Przetarg

„Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” – zastosowanie ciepła sieciowego: Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna

25-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28A,38-400 Krosno
tel. 13 47 43 218
fax. 13 47 43 218
e-mail: zp@um.krosno.pl
http:// www.krosno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 515890-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Gmina Miasto Krosno: „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” – zastosowanie ciepła sieciowego: Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska  28A , 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krosno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krosno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” – zastosowanie ciepła sieciowego: Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna
Numer referencyjny: ZP.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” – zastosowanie ciepła sieciowego:Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna.Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w załącznikach do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.1. Część 1 zamówienia – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna. Zaprojektowanie, dostawa materiałów i wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokiego parametru do 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Krosna o łącznej długości około 1704 metrów w technologii stalowych rur preizolowanych z instalacją alarmową. W ramach projektowania wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci ciepłowniczej. Prace projektowe i wykonanie przyłączy ciepłowniczych muszą być wykonywane w ścisłej współpracy z wykonawcą, który będzie projektował i wykonywał węzły ciepłownicze w budynkach, do których wykonywane będą przyłącza. Zadanie będzie obejmowało również likwidację grupowego węzła ciepłowniczego, z którego dostarczane było ciepło do budynków objętych projektem. Wytyczne do projektowania i wykonania przyłączy ciepłowniczych do wielorodzinnych budynków mieszkalnych zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do SIWZ.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie poniższych prac:− Pozyskanie warunków technicznych przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczych od operatorów sieci dostarczających ciepło do budynków.− Uzyskanie wszelkich informacji, ekspertyz, opinii, zgód wymaganych przy opracowaniu projektów budowlano-wykonawczych.− Uzgodnienie z Zarządcami budynków terminów realizacji zadania.− Koordynowanie prac w porozumieniu z operatorami sieci ciepłowniczych.− Współdziałanie z projektantami wykonującymi projekty węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji c.w.u. i c.o. w celu prawidłowego doboru parametrów przyłączy.− Dostosowanie terminów wykonania przyłączy ciepłowniczych do terminów wykonania węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji przyłączeniowych do budynków. − Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla każdego przyłącza ciepłowniczego do budynków wielorodzinnych objętych niniejszym zadaniem w wersji papierowej w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. − Uzyskanie pozwolenia na budowę, a jeżeli przepisy mówią inaczej dokonanie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie innych decyzji administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych.− Wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków zgodnie z zatwierdzonymi projektami wykonawczymi.− Zapewnienie obsługi geodezyjnej w ramach realizowanego zadania - wytyczenie tras przyłączy ciepłowniczych oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. − Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wykonywanych robót budowlanych - maksymalne zabezpieczenie placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem głębokich wykopów. − Zastosowanie do wykonania przyłączy materiałów fabrycznie nowych (nieużywanych) zgodnych z obowiązującymi normami i wymaganiami opisanymi w OPZ i SIWZ.− Wykonanie sprawdzenia 100 % - wykonanych połączeń spawanych przy pomocy metody RTG lub metodą ultradźwiękową. − Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanego zadania. 2. Część 2 zamówienia – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych, indywidualnych mieszkaniowych stacji cieplnych współpracujących z jednofunkcyjnym węzłem cieplnym, likwidacja indywidualnych mieszkaniowych źródeł ciepła do c.w.u. (piecyki gazowe) i przyłączenie lokali mieszkalnych do c.o. i c.w.u., wykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej rozprowadzających c.w.u. z węzłów cieplnych do mieszkań. Wykonanie poziomów, pionów oraz podłączenia c.w.u. do mieszkań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do SIWZ oraz w pozostałych załącznikach w tym we wzorze umowy. W szczególności zakres zadania obejmuje:Węzły cieplne:1) Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie zgodnie z obowiązującymi normami i zapotrzebowaniem energetycznym budynków 70 lokalnych węzłów ciepłowniczych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w tym: a) 36 węzłów dwufunkcyjnych do c.o. i c.w.u., b) 12 węzłów jednofunkcyjnych do c.o.,c) 1 węzła jednofunkcyjnego do c.w.u.d) 1 węzła jednofunkcyjnego do współpracy z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi, e) 20 indywidualnych mieszkaniowych stacji cieplnych do c.o. i c.w.u W większości budynków montowany będzie jeden węzeł obsługujący cały blok, w jednym przypadku dotyczącym bloku przy ulicy Krakowskiej 132 (tzw. Szafa) zamontowane będą trzy węzły jednofunkcyjne do c.o. W bloku przy ulicy Staszica 11 zamontowany zostanie węzeł jednofunkcyjny do ciepłej wody użytkowej, jako dostawka do istniejącego węzła jednofunkcyjnego do c.o. W trzech budynkach należących do Spółdzielni Metalowiec będą wykonane węzły cieplne pracujące na niskim parametrze.2) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami budynków. 3) Wykonanie prac demontażowych istniejących przestarzałych lokalnych węzłów cieplnych.4) Materiały z demontażu należy przekazać Zarządcom lub Administratorom budynków z dowiezieniem zdemontowanych urządzeń do miejsca wskazanego na terenie Krosna. 5) Przygotowanie pomieszczeń do montażu lokalnych węzłów cieplnych: wykonanie prac budowlanych, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.6) Podłączenie węzła cieplnego do przyłącza ciepłowniczego (granicą przyłącza ciepłowniczego są zawory odcinające na zasilaniu i powrocie rurociągu preizolowanego).7) Wykonanie izolacji cieplnych zgodnie z obowiązującymi normami.8) Wykonanie regulacji instalacji. 9) Przeprowadzenie wymaganych prób ciśnieniowych i prób szczelności, uruchomienie węzłów i przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 10) Odtworzenie do stanu pierwotnego wszystkich naruszonych powierzchni i elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w czasie montażu. 11) Montaż wewnętrznych liczników ciepła dostarczonych przez Zarządcę lub Administratora budynków (liczniki pozostają ich własnością).12) Likwidacja indywidualnych mieszkaniowych piecyków do c.w.u. z przyłączeniem lokali do ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej:- Zaprojektowanie i wykonanie likwidacji piecyków gazowych w 883 lokalach mieszkalnych.13) Zaprojektowanie, dostawa, wykonanie i uruchomienie instalacji ciepłej wody do 883 lokali mieszkalnych, w których likwidowane będą indywidualne piecyki do c.w.u. a) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji c.w.u. i likwidacji indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. b) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji c.o i c.w.u. z wykorzystaniem mieszkaniowych stacji cieplnych. c) Wykonanie demontażu indywidualnych piecyków do przygotowania c.w.u. i przekazanie ich właścicielom mieszkań. d) Wykonanie poziomów w piwnicach i częściach wspólnych budynku poziomów instalacyjnych wraz z zamontowaniem podpionowych zaworów odcinających, zaworów regulacyjnych termostatycznych i równoważących w instalacji ciepłej wody użytkowej. Zawory termostatyczne powinny umożliwiać dezynfekcję termiczną instalacji. e) Wykonanie pionów w klatkach schodowych (częściach wspólnych) w istniejących szachtach instalacyjnych lub w innych miejscach uzgodnionych z Zarządcą lub Administratorem budynku i Zamawiającym. Piony c.w.u. należy wykonać we wszystkich klatkach schodowych na całej wysokości budynku (przez wszystkie kondygnacje) bez względu na ilość mieszkań objętych projektem dla danego pionu. f) Zamawiający dopuszcza wykonanie poziomów i pionów instalacji c.w.u. z rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym w systemie zgrzewanym lub z wykorzystanie rur ze stali nierdzewnej w systemie zaciskowym. g) Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłączeń do mieszkań z wykorzystaniem rur i kształtek ze stali nierdzewnej w systemie zaciskowym.h) Wykonanie przewiertów z użyciem profesjonalnych wiertnic w miejscach przejść pionów i poziomów przez stropy i ściany budynków.i) Przyłączenie wewnętrznych instalacji c.w.u. do węzła cieplnego.j) Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem mieszkaniowych stacji cieplnych dla 20 lokali mieszkalnych.k) Wykonanie regulacji instalacji. l) Wykonanie prób i odbiorów instalacji z przekazaniem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. m) Wykonanie izolacji rurociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami.n) Koordynowanie prac związanych z wykonaniem węzłów w porozumieniu z wykonawcą, który będzie wykonywał przyłącza ciepłownicze oraz z Zarządcami lub Administratorami budynków i operatorami sieci ciepłowniczych. o) Odtworzenie do stanu pierwotnego wszystkich naruszonych powierzchni i elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w czasie montażu. p) Montaż wodomierzy dostarczonych przez Zarządcę lub Administratora budynków (wodomierze pozostają ich własnością). UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: 1) Inwestycja będzie realizowana w obiektach czynnych zamieszkałych, w związku z tym wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy realizacji prac i zapewnić pełne bezpieczeństwo mieszkańcom.2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaplanował prace w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców, wyłączenie ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych nie powinno trwać dłużej niż kilka godzin.3) Demontaże starych nieefektywnych węzłów cieplnych i montaże nowych węzłów powinny odbywać się poza sezonem grzewczym w uzgodnieniu z Zarządcami lub Administratorami budynków oraz w uzgodnieniu z operatorami sieci ciepłowniczych. 4) Zamawiający zobowiązuje wykonawców do prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonanie i rozliczenie robót kompleksowo dla poszczególnych budynków zgodnie z zakresem prac dla każdego budynku. 5) Zamawiający żąda, aby wykonawca przed przystąpieniem do projektowania i wykonania robót przedstawił koncepcję wykonania robót i wnioski materiałowe zawierające zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń (karty katalogowe, atesty, deklaracje i certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie itp.), które wykonawca zamierza wykorzystać w czasie wykonywania robót.6) Po zatwierdzeniu koncepcji i wniosków materiałowych wykonawca będzie mógł przystąpić do projektowania instalacji. 7) Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, wykonania ekspertyz, uzyskania zgód i pozwoleń zgodnie z obowiązującym prawem.Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Uwaga! Prace objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w obiektach czynnych zamieszkałych oraz w bliskim sąsiedztwie istniejących już zamieszkanych budynków mieszkalnych. Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę fakt prawidłowego pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenia terenu wykonywanych robót oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.Uwaga ! Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, sprzętu i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały, sprzęt, urządzenia i wyposażenie dowolnego producenta, pod warunkiem że posiadają one parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej.Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ziemne, fundamentowe, betoniarskie, izolacyjne, konstrukcyjne, tynkarskie, posadzkowe, malarskie, brukarskie oraz instalacyjne elektryczne i sanitarne (dot. obu części).W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności w trakcie realizacji zamówienia:a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowie.Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321200-6
44160000-9
45231100-6
45321000-3
45331000-6
09323000-9
39715210-2
45330000-9
45000000-0
45400000-1
53300000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I:1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, modernizacji, przebudowie, remoncie sieci ciepłowniczej lub przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości sieci i przyłączy co najmniej 1000 m.Część II:1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, modernizacji, przebudowie, remoncie węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym o wartości minimum 100.000 zł brutto.Jeżeli wymagane wartości robót w ramach ww. doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.Część I:2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do:a) projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;Ww. osoba będzie pełnić funkcję projektanta.b) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Ww. osoba będzie pełnić funkcję kierownika budowy.Część II:2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do:a) projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;Ww. osoba będzie pełnić funkcję projektanta.b) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Ww. osoba będzie pełnić funkcję kierownika budowy.c) projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;Ww. osoba będzie pełnić funkcję projektanta.d) kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Ww. osoba będzie pełnić funkcję kierownika robót w zakresie swojej specjalności.Zamawiający nie dopuszcza, aby funkcję projektanta i kierownika budowy pełniła ta sama osoba.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 7.3.1.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:- rodzaju,- wartości (dot. cz. II),- daty i miejsca wykonania,- podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;b) załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje,- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. II. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:Część I: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).Część II: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157. UWAGA: posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać przelewem” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 219 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany w umowie (dot. obu części):1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:a) w przypadku wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów,c) w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,d) w przypadku będącym wynikiem wystąpienia okoliczności niezależnej od stron, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,e) w przypadku będącym wynikiem wystąpienia Siły Wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności przez strony,f) w przypadku zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:a) na mocy ustawy art. 142 ust. 5 Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług,- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;b) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanego zakresu;c) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy nie może on być zrealizowany w zakresie pierwotnie określonym, w związku z rezygnacjami ostatecznych odbiorców z udziału w Projekcie oraz niemożnością pozyskania nowych uczestników Projektu pomimo dochowania przez Strony, tj. Zamawiającego i Wykonawcę należytej staranności, wówczas zakres przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy zostaną pomniejszone o odpowiednią wartość.2. Inne zmiany:1) w przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia zostały wycofane z produkcji lub obrotu albo są niedostępne dla Wykonawcy z przyczyn od niego niezależnych strony dopuszczają, po uzgodnieniu, dostarczenie materiałów lub urządzeń o parametrach równoważnych bądź lepszych, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny;2) zmiana spowodowana Siłą Wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i załącznikami;3) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;4) w zakresie personelu Wykonawcy, po udokumentowaniu posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień proponowanego kandydata nie niższych niż określone jako wymagane w SIWZ, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na stanowisko kierownicze;5) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:a) powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy,b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji prac,c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, - o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ;6) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;7) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego mająca wpływ na postanowienia zawarte w umowie (np. wysokość wynagrodzenia w podziale na lata realizacji);8) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy.3. Warunki zmian:1) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,2) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,3) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami (dot. obu części):1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ) oraz za pośrednictwem plarformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:1) Paweł Kandefer - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a – w sprawach merytorycznych,2) Małgorzata Babczyńska lub Edyta Filip – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych;Sposób porozumiewania się:a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych”b) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.plc) za pośrednictwem plarformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.Zamawiający zaleca korzystanie z Platformy w celu komunikacji z Zamawiającym, za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,- włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH