Oferta pracy

Specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2023-09-19 | ID oferty: 1933803

Numer referencyjny: 126782Opis stanowiska:

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,

 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów,

 • Okresowo w  terenie,

 • Okresowo zmienne warunki atmosferyczne,

 • Doraźne kierowanie pojazdem służbowym,

 • Zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi,

 • Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,

 • Zagrożenie poparzeniem,

 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe,

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji:
  http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.htmlhttp://bip.ksp.policja.gov.pl/ks p/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.htmlZakres zadań

 • Prowadzi nadzór inwestorski pełnieniąc funkcję inspektora nadzoru budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

 • Uczestniczy w opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację projektową w branży konstrucjno-budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami,

 • Uczestniczy w opracowaniu Programu inwestycji, w tym bierze udział w pracach zespołu powołanego do jego opracowania,

 • Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży konstukcyjno-budowlanej oraz uczestniczy w komisji przetargowej,

 • Koordynuje prace kierownika budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych,

 • Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót,

 • Uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych,

 • Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.Wymagania:

Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej,

 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

 • Bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,

 • Umiejętność: stosowania prawa, analizy i syntezy informacji, argumentowania, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz programu Norma-Pro.

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,

 • Znajomość programu Auto-Cad, programu do tworzenia WKI,Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 756),

 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej,

 • Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, lub w przypadku braku aktualnego zaświadczenia, należy złożyć oświadczenie, że kandydat zobowiązuje się dostarczyć ten dokument z chwilą podjęcia opracowania kadrowego,

 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później.(Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowekopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,

Termin i miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć do: 2023-09-29 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:

Sekcja ds. Doboru
Wydział Kadr
Komenda Stołeczna Policji,
Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;
bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty; z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WIR-4/IX/23”

W formie elektronicznej poprzez:
1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
\
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:

 • Kontakt do inspektora ochrony danych:

 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych:

 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowaneKontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: