00 złZadanie nr 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Dotyczy Zadania nr 1Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa zamawiającego: ...................) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ......, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ................, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ................... z żądaniem zapłaty). Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji! Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  CENA60,00
  OKRES GWARANCJI35,00
  DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA5,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewidywane zmiany umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji:1. Strony dopuszczają waloryzację cen w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,d) zasad w zakresie przetwarzania danych osobowych w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w tym zakresie - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-15, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1 ) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy - w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 801. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 prawa zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu beneficjenta albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu beneficjenta z żądaniem zapłaty).Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia powinna zawierać zapis o treści: ,,zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy". Treść dokumentu gwarancyjnego PRZED PODPISANIEM UMOWY podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTYA ) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.B ) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana na zadanie Nr 1 przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony w celach informacyjnych. 3 ) RODO: Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go Listopada 37/59, kod: 26-600 Radom;b. nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KWP:- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.plc. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; oraz przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez administratora danych.f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i. nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4 ) Przedmiot zamówienia dofinansowywany z WFOŚiGW.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: ,,KPP MŁAWA remont - modernizacja instalacji c.o. i instalacji p.poż" w obiekcie czynnym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub dwa zadania.Zadanie Nr 1 ,,KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o."Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robót tj. Załącznik nr 1 do SIWZ.Zadanie Nr 2 ,,Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie " Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj tj. Załącznik nr 2 do SIWZ.Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na dwa zadania.Na każde zadanie zostanie zawarta oddzielna umowa: Projekt umowy dla zadania nr 1 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dla zadania nr 2 Załącznik nr 4 do SIWZ.3.1. NAZWA I KODY CPV - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)CPV 71240000 - 2 - Usługi architektoniczne inżynieryjne i planowaniaCPV 71321200 - 6 - Usługi projektowania systemów grzewczychCPV 45330000 - 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarneCPV 45331100 -7 - Instalowanie centralnego ogrzewaniaCPV 45000000 - 7 - Roboty budowlaneCPV 45320000 - 6 - Roboty izolacyjneCPV 45311200 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznejCPV 45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr poz. 1129 ),- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa , Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r., poz. 462 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1422), - Rozporządzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462 zpóźn.zm. ) - ustawą Prawo budowlane - obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji cieplnych.3.3. ZAKRES ROBÓT Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w budynku KPP w Mławie, 06 - 500 Mława, ul. Sienkiewicza 2 robót remontowych: Zadanie nr 1- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania , - montaż instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie izolacji instalacji c.o. i wody- roboty remontowe kanalizacji sanitarnej zewnętrznej- uzupełnienie instalacji elektrycznej - roboty remontowe budowlane i poinstalacyjneSystem ogrzewania zamknięty, z naczyniem wzbiorczym REFLEX, z obiegiem wymuszonym za pomocą pomp. Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych ze szwem łączone za pomocą spawania oraz częściowo za pomocą kształtek na gwint odpowiednio umocowane na ścianach budynku. Odpowietrzenia od poszczególnych pionów zaopatrzone w indywidualne, automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi z głowicą regulacyjną , zawory na powrocie.Zadanie nr 2 - remont instalacji p. poż. w systemie zaprojektuj i wybuduj3.4. WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJACYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1.) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w SIWZ, czyli pracowników wykonujących w tym zakresie prace fizyczne w szczególności z branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w całym okresie realizacji zamówienia na czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.2.)W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1.) Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:a)Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b)Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c)Dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 3.)Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów, o którym mowa w ppkt. 2) będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ppkt. 1).4. )Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt.1) zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.5.) Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ppkt.1) dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w ppkt. 2) złożonych w tym przypadku przez podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisów umowy Wykonawcy z Zamawiającym o realizację przedmiotu zamówienia.6.) Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym punkcie osób do wykonywania czynności wskazanych w ppkt.1), jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ppkt.1) jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.8.) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ppkt. 1) przez okres co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.9.)Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt. 1) nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw.10.)W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ppkt.2), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ppkt.2).11.)Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdyWykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych w ppkt 1) i 2),12.)Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 13.)Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.3.5. SPOSÓB WYCENY OFERTYZadanie nr 1Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia , przedmiarach , STWiOR oraz w SIWZ, realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty . Zadanie nr 2 Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w SIWZ , realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty . Zamawiający udostępni obiekty budowlane w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie i inwentaryzacja . 3.6. WYNAGRODZENIEZadanie nr 1Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie wykonanych i odebranych robót budowlanych. Zadanie nr 2 Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty Zamawiający przewiduje rozliczenie jednorazowe fakturą końcową za wykonane i odebrane: dokumentację techniczną i roboty budowlane. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana na zadanie Nr 1 przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony w celach informacyjnych. 3.7 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMIZgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy ( dla zadania nr 1 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dla zadania nr 2 Załącznik nr 4 do SIWZ ) .Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowyi obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.3.8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - TAKZadanie Nr 1 - ,,KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o." Zadanie Nr 2 - ,,Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie" Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.3.9. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych - NIE3.10. Zamawiający przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej - NIE3.11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych - NIE4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Zadanie nr 1 - do dnia 13.09.2019 r.Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa do dnia 15.04.2019 r.- zrealizowanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji do dnia 31.07.2019r.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2, 71321200-6, 45330000-9, 45331100-7, 45000000-7, 45320000-6, 45311200-2, 45450000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-09-13
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  CENA 60,00
  OKRES GWARANCJI35,00
  DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:Zadanie nr 1 - 2 600,00 złDotyczy Zadania nr 1Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa zamawiającego: ...................) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ......, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ................, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ................... z żądaniem zapłaty). Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji! Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy - w ramach Zadania nr 1, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w jego ofercie.


  Część nr: 2Nazwa: Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: ,,KPP MŁAWA remont - modernizacja instalacji c.o. i instalacji p.poż" w obiekcie czynnym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub dwa zadania.Zadanie Nr 1 ,,KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o."Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robót tj. Załącznik nr 1 do SIWZ.Zadanie Nr 2 ,,Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie " Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj tj. Załącznik nr 2 do SIWZ.Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na dwa zadania.Na każde zadanie zostanie zawarta oddzielna umowa: Projekt umowy dla zadania nr 1 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dla zadania nr 2 Załącznik nr 4 do SIWZ.3.1. NAZWA I KODY CPV - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)CPV 71240000 - 2 - Usługi architektoniczne inżynieryjne i planowaniaCPV 71321200 - 6 - Usługi projektowania systemów grzewczychCPV 45330000 - 9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarneCPV 45331100 -7 - Instalowanie centralnego ogrzewaniaCPV 45000000 - 7 - Roboty budowlaneCPV 45320000 - 6 - Roboty izolacyjneCPV 45311200 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznejCPV 45450000 - 6 - Roboty budowlane wykończeniowe3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr poz. 1129 ),- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa , Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r., poz. 462 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1422), - Rozporządzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462 zpóźn.zm. ) - ustawą Prawo budowlane - obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji cieplnych.3.3. ZAKRES ROBÓT Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w budynku KPP w Mławie, 06 - 500 Mława, ul. Sienkiewicza 2 robót remontowych: Zadanie nr 1- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania , - montaż instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie izolacji instalacji c.o. i wody- roboty remontowe kanalizacji sanitarnej zewnętrznej- uzupełnienie instalacji elektrycznej - roboty remontowe budowlane i poinstalacyjneSystem ogrzewania zamknięty, z naczyniem wzbiorczym REFLEX, z obiegiem wymuszonym za pomocą pomp. Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych ze szwem łączone za pomocą spawania oraz częściowo za pomocą kształtek na gwint odpowiednio umocowane na ścianach budynku. Odpowietrzenia od poszczególnych pionów zaopatrzone w indywidualne, automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi z głowicą regulacyjną , zawory na powrocie.Zadanie nr 2 - remont instalacji p. poż. w systemie zaprojektuj i wybuduj3.4. WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJACYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1.) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w SIWZ, czyli pracowników wykonujących w tym zakresie prace fizyczne w szczególności z branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w całym okresie realizacji zamówienia na czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.2.)W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1.) Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:a)Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b)Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c)Dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 3.)Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów, o którym mowa w ppkt. 2) będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ppkt. 1).4. )Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt.1) zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.5.) Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ppkt.1) dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w ppkt. 2) złożonych w tym przypadku przez podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisów umowy Wykonawcy z Zamawiającym o realizację przedmiotu zamówienia.6.) Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym punkcie osób do wykonywania czynności wskazanych w ppkt.1), jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ppkt.1) jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.8.) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ppkt. 1) przez okres co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.9.)Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt. 1) nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw.10.)W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ppkt.2), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ppkt.2).11.)Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdyWykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych w ppkt 1) i 2),12.)Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 13.)Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.3.5. SPOSÓB WYCENY OFERTYZadanie nr 1Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia , przedmiarach , STWiOR oraz w SIWZ, realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty . Zadanie nr 2 Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w SIWZ , realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty . Zamawiający udostępni obiekty budowlane w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie i inwentaryzacja . 3.6. WYNAGRODZENIEZadanie nr 1Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie wykonanych i odebranych robót budowlanych. Zadanie nr 2 Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty Zamawiający przewiduje rozliczenie jednorazowe fakturą końcową za wykonane i odebrane: dokumentację techniczną i roboty budowlane. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana na zadanie Nr 1 przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony w celach informacyjnych. 3.7 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMIZgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy ( dla zadania nr 1 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dla zadania nr 2 Załącznik nr 4 do SIWZ ) .Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowyi obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.3.8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - TAKZadanie Nr 1 - ,,KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o." Zadanie Nr 2 - ,,Remont i modernizacja instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie" Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.3.9. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych - NIE3.10. Zamawiający przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej - NIE3.11. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych - NIE4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Zadanie nr 1 - do dnia 13.09.2019 r.Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa do dnia 15.04.2019 r.- zrealizowanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji do dnia 31.07.2019r.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71240000-2, 71321200-6, 45330000-9, 45331100-7, 45000000-7, 45320000-6, 45311200-2, 45450000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-07-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  CENA60,00
  OKRES GWARANCJI35,00
  DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Zadanie nr 2 - dokumentacja projektowa do dnia 15.04.2019 r.- zrealizowanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji do dnia 31.07.2019r.WADIUM:Zadanie nr 2 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy - w ramach Zadania nr 2, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w jego ofercie.


  Dane kontaktowe

  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  26-600 Radom, 11 Listopada 37/59
  tel.: 483453103
  fax.: 483452002
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 15207 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.