kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Usługa ochrony oraz usługa obsługi gospodarczej z podziałem na części.

17-06-2024, 16:53

Dane kontaktowe

Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
Mieczysława Karłowicza 4,20-027 Lublin
tel. +48 814781355
e-mail: [email protected]
http:// https://lcit.ezamawiajacy.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony oraz usługa obsługi gospodarczej z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mieczysława Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 814781355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony oraz usługa obsługi gospodarczej z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82ae0f0f-2a2b-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00370069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00094252/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Obsługa gospodarcza nieruchomości położonej w Łysołajach-Kolonia gm. Milejów

1.3.25 Usługa dozoru mienia i ochrony obiektu położonego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na Platformie pn.: Usługa ochrony oraz usługa obsługi gospodarczej z podziałem na części – znak sprawy: OZP.26.1.30.2024.KBA
Instrukcja korzystania z Platformy:
1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań
PZP”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru
postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „W toku”)
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
- bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
- poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja”
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii
https://lcit.ezamawiajacy.pl/
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”
c) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00 - pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, - pod adresem e-mail: [email protected]
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
- komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7
Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0)
- włączona obsługa JavaScript
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w formatach w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację
czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce
O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie
Osobami uprawnionymi do kontaktów są
Krzysztof Bartosik – nr telefonu 81 47 81 355
e-mail: [email protected]
Maria Szczur – nr telefonu 81 44 16 533
e-mail: [email protected]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej – RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, (adres korespondencyjny 20-029 Lublin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, I piętro pokój nr 1.20 e-mail: [email protected];
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
b) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w związku z art. 7 ust. 1 w zakresie składania oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania,
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z ustaleniem okresu przechowywania dokumentacji,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia
z postępowania określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych) oraz podmiotom świadczący usługi wsparcia IT i serwisu, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z administratorem.
5. Dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez 5 lat. Jeżeli natomiast dokumentacja postępowania będzie stanowić materiał dowodowy w toczących się postępowaniach wówczas może być przechowywana przez czas trwania postępowań albo do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO-II.26.1.30.2024.KBA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla części I:
1) Usługi świadczone na obiekcie:
a) całodobowa ochrona obiektu 7 dni w tygodniu. Szacowana liczba godzin wynosi 4450 – 6 miesięcy od dnia podpisania.
b) wykonywanie prac konserwacyjnych i porządkowych, utrzymanie czystości na terenie wokół budynków i na ciągach pieszych oraz zgłaszanie do Zamawiającego potrzeby wywozu nagromadzonych odpadów i śniegu. Szacowana liczba godzin wynosi 360 za cały okres umowy tj. 60 godzin miesięcznie przez 6 miesięcy od dnia podpisania.
2) Zakres usługi ochrony obiektu:
a) Codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia.
b) Codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję budynków.
c) Codzienne zamykanie bram i furtek w godzinach uzgodnionych z najemcami budynku mieszkalnego.
d) Czuwanie nad tym aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku.
e) Nadzór w czasie opróżniania szamba, monitorowanie ilości pobranych cieczy ściekowych.
f) Wszelkie podejmowane czynności związane z ochroną obiektów Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
3) Zakres obsługi gospodarczej na obiekcie:
a) Wykonywanie prac w parku (koszenie trawy, usuwanie gałęzi, konarów drzew, liści).
b) Dbanie o prawidłowe przechowywanie odpadów komunalnych, stałe utrzymanie czystości wokół pojemnika na odpady komunalne oraz zgłaszanie jego wywozu.
c) Odczyt licznika głównego prądu w Pałacu oraz podliczników w budynku mieszkalnym a także głównego wodomierza (co miesiąc) w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
d) Utrzymanie w sprawności technicznej zapasowego źródła wody – studni głębinowej znajdującej się na terenie posesji wokół Pałacu w Łysołajach.
e) Sprzątanie na posesji wokół Pałacu w Łysołajach.
f) W okresie grzewczym obsługa urządzeń grzewczych (nagrzewnice olejowe) według potrzeb wynikających z warunków pogodowych oraz dyspozycji wydanych przez osobę reprezentującą Zamawiającego wskazaną w umowie.
4) Nieruchomość położona w Łysołajach-Kolonia na działce nr 421 o pow. 2,2200 ha
i na działce nr 423 o pow. 5,1279 ha zabudowana:
a) pałacem o pow. użytkowej 845,20 m2,
b) budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 148,70 m2,
c) portiernią o pow. użytkowej 28,70 m2,
d) budynkiem terapii zajęciowej o pow. użytkowej 109,60 m2,
e) magazynem (stodoła) o pow. użytkowej 127,60 m2,
f) magazynem o pow. użytkowej 26 m2,
g) budowlą hydrotechniczną,
h) ogrodzeniem z siatki.

Nieruchomość jest wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr. 992.A/730

Minimalna wartość przedmiotu zamówienia jaką będzie musiał wykorzystać Zamawiający określa się na 30% wartości umowy brutto.

Opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi Załącznik nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie zestawu kryteriów oceny
- waga %:
1) Cena brutto za całość zamówienia 60 %
2) Doświadczenie zawodowe liczone w latach osoby skierowanej do realizacji zamówienia (kryterium oceny dotyczy pracownika
wpisanego na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony) 20 %
3) Elektroniczny system dozoru pracowników/kontroli trasy obchodów 20%
4. Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Załącznik nr 2a do SWZ. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, wyżej w rankingu oceniona będzie oferta Wykonawcy, który wskazał najniższą cenę całkowitą brutto.
8. Zgodnie z art. 225 Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, gdyż dwie lub więcej ofert uzyska równą liczbę punktów, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe liczone w latach osoby skierowanej do realizacji zamówienia (kryterium oceny dotyczy pracownika wpisanego na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elektroniczny system dozoru pracowników/kontroli trasy obchodów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla części II:
1) Usługi świadczone na obiekcie:
a) ochrona w godzinach w których obiekt jest zamknięty tj. w dni powszednie od godz. 22 do godz. 6, w soboty oraz w święta i w dniach wyznaczonych przez Zamawiającego całodobowo. Szacowana liczba godzin wynosi 9570 – 2 lata od podpisania umowy.
b) obsługa gospodarcza nieruchomości. Szacowana liczba godzin wynosi
720 za cały okres umowy tj. 30 godzin miesięcznie przez 2 lat od dnia podpisania usługi.
2) Zakres usługi ochrony:
a) dozór nad bezpieczeństwem mienia i obiektów zlokalizowanych
na nieruchomości,
b) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach,
c) ochrona mienia znajdującego się na terenie chronionym przed:
a) kradzieżą z włamaniem,
b) wandalizmem i chuligaństwem,
c) ekscesami ze strony osób będących pod działaniem alkoholu lub narkotyków,
d) wypadkami losowymi i awariami np. pożar, zalanie itp.
d) systematyczny obchód terenu i obiektów objętych ochroną,
e) kontrola zamknięć wskazanych przez Zamawiającego,
f) otwieranie i zamykanie w określonych godzinach drzwi wskazanych przez Zamawiającego,
g) informowanie osób wskazanych przez Zamawiającego o dostrzeżonych awariach instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynkach i na terenie nieruchomości,
h) odpowiednie zabezpieczenie kluczy zapasowych do pomieszczeń użytkowanych przez instytucje i zakłady pracy funkcjonujące w obiektach,
i) odpowiednie reagowanie na dostrzeżone zagrożenia pożarowe,
j) wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w przypadku bezpośredniego zagrożenia pożarowego,
k) zapewnienie środków łączności oraz wsparcia patrolu interwencyjnego,
l) niezwłoczne informowanie upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu.
3) Zakres usługi obsługi gospodarczej:
a) wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych i porządkowych, w szczególności zwracanie uwagi na stan instalacji w budynkach i na nieruchomości, utrzymanie czystości na terenie wokół budynków i na ciągach pieszych,
b) zgłaszanie do Zamawiającego potrzeby wywozu nagromadzonych odpadów
i śniegu.

Nieruchomość położona w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2111/6, 2111/10, 2111/11, jest zabudowana budynkiem administracyjno - biurowym 7 kondygnacyjnym wraz z częścią podpiwniczoną i maszynowniami wind o łącznej pow. 6889,53m², posiadający 20 drzwi wejściowych w tym: strona północna - 3, strona zachodnia - 6, strona wschodnia - 3, strona południowa - 8.

Minimalna wartość przedmiotu zamówienia jaką będzie musiał wykorzystać Zamawiający określa się na 30% wartości umowy brutto.

Opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi Załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70100000-2 - Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie zestawu kryteriów oceny
- waga %:
1) Cena brutto za całość zamówienia 60 %
2) Doświadczenie zawodowe liczone w latach osoby skierowanej do realizacji zamówienia (kryterium oceny dotyczy pracownika
wpisanego na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony) 40 %
4. Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Załącznik nr 2b do SWZ. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, wyżej w rankingu oceniona będzie oferta Wykonawcy, który wskazał najniższą cenę całkowitą brutto.
8. Zgodnie z art. 225 Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, gdyż dwie lub więcej ofert uzyska równą liczbę punktów, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
12. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
13. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe liczone w latach osoby skierowanej do realizacji zamówienia (kryterium oceny dotyczy pracownika wpisanego na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części I i II
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję (wraz z aktualnymi decyzjami zmieniającymi, jeśli decyzja o udzieleniu koncesji była zmieniana) na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób
i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie
z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1995) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot dozoru opisany w przedmiocie zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) wykonywał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej (2) dwie usługi polegające na ochronie nieruchomości zabudowanych o wartości minimum 50 000,00 złotych brutto każda, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert, część usługi została wykonana na kwotę co najmniej 50.000,00 złotych brutto i realizacja części tej usługi trwała co najmniej 6 miesięcy.
Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) przez cały okres świadczenia usługi będzie dysponował do jej wykonania przynajmniej jedną osobą (pracownik ochrony), która wpisana jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającą zaświadczenie
o wpisie, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII SWZ wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 9 do SWZ;
2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- aktualnej koncesji (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na wykonywanie działalności ochrony osób i mienia wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
3) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz usług (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł) dla części I i/lub 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) dla części II.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Województwa Lubelskiego - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Banku
PKO BP S.A. nr rachunku: 34 1020 3147 0000 8602 0090 2411 z dopiskiem „Wadium – Usługa ochrony oraz usługa obsługi gospodarczej z podziałem na części OZP.26.1.30.2024.KBA”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Technologii i Innowacji;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) musi zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został przewidziany w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3a, 3b do SWZ,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Część I:
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 8 lipca 2024 r.
Część II:
2 lata (24 miesiące) od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 19 lipca 2024 r.

2. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507 t.j.)
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wykluczenie na podstawie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie
zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi
z takim wykonawcą negocjacji.
5. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 2 jest wykonywana zgodnie z art. 596 Pzp.
6. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej.
8. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 7, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.