Przetarg

Obsługa kotłowni gazowych i olejowych administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn

23-11-2018, 00:00

Dane kontaktowe

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
,69-211 Wędrzyn
tel. 957 556 236
fax. 957 556 222
e-mail: zp45@wp.pl
http:// www.45wog.wp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 652381-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Obsługa kotłowni gazowych i olejowych administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 8052101800000, ul.   , 69211   Wędrzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 556 236, e-mail zp45@wp.pl, faks 957 556 222.
Adres strony internetowej (URL): www.45wog.wp.pl
Adres profilu nabywcy: zp45@wp.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.45wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.45wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
45 WOG 69-211 Wędrzyn, bud. nr 33 Kancelaria Jawna pok. nr 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa kotłowni gazowych i olejowych administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn
Numer referencyjny: 81/2018/INFRA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni gazowych i olejowych administrowanych przez 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie.Usługa polega na ciągłej dostawie energii cieplnej do obiektów zasilanych z przedmiotowych kotłowni zgodnie z instrukcjami eksploatacji/obsługi i dokumentacjami kotłowni oraz przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.1. Zakres obsługi kotłowni na paliwo gazowe i olejowe obejmuje w szczególności:a) utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej kotłowni,b) bezwzględne przestrzeganie instrukcji eksploatacji / obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń oraz przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.c) prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni w tym:? książki obsługi kotłowni,d) racjonalną gospodarkę powierzonym opałem (przekazywanie odczytów liczników w cyklach miesięcznych) - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialnąza powierzony opał będący własnością Zamawiającego.e) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego zużycia lub utraty opału z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (bezspornie stwierdzonych komisyjnie), Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia w naturze (z zachowaniem parametrów ilościowych i jakościowych opału dostarczonego przez Zamawiającego), f) niezwłoczne zgłaszanie do Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury stwierdzonych nieprawidłowości i awarii urządzeń kotłowni mających lub mogących mieć wpływ na ciągłość pracy kotłowni lub bezpieczeństwo obsługi, a wykraczających poza zakres obsługi urządzeń (nie później niż 1 godz.).g) w razie zaistnienia, wyżej wymienionych sytuacji Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oszacuje ich wymiar i wysokość na podstawie sporządzonego każdorazowo protokołu wystąpienia awarii. W protokole strony muszą określić prawdopodobne przyczyny awarii i stronę odpowiedzialną za jej powstanie. Wyżej wymieniony protokół musi zostać zaakceptowany przez obie strony umowy. Szkody powstałe z winy Wykonawcy winny zostać naprawione przez niego w naturze.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:a) utrzymanie całodobowej obsługi urządzeń kotłowni zlokalizowanychw poszczególnych kompleksach wg załącznika nr 3 wraz dokonywaniem dziennych odczytów parametrów pracy i zapisywaniem ich w "Książce kotłowni". Książka kotłowni stanowi element stałego wyposażenia (zabezpiecza Zamawiający)b) regulacja urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni oraz DTR poszczególnych urządzeń.c) prowadzenie konserwacji oraz czyszczenie urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i DTR w tym filtrów, filtroodmulaczy, zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulujących pracę podgrzewania wody, liczników ciepła, wodomierzy i innej nie wymienionej armatury.d) kontrola pracy elektrozaworów, pomp, układów napędowych, manometrów, termometrów, termostatów, programatorów, AKPiA.e) utrzymanie porządku:? we wszystkich pomieszczeniach poszczególnych kotłowni,? wokół budynków poszczególnych kotłowni (Zamawiający wskaże granicę utrzymania porządku),? niezbędne środki i sprzęt do utrzymania porządku zapewni Wykonawca. f) sprawdzenia raz w tygodniu drożności wentylacji i odprowadzenia spalin.g) występowanie do Zamawiającego z wnioskami mającymi na celu poprawienie ekonomiki pracy systemów ciepłowniczych objętych umową.h) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w pracy systemów grzewczych w formie pisemnej.i) wykonawca powiadamia Zamawiającego o konieczności uzupełnienia stanu oleju opałowego oraz gazu płynnego propan na minimum 5 dni w formie pisemnej.j) wyposażenie kotłowni w sprzęt ppoż (ważne legalizacje) leży po stronie Zamawiającego.k) Wykonawca pisemnie upoważni pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie do magazynu przy kotłowni oleju opałowego i gazu płynnego propan;.l) przekazanie Zamawiającemu "Protokółem przekazania" kotłowni wraz z terenem przynależnym po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym.Protokół winien zawierać opis stanu technicznego urządzeń i wyposażenia.W przypadku stwierdzenia znacznych różnic w zakresie stanu technicznego wykraczających poza zwykłe zużycie eksploatacyjne Wykonawca dokonuje uzupełnień, napraw na koszt własny w okresie 14 dni.m) co miesięczne sporządzanie protokołu odbioru usługi zatwierdzanego przez Kierownika SOI i pracownika odpowiedzialnego za prawidłową realizację umowy na terenie poszczególnych Kompleksów wojskowych (protokół należy dołączyć do faktury).n) wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przy użyciu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy.o) zabezpieczenie obiektu kotłowni przed dostępem osób trzecich nie związanychz realizacją zamówienia.p) przestrzeganie zasad dostępu, przebywania i poruszania się po terenie wojskowym, w tym udział wykonawcy i jego pracowników (bezpośrednio wykonujących obsługę i serwis kotłowni) w jednorazowym szkoleniu przeprowadzonym przez GZ w zakresie dostępu i przemieszczania się po terenie wojskowym (za podpisem uczestników szkolenia na liście obecności).q) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego tj: pracownikom poszczególnych SOI odpowiedzialnym za prawidłowość wykonania umowy przeprowadzenia bieżących kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.r) pozostałe ustalenia dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy.3. Wymagania:a) Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)o Osoby obsługujące kotłownie gazowe i olejowe powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne serii ,,E"- w zakresie Grupy 1 pkt 2 i 10- w zakresie Grupy 2 pkt 1 i 10- w zakresie Grupy 3 pkt 3, 6, 8, 10o Pracownik firmy nadzorujący powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne serii ,,D" w grupach i punktach j.w.b) W przypadku Świadectw Kwalifikacyjnych Serii D, Zamawiający wymaga, aby osoby dozorujące dokonywały wpisu do Książek Obsługi Kotłowni przynajmniej raz w tygodniu. c) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w oparciu o art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) co najmniej 4 pracowników wykonujących bezpośrednie czynności zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia tj.: o 3 osoby z uprawnieniami eksploracyjnymi Eo 1 osoby z uprawnieniami dozorowymi D d) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy o pracę zawarte z personelem, który będzie świadczył powyższe usługi według wykazu osób przedłożonego do ofert Wykonawcy.e) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie umowy zawartej przez Wykonawcę z Pracownikiem realizującym przedmiot umowy.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z §10 ust. 2c wzoru umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.4. Do obowiązków Zamawiającego (Sekcja Obsługi Infrastruktury) należy:a) przekazanie i odbiór obiektu kotłowni (wraz z wyposażeniem i pomieszczeniami pomocniczymi) dla / od Wykonawcy i sporządzenie z tych czynności protokołu. Protokół ten powinien zawierać szczegółowy opis stanu technicznego poszczególnych elementów kotłowni.b) przekazanie Wykonawcy urządzeń kotłowni sprawnych i gotowych do uruchomienia procedur rozruchowych. W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń w protokole należy określić termin ich usprawnienia.c) udział w sporządzaniu protokołu odbioru usługi każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego.d) bieżąca kontrola prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. Dokumentowanie kontroli wpisami do książki pracy kotłowni, sporządzeniem notatki służbowej, protokołu kontroli, itp. e) niezwłoczne podejmowanie właściwych działań po otrzymaniu informacji od obsługi Wykonawcy o wystąpieniu awarii urządzeń kotłowni mogących spowodować przerwę w dostawie energii cieplnej lub stwarzające niebezpieczeństwo dla pracowników Wykonawcy. Z uwagi, iż niektóre z palników i kotłów gazowych są na gwarancji Zamawiający wymaga autoryzacji firmy VIESSMAN oraz potwierdzenia współpracy z Weishaupt w zakresie obsługi palników i kotłów gazowych.

II.5) Główny kod CPV: 71314200-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50721000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli: Wykonawca będzie posiadać autoryzację firmy VIESSMAN oraz potwierdzenie współpracy z Weishaupt w zakresie obsługi palników i kotłów gazowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł; Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizacje przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy bądź jej kontynuacji pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: ? będzie dysponować personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje dla osób zajmujących się obsługą urządzeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) tj.: o Osoby obsługujące kotłownie gazowe i olejowe powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne serii ,,E"- w zakresie Grupy 1 pkt 2 i 10- w zakresie Grupy 2 pkt 1 i 10- w zakresie Grupy 3 pkt 3, 6, 8, 10o Pracownik firmy nadzorujący powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne serii ,,D" w grupach i punktach j.w ? przedłoży Wykaz usług (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. obsługa kotłowni opalanej paliwem gazowym i olejowym, z których jedna będzie na wartość nie mniejszą niż: 60 000, 00zł brutto wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi były świadczone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów (referencji) określających, że usługi były wykonane lub są wykonywane należycie.? wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: czterema pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; wykonującymi usługę zgodną z zakresem przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) oświadczenie Wykonawcy o niekaralności (załącznik nr 9 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. na obsługę kotłowni opalanej paliwem gazowym i olejowym, z których jedna będzie na wartość nie mniejszą niż: 60 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi były świadczone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów (referencji) określających, że usługi były wykonane lub są wykonywane należycie.2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł Powyższy zakres i wartość ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest utrzymać przez cały okres obowiązywania umowy z zamawiającym.Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizacje przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy bądź jej kontynuacji pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.3) przedłoży autoryzację firmy VIESSMAN oraz potwierdzenie współpracy z Weishaupt w zakresie obsługi palników i kotłów gazowych. 4) oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, że Wykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej czterem pracownikom wykonującym usługę zgodną z zakresem przedmiotu zamówienia.5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SIWZ). Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złoży kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zaświadczenie kwalifikacyjne serii ,,E" - w zakresie Grupy 1 pkt 2 i 10 - w zakresie Grupy 2 pkt 1 i 10 - w zakresie Grupy 3 pkt 3, 6, 8, 10 oraz zaświadczenie kwalifikacyjne serii ,,D" w grupach i punktach j.w
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-5, 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 6 do SIWZ).3. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 5 do SIWZ) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości : 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych - 00/100 )2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 91 1010 1704 0060 0213 9120 2000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony: ,,obsługa kotłowni gazowych i olejowych administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn"Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert.Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia.Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. nr 33, parter, pok. 12), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 03.12.2018r. do godz. 9:00W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto ofertowej zamówienia. 2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko?nania lub nienależytego wykonania umowy.3) Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed terminem zawarcia umowy na wskazany rachunek bankowy tj. 28 1010 1704 0060 0213 9120 10004) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko?nawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?siębiorczości.5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:o wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;o że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie; o że wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;o termin ważności.6) Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.7) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie?niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.9) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.10) Kwota zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji umowy bez uwag.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH