google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 15.10.2019
  1 USD
  3.8952
  -0.0006
  1 EUR
  4.2949
  -0.002
  1 CHF
  3.9000
  -0.0104
  1 GBP
  4.9282
  0.0284
  1 RUB
  0.0606
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wyposażenia dla Klubu Seniora w ramach projektu Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej"
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-03-29

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 531507-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

  Gmina Poniatowa: Dostawa wyposażenia dla Klubu Seniora w ramach projektu ,,Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poniatowa, krajowy numer identyfikacyjny 43102014400000, ul. Młodzieżowa  2 , 24-320  Poniatowa, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8204162 w. 15, e-mail urzad@um.poniatowa.pl, faks 818 203 573.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy: www.um.poniatowa.pl/BIP
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.umponiatowa.bip.lubelskie.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ
  Adres:
  ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla Klubu Seniora w ramach projektu ,,Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej"
  Numer referencyjny: PRO 271.3.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  5


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Klubu Seniora w ramach projektu ,,Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej".2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak poniżej:2.2.1. część 1 zamówienia - ,,Zakup i dostawa materiałów oraz wyposażenia dla pracowni ceramiki Klubu Seniora w Poniatowej", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę pieca do wypału, wraz z jego transportem, wniesieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,2) zakup i dostawę ręcznych oraz mechanicznych (stołowych) kół garncarskich, wraz z ich transportem, wniesieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,3) zakup i dostawę materiałów (szkliw płynnych, szkliw proszkowych, mas ceramicznych, surowców, gliny rzeźbiarskiej), wraz z ich transportem, wniesieniem, złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,4) zakup i dostawę narzędzi do pracy przy wyrobie ceramiki,5) transport, wniesienie, złożenie/montaż/ustawienie zaoferowanych przedmiotów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,6) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu materiałów i wyposażenia,7) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów8) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności instrukcji obsługi2.2.2. część 2 zamówienia - ,,Zakup i dostawa mebli do pomieszczeń Klubu Seniora w Poniatowej", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę mebli do pracowni ceramiki i sali wokalneja) zakup materiałów na zajęcia z ceramiki - stoły do pracy, półki do suszenia wyrobów b) krzesłac) stoływraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.2.3. część 3 zamówienia - ,,Zakup i dostawa sprzętu audio oraz laptopów", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę sprzętu audio:a) kolumna akumulatorowa,b) mikrofon bezprzewodowy,c) mikrofon bezprzewodowy nagłowny,d) laptopywraz z ich podłączeniem, konfiguracją, transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,2) posprzątanie sal / pomieszczeń po podłączeniu, montażu i rozmieszczeniu sprzętu,3) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.2.4. część 4 zamówienia - ,,Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę a) mat gimnastycznych,b) wałków,c) piłek rehabilitacyjnych różnych wielkości,d) taśm elastycznych różnych długości i oporów,e) sprzętu do treningu równowagi (platformy BOSU, dyski równoważne),f) taśm kinesio,g) podkładów papierowych w rolcewraz z ich transportem, wniesieniem, złożeniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego2) posprzątanie sal / pomieszczeń z pozostałości po rozpakowaniu sprzętu (opakowania, folie, itp.), 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.2.5. część 5 zamówienia - ,,Zakup i dostawa materiałów na zajęcia aktorskie", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę artykułów biurowych (notesy, długopisy, ołówki, kleje, szpilki, itp.) oraz tekstyliów, wraz z ich transportem, wniesieniem, złożeniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego2) posprzątanie sal / pomieszczeń z pozostałości po rozpakowaniu sprzętu (opakowania, folie, itp.), 2.3. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1a-e do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.2.4. Dostawa wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy.2.5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:1) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, 2) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,3) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi.2.6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Klubu Seniora.2.7. Gwarancja.Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone przedmioty, został określony dla poszczególnych przedmiotów w Załączniku nr 1a-e do SIWZ.Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.2.8. Ogólne zapisy do wszystkich części zamówienia:1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie.2) Dostawa i montaż wyposażenia, musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym.3) Całość dostarczonego wyposażenia, winna być przed odbiorem złożona (zmontowana) i przygotowana do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej użytkownika, związanej z przedmiotem umowy.6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferowanego sprzętu kompletu przewodów, które umożliwią jego pełno-funkcjonalne działanie.7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych i towarzyszących dostawie. Wykonawca odpowiada za złożone i dostarczone do obiektu elementy wyposażenia do czasu odbioru końcowego wyposażenia przez Zamawiającego.2.9. Rozwiązania równoważneZamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia.2.10. Podwykonawcy.Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;2) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy.Zamawiający informuje, iż Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego2.11. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):Część 142942000-1 - Piece i akcesoria44511000-8 - Narzędzia14220000-9 - Glinki i kaolinCzęść 239100000-3 MebleCzęść 332340000-2 - Mikrofony i głośniki30200000-1 - Urządzenia komputeroweCzęść 437420000-8 - Sprzęt gimnastycznyCzęść 530190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne, guma2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.2.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

  II.5) Główny kod CPV: 42942000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44511000-8
  14220000-9
  39100000-3
  32340000-2
  30200000-1
  37420000-8
  30190000-7
  19000000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 18
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy w związku z okolicznościami niezawinionymi przez Dostawcę ani osobami, którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy, z wyłączeniem zmian dotyczących przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:1) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Dostawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,3) zastosowania ulepszeń w stosunku do przedmiotu umowy, gdy przyniosą wymierne korzyści Zamawiającemu a nie zmieniają wartości umowy;4) co do zmiany terminu okresu trwania gwarancji jakości, gdy po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;3. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-08, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: 1. ,,Zakup i dostawa materiałów oraz wyposażenia dla pracowni ceramiki Klubu Seniora w Poniatowej"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1 zamówienia - ,,Zakup i dostawa materiałów oraz wyposażenia dla pracowni ceramiki Klubu Seniora w Poniatowej", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę pieca do wypału, wraz z jego transportem, wniesieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,2) zakup i dostawę ręcznych oraz mechanicznych (stołowych) kół garncarskich, wraz z ich transportem, wniesieniem, montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,3) zakup i dostawę materiałów (szkliw płynnych, szkliw proszkowych, mas ceramicznych, surowców, gliny rzeźbiarskiej), wraz z ich transportem, wniesieniem, złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,4) zakup i dostawę narzędzi do pracy przy wyrobie ceramiki,5) transport, wniesienie, złożenie/montaż/ustawienie zaoferowanych przedmiotów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,6) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu materiałów i wyposażenia,7) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów8) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności instrukcji obsługi
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42942000-1, 44511000-8, 14220000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 18
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena 60,00
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: 2. ,,Zakup i dostawa mebli do pomieszczeń Klubu Seniora w Poniatowej"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Zakup i dostawa mebli do pomieszczeń Klubu Seniora w Poniatowej", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę mebli do pracowni ceramiki i sali wokalneja) zakup materiałów na zajęcia z ceramiki - stoły do pracy, półki do suszenia wyrobów b) krzesłac) stoływraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 18
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Termin wykonania przedmiotu przedmiotu zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: 3. ,,Zakup i dostawa sprzętu audio oraz laptopów"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.3. część 3 zamówienia - ,,Zakup i dostawa sprzętu audio oraz laptopów", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę sprzętu audio:a) kolumna akumulatorowa,b) mikrofon bezprzewodowy,c) mikrofon bezprzewodowy nagłowny,d) laptopywraz z ich podłączeniem, konfiguracją, transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,2) posprzątanie sal / pomieszczeń po podłączeniu, montażu i rozmieszczeniu sprzętu,3) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32340000-2, 30200000-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 18
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: 4. ,,Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.4. część 4 zamówienia - ,,Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę a) mat gimnastycznych,b) wałków,c) piłek rehabilitacyjnych różnych wielkości,d) taśm elastycznych różnych długości i oporów,e) sprzętu do treningu równowagi (platformy BOSU, dyski równoważne),f) taśm kinesio,g) podkładów papierowych w rolcewraz z ich transportem, wniesieniem, złożeniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego2) posprzątanie sal / pomieszczeń z pozostałości po rozpakowaniu sprzętu (opakowania, folie, itp.), 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37420000-8,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 18
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena 60,00
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: 5. Zakup i dostawa materiałów na zajęcia aktorskie"
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.5. część 5 zamówienia - ,,Zakup i dostawa materiałów na zajęcia aktorskie", której zakres rzeczowy obejmuje:1) zakup i dostawę artykułów biurowych (notesy, długopisy, ołówki, kleje, szpilki, itp.) oraz tekstyliów, wraz z ich transportem, wniesieniem, złożeniem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego2) posprzątanie sal / pomieszczeń z pozostałości po rozpakowaniu sprzętu (opakowania, folie, itp.),
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 19000000-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 18
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena 60,00
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Poniatowa
  24-320 Poniatowa, Młodzieżowa 2
  tel.: 081 8204162 w. 15
  fax.: 818 203 573
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 25039 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.