google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.04.2018
  1 USD
  3.3881
  0.0188
  1 EUR
  4.1724
  0.0059
  1 CHF
  3.4827
  0.005
  1 GBP
  4.7660
  -0.011
  1 RUB
  0.0552
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usuwanie awarii stacjonarnych urządzeń grzewczych oraz dostawa i montaż przenośnych urządzeń grzewczych pokojowych i kuchennych, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2017-03-02

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.bip.zgm.eu

  Ogłoszenie nr 35379 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

  Bielsko-Biała: Usuwanie awarii stacjonarnych urządzeń grzewczych oraz dostawa i montaż przenośnych urządzeń grzewczych pokojowych i kuchennych, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. ul. Lipnicka  26, 43300   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail jroclawska@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.zgm.eu

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.bip.zgm.eu


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
  Adres:
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 3A "Zamówienia Publiczne"


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie awarii stacjonarnych urządzeń grzewczych oraz dostawa i montaż przenośnych urządzeń grzewczych pokojowych i kuchennych, w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
  Numer referencyjny: ZGM/DZ/08/2017/ADM
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii stacjonarnych urządzeń grzewczych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz zakup i montaż w tych lokalach przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych, w podziale na 2 części obejmujące: 1) w zakresie części 1 zamówienia: a)budowę pieców pokojowych typu A-1 -30 szt, b)budowę pieców pokojowych typu C-4 - 2 szt,c)budowę trzonów kuchennych - 3 szt, d)dostawa oraz montaż przenośnego pieca pokojowego - 4 szt, e)dostawa oraz montaż przenośnego trzonu kuchennego - 2 szt, f)przebudowę pieców pokojowych - 30 szt, g)przebudowę trzonów kuchennych - 5 szt, 2)w zakresie części 2 zamówienia: a)budowę pieców pokojowych typu A-1 - 30 szt, b)budowę pieców pokojowych typu C-4 - 2 szt, c)budowę trzonów kuchennych - 3 szt, d)dostawa oraz montaż przenośnego pieca pokojowego - 4 szt, e)dostawa oraz montaż przenośnego trzonu kuchennego - 2 szt, f)przebudowę pieców pokojowych - 30 szt, g)przebudowę trzonów kuchennych - 5 szt. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 1)zakres prac składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz sposób i technologia ich wykonania, zostały szczegółowo określone w ślepych kosztorysach, stanowiących załączniki nr 3a do Specyfikacji i Wykazie części i materiałów, stanowiącym załącznik nr 3b do Specyfikacji, i obejmuje: a) budowę nowych i przebudowę istniejących pieców pokojowych licowanych kaflami w sposób identyczny z piecami istniejącymi, z zachowaniem kanałów pionowych, b) rozbiórkę starych pieców, c) budowę nowych trzonów kuchennych z ogrzewaczem wraz z rozbiórką starych trzonów, d) przebudowę trzonów kuchennych, e) zakup oraz montaż przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych, f) zagospodarowanie odpadów, 2) do budowy i przebudowy pieców oraz montażu przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych mogą być użyte wyłącznie materiały i części wskazane w Wykazie części i materiałów, 3) piece wybudowane oraz przebudowane powinny być odebrane przez zakład kominiarski świadczący usługi kominiarskie dla Zamawiającego

  II.5) Główny kod CPV: 45262630-6
  Dodatkowe kody CPV:51135000-7
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 379712.66
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 31/03/2018


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł Informacje dodatkowe c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada polisę lub inny dokument ubezpieczenia, dotyczący podmiotu, z którego zdolności finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót zduńskich oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zamówienia obejmujące roboty zduńskie polegające na budowie i przebudowie pieców, o łącznej wartości brutto: 1) 100.000,00 zł w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia,2) 200.000,00 zł w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia,wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazw podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 2) dysponuje co najmniej 4 osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania robót w rzemiośle zduńskim, określone w ustawie z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle (tj. Dz. Nr 112 z 2002r. poz. 979 z późn. zm.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy). 2. Zamawiający informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale IV ust. 4 Specyfikacji. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, pobrane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego: 1) zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: a)aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia, b)w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 200 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni, 2)w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) sporządzony wg załącznika nr 8 do Specyfikacji wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, obejmujące co najmniej 3 zamówienia obejmujące roboty zduńskie polegające na budowie i przebudowie pieców, o łącznej wartości brutto: - 100.000,00 zł w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia, - 200.000,00 zł w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, b)dowody poświadczające, że zamówienia wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami o których mowa w pkt b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, c)sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w Rozdziale IV ust. 4 pkt 2 lit. b) Specyfikacji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, d)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oprócz dokumentów wymienionych w pkt III.3) - III.6) Wykonawca składa: 1)wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2)formularz cenowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a i/lub 2b do Specyfikacji, 3)szczegółowe kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie ślepych kosztorysów, stanowiących załącznik nr 3a do Specyfikacji, z uwzględnieniem części i materiałów wskazanych w Wykazie części i materiałów, stanowiącym załącznik nr 3b do Specyfikacji, 4)wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli już na etapie składania oferty przewiduje powierzenie części podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji, 5)oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile ich umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) dla części 1 zamówienia 5.000,00 zł (sł: pięć tysięcy złotych), 2) dla części 2 zamówienia 4.500,00 zł (sł: cztery tysiące pięćset złotych), 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądz, 2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu >>Wadium w post. Nr ZGM/DZ/08/2017/ADM usuwanie awarii (piece) część .<< w takim terminie, aby było do dyspozycji Zamawiającego na rachunku bankowym w terminie otwarcia ofert, tj. w dniu 16.03.2017r. o godz. 13:00. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). Oryginał dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 4a, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wysłane. 12. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadialny zostanie zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. 13. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena brutto90okres gwarancji5okres rękojmi5


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  zmiany umowy przewidziane są w § 16 i § 17 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: § 16. 1. Zgodnie z art. 144 ustawy - prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, a Zamawiający przewidział dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres. 2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy). 3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy). § 17. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w specyfikacji, 2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, 3) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót, 4) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania robót na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami), 5) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych robót albo skróci czas realizacji poszczególnych robót). 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, które może ulec zmianie w zakresie ustawowej zmiany podatku VAT, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, 4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy, a koniecznych do realizacji zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych, 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót), 2) zmiany danych teleadresowych. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 i 3 oraz § 2 ust. 6.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 16/03/2017, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > oferta oraz załączniki powinny być sporządzone w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 zamówienia jest: a) budowę pieców pokojowych typu A-1 - 30 szt, b) budowę pieców pokojowych typu C-4 - 2 szt, c) budowę trzonów kuchennych - 3 szt, d) dostawa oraz montaż przenośnego pieca pokojowego - 4 szt, e) dostawa oraz montaż przenośnego trzonu kuchennego - 2 szt, f) przebudowę pieców pokojowych - 30 szt, g) przebudowę trzonów kuchennych - 5 szt, 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) zakres prac składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz sposób i technologia ich wykonania, zostały szczegółowo określone w ślepych kosztorysach, stanowiących załączniki nr 3a do Specyfikacji i Wykazie części i materiałów, stanowiącym załącznik nr 3b do Specyfikacji, i obejmuje: a) budowę nowych i przebudowę istniejących pieców pokojowych licowanych kaflami w sposób identyczny z piecami istniejącymi, z zachowaniem kanałów pionowych, b) rozbiórkę starych pieców, c) budowę nowych trzonów kuchennych z ogrzewaczem wraz z rozbiórką starych trzonów, d) przebudowę trzonów kuchennych, e) zakup oraz montaż przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych, f) zagospodarowanie odpadów, 2) do budowy i przebudowy pieców oraz montażu przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych mogą być użyte wyłącznie materiały i części wskazane w Wykazie części i materiałów, 3) piece wybudowane oraz przebudowane powinny być odebrane przez zakład kominiarski świadczący usługi kominiarskie dla Zamawiającego
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262630-6, 51135000-7
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 189856.33
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2018
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena brutto90okres gwarancji5okres rękojmi5 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2    Nazwa:

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 zamówienia jest: a) budowę pieców pokojowych typu A-1 - 30 szt, b) budowę pieców pokojowych typu C-4 - 2 szt, c) budowę trzonów kuchennych - 3 szt, d) dostawa oraz montaż przenośnego pieca pokojowego - 4 szt, e) dostawa oraz montaż przenośnego trzonu kuchennego - 2 szt, f) przebudowę pieców pokojowych - 30 szt, g) przebudowę trzonów kuchennych - 5 szt, 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) zakres prac składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz sposób i technologia ich wykonania, zostały szczegółowo określone w ślepych kosztorysach, stanowiących załączniki nr 3a do Specyfikacji i Wykazie części i materiałów, stanowiącym załącznik nr 3b do Specyfikacji, i obejmuje: a) budowę nowych i przebudowę istniejących pieców pokojowych licowanych kaflami w sposób identyczny z piecami istniejącymi, z zachowaniem kanałów pionowych, b) rozbiórkę starych pieców, c) budowę nowych trzonów kuchennych z ogrzewaczem wraz z rozbiórką starych trzonów, d) przebudowę trzonów kuchennych, e) zakup oraz montaż przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych, f) zagospodarowanie odpadów, 2) do budowy i przebudowy pieców oraz montażu przenośnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych mogą być użyte wyłącznie materiały i części wskazane w Wykazie części i materiałów, 3) piece wybudowane oraz przebudowane powinny być odebrane przez zakład kominiarski świadczący usługi kominiarskie dla Zamawiającego
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262630-6, 51135000-7
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 189856.33
  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2018
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena brutto90okres gwarancji5okres rękojmi5 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
  43300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26
  tel.: 33 499 06 02
  fax.: 33 499 06 02; 499 06 11
  http://www.bip.zgm.eu
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 12934 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.