Oferta pracy

główny specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2021-08-04 | ID oferty: 938221


Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej Biuro Kontroli

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole organów IW i zakładów w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego a także pasz, zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Prowadzi postępowanie kontrolne, dokumentuje proces kontrolny w celu udokumentowania faktów kontrolnych, sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, wystąpienie pokontrolne i sprawozdanie z kontroli, wraz ze sformułowaniem zaleceń pokontrolnych, oceny i sprawdzenia właściwego i terminowego podejmowania działań pokontrolnych.
 • Sporządza informacje dla Głównego Lekarza Weterynarii o wynikach kontroli, o rozpoznaniu negatywnych zjawisk w zakresie działania IW, w tym ocenę sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Przygotowuje informacje do projektów sprawozdań z realizacji zadań IW w części dotyczącej zrealizowanych kontroli dla potrzeb MRiRW lub innych właściwych organów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w administracji weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza: znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i innych przepisów weterynaryjnych oraz znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o kontroli w administracji rządowej, znajomość ustawy o służbie cywilnej, o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
 • Kompetencje: kreatywność, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i bezprecedensowych, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętności analityczne, właściwej argumentacji podejmowania decyzji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Podyplomowe studia specjalizacyjne z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny żywności pochodzenia zwierzęcego lub higieny pasz.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-15
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: