Oferta pracy

główny specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-08-04 | ID oferty: 938213


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw podręczników i książek pomocniczych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w Wydziale Podstaw Programowych i Podręczników, Departament Programów Nauczania i Podręczników

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, wydanie i dostarczenie podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych dla mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym, poprzedzone dokonaniem analizy potrzeb i wymagań w tym zakresie, na podstawie samodzielnie dokonanej oceny i weryfikacji propozycji wydawniczych przedstawionych przez wydawców podręczników przeznaczonych dla mniejszości. Opracowuje istotne postanowienia umowy, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. Koordynuje ustalenie wysokości nakładu wydania podręczników i książek pomocniczych na podstawie zapotrzebowania szkół prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, przygotowanie listy podręczników i książek pomocniczych zaplanowanych do wydania w danym roku budżetowym w celu zapewnienia dostępu do podręczników do kształcenia uczniów w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 • Koordynuje prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego. Analizuje wnioski i załączoną dokumentację, przygotowuje propozycje wskazań rzeczoznawców, oraz przygotowuje i rejestruje umowy z rzeczoznawcami. Analizuje opinie o podręcznikach sporządzonych przez rzeczoznawców; przygotowuje projekty decyzji właściwego do spraw oświaty i wychowania o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje wydane w II instancji przez ministra w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół w systemie oświaty.
 • Realizuje umowy cywilnoprawne zawierane z rzeczoznawcami ds. podręczników do kształcenia ogólnego, w tym prowadzi także kontrolę merytoryczną rachunków wystawionych przez rzeczoznawców za sporządzone opinie o podręcznikach, opisuje rachunki i przekazuje do realizacji do departamentu właściwego do spraw księgowo-finansowych części oświatowej – w celu sprawnego rozliczania finansowego z rzeczoznawcami do spraw podręczników do kształcenia ogólnego.
 • Prowadzi sprawy dotyczące nowelizacji w zakresie procedur dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego.
 • Koordynuje i doskonali elektroniczną bazę Rzeczoznawców i Podręczników Szkolnych do Kształcenia Ogólnego oraz prowadzi wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, w tym dla mniejszości narodowych, zamieszczonych na stronie internetowej MEiN.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, skargi, wnioski i pisma dotyczące spraw wynikających z zakresu obowiązków MEiN.


Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i podpisane).


Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.


Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.


Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru W  tej samej zakładce dostępne są wzory oświadczeń do naboru.


W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.


W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.


Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.


W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19), możliwe jest przeprowadzenie kolejnych etapów naboru w sposób zdalny (online) w ramach wideokonferencji. Aplikowanie na ww. stanowisko oznacza akceptację takiej formy selekcji kandydatów.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.


Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji) w tym w służbie cywilnej ( w zakresie organizacji służby cywilnej, uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych oraz zamówień publicznych
 • samodzielność
 • kreatywność
 • umiejętność argumentowania
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zamówień publicznych lub finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Znajomość zagadnień dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
 • Znajomość rynku wydawniczego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresuz zamówień publicznych lub finansów publicznychkopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-18
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
(KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - główny specjalista DPNP/WPPiP/GS/11”)

Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
lub na adres: nabory@mein.gov.pl
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: