Oferta pracy

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2023-11-20 | ID oferty: 2001613

Numer referencyjny: 130336Opis stanowiska:

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Organizuje i nadzoruje wykonywanie ochrony fizycznej obszaru GUS, w tym: organizuje ochronę budynków, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, organizuje ochronę mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, włamaniem oraz uszkodzeniem, monitoruje i analizuje zabezpieczenia oraz identyfikuje zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, podejmuje działania zmierzające do stałego doskonalenia form i metod ochrony fizycznej GUS, współpracuje z przedstawicielami agencji ochrony osób i mienia oraz z funkcjonariuszami policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w celu zapewnienia prawidłowej ochrony fizycznej obiektu.
 • Organizuje i nadzoruje zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionego obiektu, w tym organizuje i nadzoruje organizację toku pełnionej służby przez pracowników ochrony (zgodność wypełniania obowiązków z planem ochrony GUS, zgodność z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, kontroluje grafiki służb i wymiar czasu pracy pracowników agencji ochrony, kontroluje raporty centrum monitoringu agencji ochrony, dokonywanie obchodów terenu GUS) w celu ustalenia aktualnego stanu ochrony oraz nadzoruje kontrolę ruchu pieszego i kołowego na terenie obiektu, raportuje niezgodności w zakresie ochrony fizycznej, wdraża działania korygujące, archiwizuje dokumenty wytworzone w recepcji GUS w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.
 • Uczestniczy w opracowaniu, aktualizacji i uzgodnieniach dokumentów w zakresie planowania i organizacji ochrony obiektu GUS oraz Zapasowego Miejsca Pracy Prezesa GUS, nadzoruje realizację planu ochrony GUS w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony obiektu.
 • Współpracuje przy opracowywaniu i wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze bezpieczeństwa informacji administrowanego Systemu Dozoru Wizyjnego (CCTV), w tym przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa systemów przetwarzających dane osobowe, w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania danych z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk.
 • Współpracuje przy opracowywaniu i aktualizacji planów w sytuacjach awaryjnych w zakresie: ewakuacji (koordynowanie działania grupy alarmowania i ochrony obiektu), działań przeciwpożarowych, wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysowego w celu prawidłowego zabezpieczenia dostępu do obiektu.
 • Wspiera wykonywanie zadań Wydziału w obszarze administrowania i nadzorowania dostępu do chronionego obszaru dla osób i pojazdów z wykorzystaniem Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Dozoru Wizyjnego (CCTV) i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz bierze udział w pracach związanych z procedurami przetargowymi dla ww. systemów, a także dostępem do informacji publicznej w zakresie ww. systemów ochrony w celu zapewnienia wymagań prawnych. Współpracuje z wykonawcami umów w zakresie ochrony fizycznej i obsługi systemów SKD, SSWiN i CCTV. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw inwestycyjno-technicznych oraz administracyjno-gospodarczych w zakresie zgłaszania potrzeby napraw i likwidacji awarii.
 • Uczestniczy w pracach w zakresie systemu elektronicznej obsługi dokumentów SEOD, inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych, utrzymania strony intranetowej wydziału, opracowywania i aktualizacji przepisów i instrukcji wewnętrznych, polityk, wytycznych, regulaminów itp. dokumentów leżących w odpowiedzialności wydziału w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania informacji z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk.
 • Współpracuje i uczestniczy w szkoleniach pracowników i służby ochrony budynku na wypadek zagrożenia fizycznego w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony obiektu.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o broni i amunicji wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zagadnień związanych z realizacją zadań obronnych, zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną ludności
 • Znajomość rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z obszaru elektroniki lub elektromechaniki lub bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze bezpieczeństwa fizycznego
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego
 • Przeszkolenie: szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia
 • Przeszkolenie: szkolenia dotyczące systemów wspomagających ochronę fizyczną
 • Przeszkolenie: szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.: oświadczenie o braku pracy, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z obszaru elektroniki lub elektromechaniki lub bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowegoKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w obszarze bezpieczeństwa fizycznegoKopie dokumentów potwierdzających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznejKopie dokumentów potwierdzających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznegoKopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu ochrony osób i mieniaKopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu systemów wspomagających ochronę fizycznąKopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-04 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać w formie elektronicznej lub papierowej:
- w formie elektronicznej:
na adres rekrutacja@stat.gov.pl
lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- w formie papierowej:
w kancelarii Urzędu (pn.-pt. w godz. 7:00-16:15)
lub wysyłając na adres:
Główny Urząd Statystyczny
Biuro Organizacji i Kadr
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 146/ST/2023

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


I. Administrator


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.


II. Inspektor ochrony danych


Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:


a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.


III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221§ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 poz. 1233).


Podanie przez kandydata innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  


IV. Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji, dostawcy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu; osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


V. Okres przechowywania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.


VI. Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługuje Pani/Panu prawo:1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;3. do usunięcia danych osobowych;4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;5. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.


VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


 


 


 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: