Przetarg

Obsługa systemów cieplnych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

06-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20,82-200 Malbork
tel. 261 536 713, 261 536 216,
fax. 261 536 275, 261 536 713
e-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
http:// www.22blot.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583043-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

22 Baza Lotnictwa Taktycznego: Obsługa systemów cieplnych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 19247126500000, ul. ul. 17 Marca  20 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 536 713, 261 536 216,, e-mail 22blt.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 536 275, 261 536 713.
Adres strony internetowej (URL): www.22blot.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.22blot.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.22blot.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Kancelaria Jawna, 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa systemów cieplnych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.110.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemów cieplnych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część 1 Obsługa systemu cieplnego w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim. Przedmiotem zamówienia w części 1 jest obsługa systemu cieplnego polegająca na wykonywaniu czynności bieżących oraz konserwacyjno-przeglądowych (w tym usuwanie awarii) na systemie w taki sposób aby był w całości sprawny technicznie. Część 2 Obsługa systemu cieplnego w kompleksie lotniskowym w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemu cieplnego polegająca na wykonywaniu czynności bieżących oraz konserwacyjno-przeglądowych (w tym usuwanie awarii) na systemie w taki sposób aby był w całości sprawny technicznie.szczegółowy zakres rzeczowy prac określają załączniki:1) opis techniczny przedmiotu zamówienia,2) wykazy kotłowni, 3) projekt umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50721000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy pzp stanowiących nie więcej niż:a) dla części 1 - 30 %b) dla części 2 - 30 %wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej: CZĘŚĆ 1 a) co najmniej 1 usługę, polegającą na eksploatacji i obsłudze systemów ciepłowniczych w których paliwem jest gaz ziemny o mocy źródła ciepła powyżej 2 MW, na kwotę minimum 100 000,00 zł brutto. Usługa winna być świadczona przez okres co najmniej 12 miesięcy. b) co najmniej 1 usługę polegającą na eksploatacji systemów wentylacyjno-grzewczych o mocy powyżej 100 kW. Usługa winna być świadczona przez okres co najmniej 12 miesięcyCZĘŚĆ 2Co najmniej 1 usługę, polegającą na eksploatacji i obsłudze systemów ciepłowniczych w których paliwem jest gaz ziemny mocy źródła ciepła powyżej 1 MW, na kwotę minimum 90 000,00 zł brutto. Usługa winna być świadczona przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający nie uzna warunku, jako spełnionego jeżeli Wykonawca wykazywać będzie się doświadczeniem w realizacji wymaganej usługi na kwotę wymaganą lub wyższą ale zrealizowaną lub realizowaną w kontrakcie zawartym na okres krótszy niż 12 miesięcy. Opis spełnienia warunku dla części 1 i 2 (dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia): Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: Eksploatacją i obsługą urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się wyłącznie osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy - Grupa 1 ppkt. 2, 10; - Grupa 2 ppkt. 1, 2, 4, 10; - Grupa 3 ppkt. 4, 5, 6, 10 w zakresie: o eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, remontu i kontrolno-pomiarowym,o dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym jw. o oraz pracowników technicznych sprawujących nadzór na eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o których mowa jak wyżej zostaną spełnione, jeżeli a) warunek dotyczący - doświadczenia - spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców (Wykonawca, konsorcjant bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca). Doświadczenie podmiotów związanych z realizacją wymaganego przez Zamawiającego zamówienia nie podlega podziałowi. b) warunek dotyczący - osób zdolnych do wykonania zamówienia - spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców (Wykonawca, konsorcjant bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca) lub spełnią go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenieWykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, któregousługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru (załącznik nr 10 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)Dokument potwierdzający wniesienie wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Część 1-2.000,00 zł; Część 2-1.500,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera rozdział 8 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena50,00
czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych20,00
doświadczenie30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Obsługa systemu cieplnego w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części 1 jest obsługa systemu cieplnego polegająca na wykonywaniu czynności bieżących oraz konserwacyjno-przeglądowych (w tym usuwanie awarii) na systemie w taki sposób aby był w całości sprawny technicznie. OPIS POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW: szczegółowy opis systemu zawarto w wykazie kotłowni. 1. Kotłownie w systemie pracuje 5 kotłowni gazowych zasilanych gazem ziemnym o mocy 3 884 kW.2. Sieci i przyłącza ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej o długości 1 421 mb.3. Instalacje c.o. i c.w.u. w 23 budynkach o łącznej powierzchni ogrzewanej 27 364 m2, w tym 3 budynki hangarowe o powierzchni 17 133 m2 ogrzewane w systemie mieszanym c.o. oraz nadmuchowo-nagrzewnicowym.4. Sieci i przyłącza gazowe niskiego ciśnienia wraz z punktem redukcyjno- pomiarowym, instalacje gazowe w 5 budynkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5, 09300000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena50,00
czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych30,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Obsługa systemu cieplnego w kompleksie lotniskowym w Pruszczu Gdańskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest obsługa systemu cieplnego polegająca na wykonywaniu czynności bieżących oraz konserwacyjno-przeglądowych (w tym usuwanie awarii) na systemie w taki sposób aby był w całości sprawny technicznie. OPIS POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW: szczegółowy opis systemu zawarto w wykazie kotłowni:1. Kotłownie w systemie pracuje 18 kotłowni lokalnych zasilanych gazem ziemnym i 1 kotłownia elektryczna - łączna moc kotłowni 3,633 MW.2. Sieci i przyłącza ciepłownicze wykonane w technologii preizolowanej o długości 2 394 mb, średnice od DN 20 do DN 100 mm.3. Instalacje c.o. i c.w.u. w 45 budynkach o łącznej powierzchni ogrzewanej 33 819 m2.4. Sieci i przyłącza gazowe średniego ciśnienia o długości 3 467 mb o średnicy od DN 25 do DN 90 mm wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi szt. 7, instalacje gazowe w budynkach szt. 18 wraz z głównym punktem redukcyjno-pomiarowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50721000-5, 09300000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena50,00
czas reakcji na podjęcie czynności w celu usuwania stanów awaryjnych30,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: