Przetarg

Całodobowa obsługa konserwacyjna kotłowni gazowych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty

19-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
Chełmska 8A,00-725 Warszawa
tel. 22 4331926, 4331927
fax. 22 8516795
e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl, zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
http:// www.zzm.mswia.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 599729-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA: Całodobowa obsługa konserwacyjna kotłowni gazowych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, krajowy numer identyfikacyjny 01734208400000, ul. Chełmska  8A , 00-725  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4331926, 4331927, e-mail zzm@zzm.mswia.gov.pl, zamowienia@zzm.mswia.gov.pl, faks 22 8516795.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.mswia.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.zzm.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publicznego-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.zzm.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publicznego-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa - Kancelaria ZZM MSWiA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa obsługa konserwacyjna kotłowni gazowych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie publiczne dotyczy 1 części z 7. Pozostałe części dotyczące całodobowej konserwacji nieruchomości stanowić będą przedmiot kolejnych postępowań.1. Przedmiotem zamówienia jest bieżącą całodobową obsługę konserwacyjną 7 kotłowni gazowych zlokalizowanych w nieruchomościach Zamawiającego - ul. Zaruby 10, 12, 13, 15, 17 i ul. Dembego 7, 9 w Warszawie, w tym w szczególności utrzymanie ciągłych dostaw energii cieplnej oraz dostaw ciepłej wody użytkowej z kotłowni gazowych do instalacji w nieruchomościach Zamawiającego, tak aby utrzymać wymagane obliczeniowe temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach budynku oraz minimalną wymaganą temperaturę w punktach czerpanych ciepłej wody użytkowej, poprzez:1) wykonywanie czynności konserwacyjnych / naprawczych kotłowni gazowych w nieruchomościach Zamawiającego,2) usuwanie awarii i przywracanie dostaw ciepła,3) podejmowanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych działań koniecznych do przywrócenia dostaw ciepła i c.w.u. oraz zabezpieczenia kotłowni i instalacji z nią powiązanych w przypadku zakłóceń w dostawie mediów (ciepło, prąd, woda).Wykonawca w ofercie deklaruje: - czas przystąpienia do usuwania awarii,- czas przywrócenia dostaw ciepła,- montaż, uruchomienie i konserwację systemu monitoringu 7 kotłowni gazowych,- doświadczenie personelu kluczowego - okres w latach posiadania uprawnień Viessmann do serwisowania typów kotłów gazowych, będących przedmiotem zamówienia, o mocy pow. 200 kWjako kryteria jakościowe, służące do oceny oferty Wykonawcy. UWAGA !Czas przystąpienia do usuwania awarii nie może wynosić więcej niż 2h, a czas przywrócenia ciepła nie więcej niż 13h - zadeklarowanie czasu dłuższego niż odpowiednio wskazany oznaczać będzie, że treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia.2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został we ,,Wzorze umowy" - załącznik nr 8, ,,Charakterystyce kotłowni" - załącznik nr 9 oraz ,,Zakresie czynności konserwacyjnych" - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50721000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-11-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. pln;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy b1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę konserwacji (łącznie w branży sanitarnej i elektrycznej) kotłowni z kotłami gazowymi o mocy nie mniejszej niż 200 kW każdy,b2) dysponują kotłownią mobilną o mocy nie mniejszej niż 405 kW tj. maksymalnej mocy nominalnej największego kotła w kotłowniach nieruchomości Zamawiającego. Przez kotłownię mobilną należy rozumieć kotłownię na podwoziu kołowym lub zabudowaną w kontenerze, przeznaczona do użycia na czas usuwania awarii lub remontóworazb3) dysponują:- osobą posiadającą aktualne uprawnienia Viessmann do serwisowania typów kotłów gazowych, będących przedmiotem zamówienia, o mocy pow. 200 kW, które można zweryfikować m.in. na stronie: https://www.viessmann-serwis.pl- monterem instalacji sanitarnych, posiadającym, aktualne na dzień otwarcia ofert, świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 2, w rozumieniu USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:? kotły na paliwo stałe gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,? sieci i instalacji cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,? aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych tiret 1-2- monterem instalacji urządzeń gazowych - posiadającym aktualne na dzień otwarcia ofert świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 3, w rozumieniu USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:? urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,? aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzenia i instalacje wymienione tiret 1- elektromonterem - posiadającym:aktualne na dzień otwarcia ofert świadectwo kwalifikacyjne GRUPY 1, w rozumieniu USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną:? urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,? aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych tiret 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby posiadającej uprawnienia Viessmann do serwisowania typów kotłów gazowych, będących przedmiotem zamówienia, o mocy pow. 200 kW wraz z informacją od ilu lat osoba ta posiada przedmiotowe uprawnienia (za niepodanie powyższych informacji Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium ,,doświadczenie personelu kluczowego").Osoba wskazana w ofercie musi świadczyć usługę osobiście.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI SIWZ ust. 1 pkt 2:a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. pln.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.b) wykaz usług (sporządzony zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,c) wykaz urządzeń technicznych (sporządzony zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,d) wykaz osób (sporządzony zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Ponadto podane w wykazach informacje mają dowodzić wprost i w sposób konkretny spełnianie postawionych przez Zamawiającego warunków, a nie powielać treść warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.2. Wysokość wadium - 2 tys. pln /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/.3. Forma wnoszenia wadium:1) przelewem bankowym na konto o numerze:Bank Pekao S.A. Oddział Warszawa 401240624711110000497885982) pozostałe formy, tj. poręczenia bankowe, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy zdeponować w formie oryginałów w Kancelarii ZZM MSWiA, czynnej w godzinach pracy ZZM MSWiA. Kserokopię zdeponowanego dokumentu należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena45,00
Kryteria jakości usługi w tym Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii Czas przywrócenia dostaw ciepła Montaż, uruchomienie i serwisowanie systemu monitoringu 7 kotłowni gazowych Doświadczenie personelu kluczowego 55,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian dotyczących niniejszej umowy:1) przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej umowy,zmiany osób świadczących usługę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:1. administratorem pozyskanych danych osobowych jest:Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZZM MSWiA)z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8Atel. 22 / 433 19 01, fax: 22 / 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl;2. w ZZM MSWiA wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: - e-mail: iod@zzm.mswia.gov.pl- pocztą tradycyjną na adres: ul. Chełmska 8A, 00 - 725 Warszawa;3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);4. podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;5. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;6. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;7. dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej przez okres archiwizacji zawartej umowy na realizację zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH