Przetarg

Wymiana systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38-postępowanie II

01-09-2023, 13:16

Dane kontaktowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 38
38 ,66-340 Rokitno
e-mail: m.pinecka@dpsrokitno38.pl
http:// https://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_rokitno_38/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wymiana systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38-postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 38

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Rokitno

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pinecka@dpsrokitno38.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_rokitno_38/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38-postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-472e2a79-471f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050904/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wymiana systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 u

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-472e2a79-471f-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej - informuje, że:
6.1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38
Adres siedziby: Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38
Adres e-mail: administracja@dpsrokitno38.pl
Nr telefonu: 95 749 30 59
6.2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się na adres e-mail; m.pinecka@dpsrokitno38.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38, 66-340 Przytoczna.
6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak DPS/261/4/2023- ,,Wymiana systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38-postępowanie II” prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy Pzp.
6.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp.
6.5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6.8. Posiada Pan/Pani:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych , gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6.9. Nie przysługuje Pani/Panu
• w związku z art. 17 ust.3 lit. b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/261/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Wymiana systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38- postępowanie II
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi:
2.1. wymiana klap przeciwpożarowych:
- z owiewkami szt. 1 o wymiarach 100cm x 190cm
- z owiewkami i dyszą szt. 1 o wymiarach 130cm x100cm
2.2. zjazd windy do poziomu zero- parteru.
2.3. wymiana 4 szt. drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych:
 w zakres prac wchodzi demontaż istniejących klap i drzwi, zakup, dostawa i montaż nowych klap i drzwi wraz z oprzyrządowaniem zgodnym z dokumentacją projektową,
 obecne klapy wentylacyjne o wymiarach 90 cm x 90 cm znajdują się w dachu budynku – dach kryty papą (przestrzeń pomiędzy stropem a dachem wypełniona żużlem),
 do robót towarzyszących należy wykonanie robót wykończeniowych w obrębie dachu od strony zewnętrznej i wewnętrznej od strony sufitu,
 wymiana urządzeń napowietrzających – drzwi – zgodnie z dokumentacją oraz wykonanie robót towarzyszących polegających na wykonaniu robót wykończeniowych,
 montaż centrali sterującej z synchronizowanej z wszystkimi elementami SSP (systemu sygnalizacji pożaru),
 zgodnie z projektem SSP musi być możliwe monitorowanie stanu klap (otwarta/zamknięta i stan pracy normalny/usterka) oraz ich sterowanie przez SSP wraz ze zautomatyzowanym powrotem do stanu normalnego, tak aby po każdym alarmie i jego skasowaniu nie było konieczności ręcznego otwierania/zamykania klap,
 podczas realizacji projektu należy uwzględnić wymianę drzwi zewnętrznych, które służą do ewakuacji osób niepełnosprawnych na wózkach. Drzwi te będą otwierane ręcznie i będą stanowiły dodatkowy otwór napowietrzający - nie uwzględniony w obliczeniach.
3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej dołączonej do ogłoszenia o zamówieniu.
4. Z uwagi na fakt, że prace objęte niniejszą Umową będą prowadzone na czynnym obiekcie zamieszkiwanym przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i zabezpieczenia strefy robót tak aby umożliwić korzystnie z obiektu z w niezbędnym zakresie.
5. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat (60 miesięcy). Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w § 10 wzoru umowy ( zał. Nr 9 do SWZ).
6. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
• 42521000 – 4 - urządzenia do odprowadzania dymu
• 44220000 – 8 - stolarka budowlana
• 44221220 – 3 -drzwi przeciwpożarowe
• 45210000 - 2 - roboty budowlane w zakresie budynków
• 45421100 – 5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
• 45410000- 4 - tynkowanie
7. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji (,,Projekt systemu oddymiania klatek schodowych’’) wskazanej w załączniku nr 9 do SWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.
W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42521000-4 - Urządzenia do odprowadzania dymu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44220000-8 - Stolarka budowlana

44221220-3 - Drzwi przeciwpożarowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi z niniejszej SWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT (8% -Dom Pomocy Społecznej zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT ( t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 931) został określony jako obiekt budownictwa mieszkaniowego i sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, symbol 1130 budynki zbiorowego zamieszkania), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, której cena została obliczona przy uwzględnieniu niewłaściwej stawki VAT na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 931) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
9. W ofercie, o której mowa w ust. 7, wykonawca ma obowiązek:
9.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
9.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
9.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
9.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 9 do SWZ.
12. Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania dodatkowych prac wynikła z błędów w wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak i wówczas, gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikły z przyjętych przez Wykonawcę w tej dokumentacji rozwiązań.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności techniczne lub zawodowe
Zamawiający wyznacza warunek w powyższym zakresie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
 realizacji 1 układu wentylacyjnego z minimalną ilością klap p.poż - 2 szt.
lub
 realizacji 2 zadań polegających na montażu układu wentylacyjnego z jedną klapą ppoż.


*Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do niniejszego postępowania (tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do BZP).
2.4.2. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.: osobami posiadającymi kwalifikacje Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Jako postanowienia ogólne Pkt. 4.8 brzmi „Osoby fizyczne lub prawne wykonujące jakiekolwiek prace, będące przedmiotem niniejszych wytycznych, powinny mieć odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje”. A dalej szczegółowo w pkt. 7.7 (dot. etapu montażu), pkt. 8.6 (dot. uruchamiania instalacji) wskazano, iż powinny zajmować się, tym osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną, praktyczną i odpowiednie kwalifikacje- osoba wyznaczona z imienia i nazwiska odpowiedzialna za sprawy techniczne wynikające z podłączenia urządzeń SSP- wymagane doświadczenie w zakresie wiedzy praktycznej i teoretycznej.
dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym, w rozumieniu z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne, którego aktem wykonawczym jest rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r (Dz.U. 2022 poz. 1392) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacje przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie co najmniej SEP E1 dla instalacji do 1 kV. – dołączona do dokumentacji kserokopia uprawnień,

2.4.3 wyznaczy z imienia i nazwiska kierownika budowy (robót), który sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprowadzi dziennik budowy, będzie współpracował z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą pełniąca funkcję nadzoru inwestorskiego, oraz będzie odpowiedzialny za inne nie wymienione sprawy wynikające z pełnienia tej funkcji.

3 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1pkt.3,4,5 oraz w art. 109 ust. 1pkt.1,4,7

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 2023 r. poz. 852. z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 3 do SWZ.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy- załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania (§ 5.1 rozp. w sprawie podmiotowych środków dowodowych -poz.2415) - dotyczy dokumentu 5.2.
Wykonawca, który zastosuje materiały, urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i co proponuje w ich miejsce. Musi też wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji. W związku z tym zamawiający wymaga od wykonawców złożenia kosztorysu ofertowego, sporządzonego zgodnie z przedmiarem zamawiającego oraz wykaz danych technicznych zaoferowanych urządzeń. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy zamawiający będzie wymagał świadectwa jakości, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności obowiązujących na terenie UE itp. wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, czyli po zakończeniu realizacji zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
–załącznik nr 5:
 realizacji 1 układu wentylacyjnego z minimalną ilością klap p.poż - 2 szt.
Dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.: osobami posiadającymi kwalifikacje Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej
 realizacji 2 zadań polegających na montażu układu wentylacyjnego z jedną klapą ppoż.

dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
–załącznik nr 5:
 realizacji 1 układu wentylacyjnego z minimalną ilością klap p.poż - 2 szt.
Dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.: osobami posiadającymi kwalifikacje Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej
 realizacji 2 zadań polegających na montażu układu wentylacyjnego z jedną klapą ppoż.

dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 uPzp, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w granicach określonych w projektowanych postanowieniach umowy §13

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zakończono