google

  kominy, wkłady kominowe, systemy kominowe

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 15.10.2019
  1 USD
  3.8952
  -0.0006
  1 EUR
  4.2949
  -0.002
  1 CHF
  3.9000
  -0.0104
  1 GBP
  4.9282
  0.0284
  1 RUB
  0.0606
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Obsługa gospodarcza nieruchomości położonych w Łysołajach-Kolonia gm. Milejów powiat łęczyński.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-04-03

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 533042-N-2019 z dnia 2019-04-03 r.

  Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie: Obsługa gospodarcza nieruchomości położonych w Łysołajach-Kolonia gm. Milejów powiat łęczyński.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 59415200000000, ul. ul. Uniwersytecka  4 , 20-029  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 532 53 25, e-mail sekretariat@znw.lublin.pl, faks 81 532 50 78.
  Adres strony internetowej (URL): www.znw.bip.lubelskie.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  ww.znw.bip.lubelskie.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.znw.bip.lubelskie.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Forma pisemna (Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca)
  Adres:
  Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 4, pok. 106a (pierwsze piętro)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa gospodarcza nieruchomości położonych w Łysołajach-Kolonia gm. Milejów powiat łęczyński.
  Numer referencyjny: KO.610.1.2019.KB
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: opis przedmiotu zamówienia: a) Obsługa gospodarcza nieruchomości położonych wŁysołajach-Kolonia gm. Milejów, pow. łęczyński. Zakres obowiązków: - Codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożeniapożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia. - Codzienne zapalanie i gaszenie świateł oświetlających posesję budynków. -Codzienne zamykanie bram i furtek w godzinach uzgodnionych z najemcami budynku mieszkalnego. - Czuwanie nad tym abypostronne osoby nie przebywały na terenie parku. - Wykonywanie prac w parku (koszenie trawy, usuwanie gałęzi, konarów drzew,liści). - Dbanie o prawidłowe przechowywanie odpadów komunalnych, stałe utrzymanie czystości wokół pojemnika na odpadykomunalne oraz zgłaszanie jego wywozu. - Odczyt licznika głównego prądu w Pałacu oraz podliczników w budynku mieszkalnym atakże głównego wodomierza (co miesiąc) w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. - Utrzymanie w sprawnościtechnicznej zapasowego źródła wody - studni głębinowej znajdującej się na terenie posesji wokół Pałacu w Łysołajach. - Sprzątaniena posesji wokół Pałacu w Łysołajach. -Wykonywanie czynności dotyczących utrzymania w prawidłowym stanie zespołu pałacowo - parkowego zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). -Nadzór w czasie opróżniania szamba, monitorowanie ilości pobranych cieczy ściekowych. b) Dodatkowo w okresie grzewczym (od01.10.2019 r. do 30.04.2020 r.): - Obsługa kotłów (moc powyżej 50 kW) i urządzeń kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu DozoruTechnicznego i instrukcjami obsługi producentów w okresie grzewczym. - Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej piecówpoprzez systematyczne przeglądanie, czyszczenie i konserwacje. - Stałe utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni i hydroforni. -Wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem opału w kotłowni (począwszy od obecności podczas dostawy opału, zsypywaniedostarczonego opału do pomieszczenia w kotłowni i odpowiedzialność za jego prawidłowe składowanie i zużycie z normamispalania). - Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych w sezonie grzewczym poprzez prawidłowedozowanie opału do pieców. - Usuwanie i wywożenie z kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych odpadów(segregacja). c) Nieruchomość położona w Łysołajach-Kolonia na działce nr 421 o pow. 2,2200 ha i na działce 423 o pow. 5,1279 hazabudowanych: - pałacem o pow. użytkowej 845,20 m2, - budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 148,70 m2, - portiernią o pow.użytkowej 28,70 m2, - budynkiem terapii zajęciowej o pow. użytkowej 109,60 m2, - magazynem (stodoła) o pow. użytkowej 127,60 m2, - magazynem o pow. użytkowej 26 m2, - budowlą hydrotechniczną, - ogrodzeniem z siatki.

  II.5) Główny kod CPV: 70100000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  50721000-5
  79710000-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-05-01   lub zakończenia: 2020-04-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot dozoru opisany w przedmiocie zamówienia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawcazobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na obsłudze gospodarczej nieruchomościzabudowanych (sprzątanie zewnętrzne i/lub ochrona mienia) o wartości minimum 50 000,00 złotych brutto każda, przeznieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy ze wskazanych usług. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniemw zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminuskładania ofert część usługi została wykonana na kwotę co najmniej 50 000,00 złotych brutto rocznie i realizacja części tej usługitrwała co najmniej 6 miesięcy. Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającegobędą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przezcały okres świadczenia usługi będzie dysponował do jej wykonania przynajmniej jedną osobą (pracownik ochrony), która wpisanajest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadającą zaświadczenie wydane przez Komendanta WojewódzkiegoPolicji.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) aktualną koncesję na wykonywanie działalności ochrony osób i mienia wydanej zgodnie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142). b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lubsą wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnymcharakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinnybyć wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 7 doSIWZ. c) wykazu osób, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego wrozdziale VI pkt 1.2.3 lit. b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz ze wskazaniemich kwalifikacji zawodowych i uprawnień (w tym wskazaniem czy są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony),zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także doświadczenia i podstawy do dysponowania tymi osobami. - Wzór wykazuosób stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp,przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 9 do Siwz), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp. Wraz ze złożeniemoświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wadium wynosi: 3 000, 00 zł, słowniezł: trzy tysiące 00/100. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lubkilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczejkasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 5. Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji iporęczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji/ poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert,5) bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanieGwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp. 6.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO BP Lublin nr 34 10203147 0000 8602 0090 2411 tytułem: Wadium do przetargu nieograniczonego na ,,Obsługę gospodarczą nieruchomości położonychw Łysołajach-Kolonia gm. Milejów powiat łęczyński" wniesione przez Wykonawcę...................................................................................................................................................................... 7. Skuteczne wniesieniewadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływemterminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. W przypadkuwniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy dołączyć do oferty, 2) innejniż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 106a(sekretariat), a jego kopię załączyć do oferty. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunkubankowym. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytegowykonania umowy określa Ustawa pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto za całość zamówienia60,00
  Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia20,00
  Doświadczenie Wykonawcy20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  a) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jegowykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, b) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wprzypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie, c) zmiana terminurealizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku sprzedaży nieruchomości.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-11, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
  20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 4
  tel.: 81 532 53 25
  fax.: 81 532 50 78
  email: Wyślij email
  http://www.znw.bip.lubelskie.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z kominy.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 26454 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.