Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami na budowę instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.

07-04-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3,66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 095 7387101 (-02)
fax. 957 387 100
e-mail: zamowienia@zgm.gorzow.pl
http:// www.zgm.gorzow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 529235-N-2020 z dnia 2020-04-07 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami na budowę instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp." współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 03 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.2. Efektywność energetyczna; Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 36196200000000, ul. ul. Wełniany Rynek  3 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7387101 (-02), e-mail zamowienia@zgm.gorzow.pl, faks 957 387 100.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.gorzow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.bip.gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.bip.gorzow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
ZGM ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami na budowę instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.
Numer referencyjny: TZP-002/12/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 5
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę: - ETAP I (zadanie 1-3) maksymalnie na dwa dowolnie wybrane zadania, - ETAP II (zadanie 4-6) maksymalnie na wszystkie, dwa lub jedno dowolnie wybrane zadania.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Projekt pn: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Projekt ten obejmuje wymianę źródeł ciepła w 100 lokalach komunalnych. Projekt podzielony został na trzy części zwane Etapami i oznaczone kolejnymi numerami Nr I, Nr II i Nr III. W ramach każdego z Etapów Zamawiający wyodrębnił dalsze części zwane Zadaniami i oznaczone kolejnymi numerami od Nr 1 do Nr 8. Każde zadanie obejmuje, odrębnie dla każdego lokalu, wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę wchodzącego w skład poszczególnego Zadania. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje realizację dwóch z trzech planowanych Etapów. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji Etapów Nr I i Nr II i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami na budowę instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego wraz z niezbędną instalacją gazową, montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej wody wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 80 lokali komunalnych. 1.1. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na 6 części, z których części 1-3 stanowią etap I, a części 4-6 stanowią etap II jego realizacji. W ramach realizacji każdej z części Wykonawca będzie obowiązany sporządzić odrębne dla każdego lokalu dokumentacje techniczne (projektowo-kosztorysowe), które będą obejmowały następujące opracowania:- wersja elektroniczna – 1 egz. (w PDF oraz w wersji edytowalnej np. DWG, DXF oraz ATH w przypadku kosztorysów). - wersja papierowa: projekt budowlany – 5 egz. w tym 4 egz. celem uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez organ administracji budowlanej,- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz.,- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – 2 egz.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy oraz załączone do niego wytyczne.

II.5) Główny kod CPV: 71321200-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2
71245000-7
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie:- ETAP 1, obejmujący Zadanie I, II i III: do 31 lipca 2020 r. /wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy/- ETAP 2, obejmujący Zadanie IV, V i VI: do 15 listopada 2020r. /wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy/
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu spełnienia powyższego warunku należy wykazać, że:C1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń cieplnych w budynkach w sytuacji gdy oferta dotyczy jednej lub dwóch części zamówienia. W przypadku, gdy oferta będzie dotyczyć trzech i więcej części zamówienia, wykonawca obowiązany jest wykazać wykonanie min. sześciu dokumentacji C2) Wykonawca dysponuje osobami (Projektant) zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych– min. 1 osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym liczonym o dnia otrzymania uprawnień; która wykonała minimum dwie dokumentacje projektowe lub projekty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń cieplnych w budynkach w całości lub części (przy czym przez część budynku rozumie się wyodrębniony lokal mieszkalny lub użytkowy)UWAGA! Jedna osoba posiadająca wyżej opisane uprawnienia i doświadczenie może być zaangażowana do realizacji max. 3 części zamówienia co oznacza, że w przypadku gdy oferta dotyczy większej liczby części, Wykonawca musi zaangażować min. drugą osobę której uprawnienia i doświadczenie wypełniają opisany warunek.Projektant powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2772 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia będzie oceniane w ramach kryteriów oceny ofert
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniub) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 6. 1-4 siwz,4) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy,5) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ryczałtowa brutto 60,00
doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy, stanowiący załącznik do siwz zawiera istotne dla stron postanowienia stanowiące o realizacji przedmiotu zamówienia możliwości w zakresie zmian umowy, ich charakteru i warunków wprowadzania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: a) cena ryczałtowa brutto – 60% liczone wg wzoru: C = Cmin/Cb x 60%b) doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40% Kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” będzie oceniane w sposób następujący: liczba wykonanych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia (Projektanta) dokumentacji projektowych lub projektów budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych w budynkach lub ich częściach zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. V. 1. 2) c, C2 siwzMaksymalną ilość punktów (40) otrzyma wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w danej części wykonała co najmniej 6 takich opracowań. Za cztery – 20 pkt., za dwa – 0pkt.UWAGA! Jeden projektant może być może być zaangażowany do realizacji max. 3 części zamówienia co oznacza, że w przypadku gdy oferta dotyczy większej liczby części, Wykonawca musi zaangażować min. drugą osobę której uprawnienia i doświadczenie wypełniają opisany w pkt. V. 1. 2) c, C2 siwz warunek.W przypadku, kiedy ta sama osoba zostanie zaangażowana do wykonywania więcej niż 3 części zamówienia, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.Ilość punktów obliczona według powyższych wzorów zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez osoby dokonujące oceny ofert.II. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych1. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax 095 738 71 01;1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami, w ramach realizacji zadania Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.” znak TZP-002/12/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8aoraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;1.8. posiada Pani/Pan:1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;1.9. nie przysługuje Pani/Panu:1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Na tę okoliczność Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w załączniku do siwz (formularz oferty).”III. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: ZADANIE 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 10 lokali:1. Mieszka I -go 8/52. Kilińskiego 15/53. Wyszyńskiego 103/14. Kilińskiego 14/25. Ko s. Gdyńskich 25/56. Śląska 76/157. Wawrzyniaka 78/18. Waryńskiego 24/39. Fabryczna 55/110. Spokojna 70/1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6, 71240000-2, 71245000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto60,00
doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania: do 31 lipca 2020 r. wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy


Część nr: 2Nazwa: ZADANIE 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 10 lokali:1. Wał Okrężny 11/22. Jerzego 8/13. Zielona 55/54. Zielona 55/65. Zielona 55/86. Wawrzyniaka 51/87. Wawrzyniaka 53/88. Łokietka 14/79. Łokietka 11B/3A10. 30 Stycznia 14/9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6, 71240000-2, 71245000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto60,00
doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania: do 31 lipca 2020 r. wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy


Część nr: 3Nazwa: ZADANIE 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 10 lokali:1. Armii Polskiej 19/92. Teatralna 35/113. Teatralna 35/134. Ogrodowa 5/55. Podmiejska 40/16. Al. 11 Listopada 96/37. Al. 11 Listopada 96/58. Al. 11 Listopada 96/79. Sikorskiego 74/110. Sikorskiego 74/2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6, 71240000-2, 71245000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania: do 31 lipca 2020 r. wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy


Część nr: 4Nazwa: ZADANIE 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 15 lokali:1. Borowskiego 36/42. Mickiewicza 15A/73. Mickiewicza 26/94. Wawrzyniaka 17/15. Wawrzyniaka 17/46. Wawrzyniaka 17/107. Kolejowa 10/118. Wawrzyniaka 30/19. Wawrzyniaka 30/610. Przemysłowa 23/311. Chrobrego 33/8A12. Kos. Gdyńskich 88/1113. Krzywoustego 19/214. Krzywoustego 22/615. 30 Stycznia 14/6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6, 71240000-2, 71245000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto60,00
doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania: do 15 listopada 2020 r. wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy


Część nr: 5Nazwa: ZADANIE 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 15 lokali:1. Kos. Gdyńskich 11/52. Garbary 18/63. Drzymały 38/24. Drzymały 38/2A5. Al. 11 Listopada 97/76. Al. Konstytucji 3 Maja 10/27. Al. Konstytucji 3 Maja 10/98. Chopina 1/49. Plac Słoneczny 3/510. Plac Słoneczny 4/111. Plac Słoneczny 4/4 12. Sikorskiego 83/213. Sikorskiego 83/414. Sikorskiego 85/115. Sikorskiego 93/3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6, 71240000-2, 71245000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto60,00
doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania: do 15 listopada 2020 r. wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy


Część nr: 6Nazwa: ZADANIE 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 20 lokali:1. Sikorskiego 93/42. Słoneczna 33/33. Słoneczna 33/44. Kos. Gdyńskich 24A/2A5. Kos. Gdyńskich 61/16. Kilińskiego 2/47. Kilińskiego 3/58. Kilińskiego 14/49. Kilińskiego 17/610. Kos. Gdyńskich 46/311. Waryńskiego 27/212. Waryńskiego 27/313. Waryńskiego 27/414. Wawrzyniaka 53/115. Waryńskiego 13/416. Śląska 76/1617. Łużycka 34/218. Łużycka 34/619. Sikorskiego 23/220. Ogrodowa 3/1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321200-6, 71240000-2, 71245000-7, 71242000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ryczałtowa brutto60,00
doświadczenie osób (Projektantów) wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania: do 15 listopada 2020 r. wraz uzyskaniem pozwoleń na budowy