Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży kominiarskiej - maj 2019

04-06-2019, 02:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży kominiarskiej

- maj 2019

 

PN-EN 13216-1:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 28-05-2019

Kominy -- Metody badań systemów kominowych -- Część 1: Ogólne metody badań

Zakres

W niniejszej normie określono niezależne metody badań wszystkich systemów kominowych. Mogą być one stosowane do wszystkich produktów odprowadzających spaliny.

UWAGA: Badania odporności termicznej mające na celu określenie odległości od materiałów łatwopalnych dla akcesoriów (regulatory ciągu, rewizyjne, itp.) są zawarte w innych specyfikacjach technicznych CEN/TC 166.

 

PN-EN 1443:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 28-05-2019

Kominy -- Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania i podstawowe kryteria oceny właściwości użytkowych kominów, kanałów spalinowych, kształtek, łączników i akcesoriów służących do odprowadzania produktów spalania z paleniska do atmosfery. Niniejsza norma stosowana jest w odniesieniu do wszystkich norm wyrobów CEN/TC 166.

Niniejsza norma obejmuje swym zakresem kominy odporne na pożar sadzy, przewody spalinowe, kształtki, łączniki i akcesoria przeznaczone dla palenisk na paliwa stałe, płynne i gazowe oraz kominy nieodporne na pożar sadzy, przewody spalinowe, kształtki, łączniki i akcesoria przeznaczone dla palenisk na paliwa płynne i gazowe. Określa również zabezpieczenia akcesoriów w zakresie odporności na pożar sadzy dla palenisk na paliwa stałe, płynne i gazowe.

UWAGA 1 Oznacza to, że kominy, przewody spalinowe, kształtki, łączniki które nie są odporne na pożar sadzy i akcesoria, które nie są odporne na pożar sadzy lub nie są odporne na gazy, nie są przeznaczone do odprowadzania spalin z palenisk na paliwa stałe.

Niniejsza norma określa również wymagania dotyczące oznakowania wyrobu, instrukcji wykonania, informacji o wyrobie, zapewnienia atestacji i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP).

Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do kominów niezależnych konstrukcyjnie i kominów niestandardowych zawierających elementy bez oznakowania CE.

UWAGA 2 Niniejsza norma może stanowić podstawę do specyfikacji wyrobów objętych zakresem europejskiej aprobaty technicznej.

UWAGA 3 Wszystkie normy wyrobów opracowywane przez Komitet Techniczny CEN/TC 166 bazują na mandacie M/105.

 

PN-EN 1366-13:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 31-05-2019

Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 13: Kominy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę wyznaczania czasu odporności ogniowej dla konstrukcji kominowych (patrz powołania normatywne), szybów kominowych lub elementów przejść stanowiących część konstrukcji kominowej w warunkach oddziaływania znormalizowanych warunków ogniowych. Podczas badania ocenia się zachowanie wyrobów kominowych poddanych albo oddziaływaniu ognia tylko od zewnątrz albo oddziaływaniu ognia od zewnątrz wchodzącego do komina. Normę stosuje się wraz z EN 1363-1. W kominach mogą także występować przewody doprowadzające powietrze do spalania. Norma stosuje się także do takich kominów.

W załączniku A podano ogólne wytyczne oraz informacje źródłowe. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do:
— warunków badania odporności na pożar sadzy,
— akcesoriów, chyba, że są włączone w badany system kominowy,
— jedno, dwu lub trójściennych obudów.

Jeśli ciśnienie wewnątrz komina może w rzeczywistości spaść do wartości niższych od – 40 Pa albo wzrosnąć do wartości wyższych niż + 5000 Pa, uważa się, że to nie może być objęte badaniem opisanym w niniejszej normie.

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Kominy.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły