google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni oraz utrzymaniu czystości zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-11-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 645236-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni oraz utrzymaniu czystości zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 1074842300000, ul. ul. Sportowa  66 , 05100   Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 775 41 42, e-mail krystyna.manowska@nowydwormaz.pl, faks 22 775 02 08.
  Adres strony internetowej (URL): www.nosir.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.nosirndm.naszbip.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Dostarczenie do siedziby zamawiającego
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni oraz utrzymaniu czystości zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
  Numer referencyjny: ZP/1/US/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Kompleksowa usługa polegająca na obsłudze technicznej, konserwacji i utrzymaniu czystości krytej pływalni oraz utrzymaniu czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim".2. Przedmiotowe zamówienie podzielone zostało na dwie części:Przedmiotem zamówienia w części I jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie obsługi krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:1) sprawowanie nadzoru, obsługa i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych budynku basenu:a) stacji uzdatniania wody,b) central wentylacyjnych z osprzętem, ciągami wentylacyjnymi i urządzeniami stanowiącymi całościowy system wentylacji,c) węzła cieplnego,d) rozdzielni i sieci elektrycznych,e) wewnętrznych instalacji wod - kan., co, ct, cw, wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz przepompowni wody technologicznej i deszczowej;2) utrzymanie w sprawności technicznej pomieszczeń i ich wyposażenia;3) obsługa pomieszczeń odnowy biologicznej w budynku krytej pływalni (solarium leżące LUXURA X5 - 2 szt., sauna łagodna - solarium 12+2kW - 1 szt., sauna sucha 9kW - 1 szt., łaźnia parowa 7,5kW - 1 szt.), w szczególności:a) obsługa recepcji odnowy biologicznej;b) obsługa techniczna, konserwacja i serwisowanie zgodnie z instrukcją, urządzeń w pomieszczeniach odnowy biologicznej (w saunach i solarium) w tym pieców, sterowników, zabezpieczeń.c) utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa oraz stanu technicznego i sanitarno - higienicznego pomieszczeń odnowy biologicznej;d) kontrolowanie czy osoby wchodzące do i wychodzące ze strefy odnowy biologicznej rejestrują swoje wejście i wyjście przez przyłożenie transpondera do czytnika;e) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z odnowy biologicznej przez:- przestrzeganie respektowania przez klientów regulaminów saun, solarium i zakazów obowiązujących w strefie odnowy biologicznej,- bieżąca kontrolę saun, solarium, basenu schładzającego, szatni i pryszniców.f) czas pracy odnowy biologicznej poniedziałek-piątek w godz. 14.00-22.00, soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 - 22.004) utrzymanie porządku i właściwych warunków sanitarno-higienicznych w budynku krytej pływalni:a) przez właściwe zgodne z przepisami sanitarno - higienicznymi sprzątanie i odkażanie pomieszczeń basenowych (niecki basenów, plaża, szatnie, toalety, pomieszczenia pryszniców, nogo myjki),b) przez wykonywanie stałej czynności sprzątania pomieszczeń budynku krytej pływalni:? kubatura budynku - 17 500,00 m3,? powierzchnia zabudowy - 2 690,00 m2,? powierzchnia użytkowa - 3 077,40 m2,? powierzchnia użytkowa do sprzątania - 1 991,30 m?;5) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości, mydło do dozowników, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki do wc, środki chemiczne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania zamówienia, w tym środki do uzdatniania wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcję pływalni, dezynfekcji niecek basenowych i zaplecza sanitarnego, a także narzędzia pracy, materiały eksploatacyjne oraz środki czystości i bhp, służące do utrzymania czystości pomieszczeń. Wykonawca zapewni także we własnym zakresie ewentualną wymianę drobnych uszkodzeń typu: żarówki, kondensatory, zamki i zawiasy w drzwiach wejściowych itp. Znajdujących się w strefie basenu. Wartość tych środków Wykonawca wliczy w cenę oferty.6) Środki chemiczne używane do uzdatnia i dezynfekcji wody w pływalni muszą być biodegradowalne, nie mające negatywnego wpływu na wodę w pływalni, oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Środki do uzdatniania wody muszą być w postaci umożliwiającej dozowanie za pomocą urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I oraz zakres prac przewidzianych do wykonywania znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.4. Przedmiotem zamówienia w części II jest wykonanie usługi utrzymania czystości w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. W zakres zamówienia wchodzi:1) Utrzymanie porządku i właściwych warunków sanitarno-higienicznych w budynku zaplecza socjalnego trybuny stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przez wykonywanie stałej czynności sprzątania pomieszczeń budynku zaplecza socjalnego - powierzchnia użytkowa do sprzątania - 1089,7 m?.2) Wykonawca w celu realizacji wskazanych wyżej czynności zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich środków czystości, mydeł do dozowników, papieru toaletowego, ręczników papierowych, kostek do wc, środków chemicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia.Szczegółowy wykaz pomieszczeń obiektu objętego zamówieniem w części II określa załącznik nr 2 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 50500000-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  50721000-5
  71315410-6
  24962000-5
  90440000-3
  90911200-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-01-01 2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ( o ile wynika to z odrębnych przepisów), tak w zakresie części I, jak i II zamówienia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: W zakresie przedmiotowego warunku, Zamawiający wymaga: - część I zamówienia: by Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł, - część II zamówienia: by Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000 zł.W przypadku Wykonawców składających ofertę na dwie części zamówienia są oni zobowiązani wykazać, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnią wspólnie (łącznie) lub jest on spełniany przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.W przypadku Wykonawców powołujących się w zakresie niniejszego warunku na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim na zasoby, którego się powołują lub jest on spełniany w całości przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.W przypadku Wykonawców składających ofertę na dwie części zamówienia są oni zobowiązani wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (lub wykonuje) należycie 4 usługi o podobnym charakterze w tym co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej obsłudze technicznej stacji uzdatniania wody basenowej krytej pływalni oraz co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej do sprzątania co najmniej 1000 m2.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W części I zamówienia: by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (lub wykonuje) należycie 4 usługi o podobnym charakterze w tym co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej obsłudze technicznej stacji uzdatniania wody basenowej krytej pływalni oraz co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej do sprzątania co najmniej 1000 m2. - w części II zamówienia: by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej do sprzątania co najmniej 1000 m2.W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga również:- w części I zamówienia: by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującymi urządzeniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia:o co najmniej 1 kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym,o co najmniej 1szorowarka,o co najmniej 1 odkurzacz do pracy na sucho - mokro,o co najmniej 1 odkurzacz do pracy na sucho,o co najmniej 1 wózek serwisowy,o co najmniej 1 urządzenie do dezynfekcji parowej,o co najmniej 1 myjka ciśnieniowa.o co najmniej 1 odkurzacz podwodny automatyczny z pilotem do sprzątania dna basenów (dostosowany do wielkości i kształtów basenów znajdujących się na obiekcie Zamawiającego),o co najmniej 1odkurzacz podwodny do sprzątania dna basenów - ręczny,o co najmniej 1 podbierak basenowy.- w części II zamówienia: by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującymi urządzeniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia:o co najmniej 1 kombajn sprzątający o zasilaniu bateryjnym,o co najmniej 1 wózek serwisowy.o co najmniej 1 odkurzacz do pracy na sucho - mokro,W przypadku Wykonawców składających ofertę na dwie części zamówienia są oni zobowiązani wykazać, iż dysponują sumą sprzętu przewidzianego dla przedmiotowych części zamówienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnią wspólnie (łącznie) lub jest on spełniany przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.W przypadku Wykonawców powołujących się w zakresie niniejszego warunku na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim na zasoby, którego się powołują lub jest on spełniany w całości przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-stru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na pod-stawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) dla części I i II - wykaz usług wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane (lub wykonywane) należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz którego usługi były wykonywane (lub są wykonywane), a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,b) dla części I i II - wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,c) dla części I i II - dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, określoną przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć przedmiotowych dokumentów, Zamawiający dopuści inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - w zakresie części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia na pływalni NOSiR (formularz wykazu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest wnieść wadium w kwocie dla:1) części nr 1 - 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)2) części nr 2 - 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)2. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 359).3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 97 8009 1062 0016 4207 2007 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: ,,Wadium w postępowaniu przetargowym znak sprawy: ZP/3/US/2017- wraz ze wskazaniem części, na którą Wykonawca składa ofertę.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, który wskazano w ust. 3, pod warunkiem, że uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert, który wyznaczono na 22.11.2018 r. godz. 1000. Kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu na konto Zamawiającego powinna zostać załączona przez Wykonawcę do oferty.5. W przypadku wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia stanowiącego wadium należy załączyć do oferty. Dokument gwarancji lub poręczenia składany w charakterze wadium nie powinien być jednak w sposób trwały zespolony z ofertą. Zamawiający zaleca, by Wykonawca umieścił go w opakowaniu oferty w wewnętrznej kopercie odpowiednio opisanej, np.: ,,WADIUM".6. Dokument wadium wnoszony w formie gwarancji musi ona być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zawierać co najmniej następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiające-go), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;3) kwotę gwarancji;4) termin ważności gwarancji;5) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zama-wiającego bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wa-dium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.7. Postanowienia ust. 6 odnosi się odpowiednio do poręczenia.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.9. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.14. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 p.z.p., zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena 60,00
  Program zapewnienia jakości 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, którego zawarto niniejszą umowę, możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych.4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy (np. zmiana stawki podatku VAT).5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 66
  tel.: 22 775 41 42
  fax.: 22 775 02 08
  email: Wyślij email
  http://www.nosir.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 278187 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.