Przetarg

Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych

18-04-2019, 00:00

Dane kontaktowe

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
ul. Połczyńska 32,78-301 Świdwin
tel. 261 533 509
fax. 261 533 509
e-mail: zam.publ.21blt@ron.mil.pl
http:// www.21blot.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 539348-N-2019 z dnia 2019-04-18 r.

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, krajowy numer identyfikacyjny 33102935500000, ul. ul. Połczyńska  32 , 78-301  Świdwin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 533 509, e-mail zam.publ.21blt@ron.mil.pl, faks 261 533 509.
Adres strony internetowej (URL): www.21blot.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.21blot.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna: pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
21 Baza Lotnictwa Taktycznego, Kancelaria jawna, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych
Numer referencyjny: ZP/29/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Świdwin, Mrzeżyno, Trzebiatów, Mirosławiec.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części, zwanych w niniejszej specyfikacji istotnych zamówienia zadaniami, tj.:a) Zadanie nr 1 - Kotłownie i węzły cieplne w Świdwinie,b) Zadanie nr 2 - Kotłownie w Mrzeżynie,c) Zadanie nr 3 - Kotłownie w Trzebiatowie,d) Zadanie nr 4 - Kotłownie w Mirosławcu,e) Zadanie nr 5 - Kotłownie w Mirosławcu (budynek 64).Adresy lokalizacji:a) Zadanie nr 1 - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ulica Połczyńska 32, 78-301 Świdwin /SOI Świdwin/ b) Zadanie nr 2 - ZZ Mrzeżyno przy Jednostce Wojskowej nr 3937, ulica Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno,c) Zadanie nr 3 - ZZ Trzebiatów- Jednostka Wojskowa 1872, ulica Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów,d) Zadanie nr 4 - ZZ Mirosławiec -12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych Mirosławiec, 78-650 Mirosławiec,e) Zadanie nr 5 - ZZ Mirosławiec -12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych Mirosławiec, 78-650 Mirosławiec Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia (zadaniu) zostaną odrzucone.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy", stanowiący załącznik nr 5 do SIWZPrzedmiot mniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 50721000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie główne usługi w okresie min. 6 miesięcy. Za główną usługę Zamawiający uzna usługę w zakresie obsługi, konserwacji lub serwisowania kotłowni czy węzłów cieplnych.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać powyższy warunek w pełni samodzielnie.b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. ze zm.), uprawnienia:dla zadania nr 1 -4:co najmniej dwiema osobami, które posiadają łącznie aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach: eksploatacji ,,E" i dozoru ,,D", tj.:1) Świadectwa kwalifikacyjne ,,E" i ,,D" grupy 1 w szczególności:a) pkt. 2 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;b) pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;c) pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9.2) Świadectwa kwalifikacyjne ,,E" i ,,D" grupy 2 w szczególności:a) pkt. 1 - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;b) pkt. 2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;c) pkt. 4 - przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;d) pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1, 2, 4.3) Świadectwa kwalifikacyjne ,,E" i ,,D" grupy 3 w szczególności:a) pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);b) pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;c) pkt. 7 -urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPad) pkt. 8 - przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;e) pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 6, 8.dla zadania nr 5:co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku: eksploatacji ,,E"", tj.:1) Świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji "E" a) pkt. 1) kotły parowe oraz wodne do 100oC na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; b) pkt. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykazują łącznie spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi w zakresie pracowników, o których mowa w pkt. III 1.3)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodny co do treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ, Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowaniem robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do usuwania skutków awarii20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:a) wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako zjawisko atmosferyczne lub inne, o charakterze nagłym, niedającym się przewidzieć, w szczególności: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach ,,na zewnątrz" - powyżej 30°C, itp. Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający prowadzenie prac, wykonywania usługi lub dostawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku usług wystąpienie siły wyższej musi być potwierdzone przez służby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP; b) uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela zmawiającego, tj.:- usługa nie została wykonana w pełnym zakresie z powodu nie oddelegowania pracowników lub żołnierzy do szkolenia będącego częścią zamówienia;- termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowymi lub organizacyjnym obowiązkami zamawiającego;- przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak przygotowanych przepustek.c) wystąpiła konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - o czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy w nowej technologii.d) wystąpiły opóźnienia w dostawie od poddostawców Wykonawcy, co uniemożliwia wykonanie umowy w terminie, co Wykonawca jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.e) rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy - w przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację zamówienia w roku 2020 - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357' kodeksu cywilnego,g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych;h) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto),i) reorganizacja sił zbrojnych - skrócenie wymaganego terminu zamówienia i zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,j) zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22a ustawy, nowowskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków.Termin realizacji umowy, podany w dniach, zawsze dotyczy dni kalendarzowych. Niedopuszczalne jest używanie w umowach pojęcia ,,dni robocze".
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówienie publicznych, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kotłownie i węzły ciieplne w Świdwinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Świdwin. Adres lokalizacji - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ulica Połczyńska 32, 78-301 Świdwin /SOI Świdwin/.Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia (zadaniu) zostaną odrzucone.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy", stanowiący załącznik nr 5 do SIWZPrzedmiot mniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do usuwania skutków awarii20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kotłownie w Mrzeżynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Mrzeżyno.Adresy lokalizacji - ZZ Mrzeżyno przy Jednostce Wojskowej nr 3937, ulica Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno,Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia (zadaniu) zostaną odrzucone.Przedmiot mniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy" stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.Zamawiający na wszystkie zadania przewiduje prawo opcji wyrażone w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2019 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do usuwania skutków awarii20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Kotłownie w Trzebiatowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Trzebiatów.Adresy lokalizacji - ZZ Trzebiatów- Jednostka Wojskowa 1872, ulica Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów,Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia (zadaniu) zostaną odrzucone.Przedmiot mniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy" stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.Zamawiający na wszystkie zadania przewiduje prawo opcji wyrażone w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2019 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do usuwania skutków awarii20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Kotłownie w Mirosławcu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Mirosławiec.Adresy lokalizacji- ZZ Mirosławiec -12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych Mirosławiec, 78-650 Mirosławiec,Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia (zadaniu) zostaną odrzucone.Przedmiot mniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy" stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.Zamawiający na wszystkie zadania przewiduje prawo opcji wyrażone w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2019 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2020.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, obejmujących cały przedmiot zamówienia w ramach zadania. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej ilości części, na które wykonawca może złożyć ofertę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do usuwania skutków awarii20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Kotłownie w Mirosławcu (budynek 64)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych w kompleksach wojskowych Mirosławiec.Adresy lokalizacji - ZZ Mirosławiec -12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych Mirosławiec, 78-650 Mirosławiec Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 12 miesięcy okresu gwarancji na usługi naprawy.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia (zadaniu) zostaną odrzucone.Przedmiot mniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających do wejścia pracowników i wjazd samochodów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.Zamawiający w wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), na okres obowiązywania umowy, osób bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń kotłowni - gdyż czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z poźn. zm.).Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. ,,Projekt umowy" stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.Zamawiający na wszystkie zadania przewiduje prawo opcji wyrażone w zakresie czasu wykonywania usługi. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2019 r. Pozostały okres, Wykonawca zrealizuje w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowej usługi w roku 2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas przystąpienia do usuwania skutków awarii20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: