google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.09.2019
  1 USD
  3.9267
  -0.0055
  1 EUR
  4.3425
  0.0006
  1 CHF
  3.9612
  0.0113
  1 GBP
  4.9062
  0.0109
  1 RUB
  0.0612
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz utrzymaniu czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2016-05-25

  Szczegóły przetargu

  Nowy Dwór Mazowiecki: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz utrzymaniu czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego
  Numer ogłoszenia: 58911 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 775 41 42, faks 22 775 02 08.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nosir.nowydwormaz.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz utrzymaniu czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni, oraz utrzymaniu czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie obsługi krytej pływalni i utrzymanie czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim: 1)sprawowanie nadzoru, obsługa i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych budynku basenu: a)stacji uzdatniania wody, b)central wentylacyjnych z osprzętem, ciągami wentylacyjnymi i urządzeniami stanowiącymi całościowy system wentylacji, c)węzła cieplnego, d)rozdzielni i sieci elektrycznych, e)wewnętrznych instalacji wod - kan., co, ct, cw, wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz przepompowni wody technologicznej i deszczowej; 2)utrzymanie w sprawności technicznej pomieszczeń i ich wyposażenia; 3)obsługa pomieszczeń odnowy biologicznej w budynku krytej pływalni (solarium leżące LUXURA X5 - 2 szt., sauna łagodna - salarium 12+2kW - 1 szt., sauna sucha 9kW - 1 szt., łaźnia parowa 7,5kW - 1 szt.), w szczególności: a)obsługa recepcji odnowy biologicznej; b)obsługa techniczna, konserwacja i serwisowanie zgodnie z instrukcją, urządzeń w pomieszczeniach odnowy biologicznej (w saunach i solarium) w tym pieców, sterowników, zabezpieczeń. c)utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa oraz stanu technicznego i sanitarno - higienicznego pomieszczeń odnowy biologicznej; d)kontrolowanie czy osoby wchodzące do i wychodzące ze strefy odnowy biologicznej rejestrują swoje wejście i wyjście przez przyłożenie transpondera do czytnika. e)zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z odnowy biologicznej przez: - przestrzeganie respektowania przez klientów regulaminów saun, solarium i zakazów obowiązujących w strefie odnowy biologicznej. - bieżąca kontrolę saun, solarium, basenu schładzającego, szatni i pryszniców. f)czas pracy odnowy biologicznej poniedziałek-piątek w godz. 14.00-22.00, soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 - 22.00 4)utrzymanie porządku i właściwych warunków sanitarno-higienicznych w budynku krytej pływalni: a)przez właściwe zgodne z przepisami sanitarno - higienicznymi sprzątanie i odkażanie pomieszczeń basenowych (niecki basenów, plaża, szatnie, toalety, pomieszczenia pryszniców, nogo myjki), b)przez wykonywanie stałej czynności sprzątania pomieszczeń budynku krytej pływalni: kubatura budynku - 17 500,00 m3, powierzchnia zabudowy - 2 690,00 m2, powierzchnia użytkowa - 3 077,40 m2, powierzchnia użytkowa do sprzątania - 1 991,30 m2 5)utrzymanie porządku i właściwych warunków sanitarno-higienicznych w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przez wykonywanie stałej czynności sprzątania pomieszczeń budynku zaplecza socjalnego - powierzchnia użytkowa do sprzątania - 1089,7 m2. 6)Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości, mydło do dozowników, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki do wc, środki chemiczne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania zamówienia, w tym środki do uzdatniania wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcję pływalni, dezynfekcję niecek basenowych i zaplecza sanitarnego, a także narzędzia pracy, materiały eksploatacyjne oraz środki czystości i bhp, służące do utrzymania czystości pomieszczeń. Wartość tych środków Wykonawca wliczy w cenę oferty. 7)Środki chemiczne używane do uzdatnia i dezynfekcji wody w pływalni muszą być biodegradowalne, nie mające negatywnego wpływu na wodę w pływalni, oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Środki do uzdatniania wody muszą być w postaci umożliwiającej dozowanie za pomocą urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ..

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.50.00.00-0, 50.72.10.00-5, 71.31.54.10-6, 24.96.20.00-5, 90.44.00.00-3, 90.91.12.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywali, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej obsłudze technicznej stacji uzdatniania wody basenowej krytej pływalni

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy, którzy dysponują narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu należytego wykonania zamówienia, zapewniającym utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno - higienicznego i technicznego pływalni: 1.kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym, 2.szorowarka, 3.odkurzacz do pracy na sucho - mokro, 4.odkurzacz do pracy na sucho, 5.wózek serwisowy, 6.urządzenie do dezynfekcji parowej, 7.myjka ciśnieniowa. 8.odkurzacz podwodny automatyczny z pilotem do sprzątania dna basenów (dostosowany do wielkości i kształtów basenów znajdujących się na obiekcie Zamawiającego) 9.odkurzacz podwodny do sprzątania dna basenów - ręczny 10.podbierak basenowy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania warunku określonego w Cz. III.3.2) niniejszego ogłoszenia. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania warunku określonego w rozdz. VI ust. 1 pkt 2) SIWZ. Do wykazu Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące głównych dostaw, określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są: -poświadczenie wydane przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; -oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, lub załączone do niego dowody budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane, lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia na pływalni NOSiR (formularz wykazu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 98
  • 2 - Termin płatności - 2

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3.Zmiany, o których mowa w ust. 2, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, w szczególności obejmować mogą one zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4.Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych. 5.Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy (np. zmiana stawki podatku VAT). 6.Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nosir.nowydwormaz.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, sekretariat..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, sekretariat..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 66 66
  tel.: 22 775 41 42
  fax.: 22 775 02 08
  email: Wyślij email
  http://www.nosir.nowydwormaz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 34260 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.