Przetarg

Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

17-12-2018, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Poznań Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18,60-767 Poznań
tel. 618 663 435
fax. 618 658 907
e-mail: palm_fin@inetia.pl
http:// http://palmiarnia.poznan.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 662404-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Miasto Poznań Palmiarnia Poznańska: Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań Palmiarnia Poznańska, krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. ul. Matejki  18 , 60767   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 663 435, e-mail palm_fin@inetia.pl, faks 618 658 907.
Adres strony internetowej (URL): http://palmiarnia.poznan.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie (w formie papierowej) - osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej
Numer referencyjny: PDT 06/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacjikotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej. Zakres zamówienia obejmuje: a) pełną obsługę eksploatacyjną systemugrzewczego Palmiarni Poznańskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instrukcją Obsługi SystemuOgrzewania Palmiarni Poznańskiej oraz SIWZ; b) obsługę konserwacyjną systemu wentylacji iklimatyzacji. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest: a) prowadzić ciągłąkontrolę porównawczą informacji podawanych przez system monitorowania kotłowni z rzeczywistymiwarunkami panującymi w pawilonach Palmiarni; b) wykonywać obowiązkowe obchody pawilonów wcelu kontroli: - temperatur, - ewentualnych przecieków w sieci c.o., - ewentualnych ubytków oszkleniapawilonów. c) utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach kotłowni; d) niezwłocznie przystąpić dousuwania awarii systemu grzewczego i sieci c.o. stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy; e)dokonywać konserwacji obsługiwanego systemu grzewczego i sieci c.o.

II.5) Główny kod CPV: 50720000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50721000-5
50730000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniająwarunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: a)wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie należycie, co najmniej usługi polegającej na obsłudze, przeznieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, węzła cieplnego o mocy co najmniej 3 MW orazkotłowni na paliwo płynne o mocy min. 3 MW. UWAGA: Zamawiający uzna ww. warunek zaspełniony, jeżeli Wykonawca wykaże jego spełnianie poprzez jedną usługę obejmującą obsługę węzłacieplnego i kotłowni o wskazanych parametrach, jak również poprzez dwie usługi dotyczące odrębnieobsługi węzła cieplnego i odrębnie kotłowni, przy założeniu, iż każda z tych usług była wykonywanaprzez co najmniej 12 miesięcy. Za datę decydującą dla uznania, że dana usługa spełnia ww. warunek,należy przyjąć datę zakończenia usługi (tj. data rozpoczęcia wykonywania usługi może być wcześniejsza niż wskazany 3-letni okres przed upływem terminu składania ofert). b) dysponowania conajmniej 5 osobami przewidzianymi do bezpośredniej obsługi węzła cieplnego i kotłowni, z którychkażda spełnia łącznie następujące wymagania: b1) posiadanie świadectwa kwalifikacji w zakresieeksploatacji kotłów parowych o mocy powyżej 50kW, b2) posiadanie świadectwa kwalifikacji wzakresie eksploatacji sieci i instalacji cieplnych o przesyle powyżej 50kW, b3) posiadanie świadectwakwalifikacji w zakresie eksploatacji zespołów prądotwórczych powyżej 50 kW, b4) posiadanieświadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowymdo 1 kW. c) dysponowania co najmniej 1 osobą przewidzianą do nadzoru nad pracami obsługowymi,spełniającą następujące wymagania: c1) posiadanie świadectwa kwalifikacji w zakresie dozoru kotłówparowych o mocy powyżej 50kW, c2) posiadanie świadectwa kwalifikacji w zakresie dozoru sieci iinstalacji cieplnych o przesyle powyżej 50kW, c3) posiadanie świadectwa kwalifikacji w zakresiedozoru zespołów prądotwórczych powyżej 50 kW, c4) posiadanie świadectwa kwalifikacji w zakresiedozoru urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kW. Zamawiający dopuszczawykazanie ww. warunku poprzez wskazanie osób posiadających pojedyncze kwalifikacje spośródokreślonych pod lit. c1)-c4). d) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcjikonserwatora urządzeń i instalacji chłodniczych, posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresienapraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancjekontrolowane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacja o danych osób przewidzianych do realizacji zamówienia - w zakresie wymagań określonych w sekcji III.1.3 ogłoszenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wymagane jest złożenie następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestrulub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie zwłaściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lubKasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionegonie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentupotwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wskazanych pod lit. a) - c) także dla tych podmiotów. d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lubdokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczeniespołeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert); - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wymagane jest złożenie następujących oświadczeń i dokumentów a) wykazu usług w zakresieokreślonym w sekcji III.1.3 lit. a) ogłoszenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługibyły wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinnybyć wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usługstanowi załącznik nr 6 do siwz. b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacjizamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) wypełnione i podpisane zobowiązanie doudostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy); 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (w przypadku gdyofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik); 5) pełnomocnictwo do reprezentowaniawykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarciaumowy (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN. Szczegółowe informacje nt.wniesienia wadium zostały określone w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji w przypadku zakłóceń/awarii w systemie grzewczym40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunkudo treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżejokreślonych okoliczności: a) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynnościobjętych umową, która wejdzie w życie po zawarciu umowy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wzakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości w/w podatku, b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy zdnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - zmiana wynagrodzeniaWykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, anową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedyniepracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego przy realizacji przedmiotu umowy w pełnymwymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takimprzypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wykaz tych osób wraz ze wskazaniem zmianywysokości wynagrodzenia, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniuzdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmianawynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek, anową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązanyprzedstawić wykaz pracowników realizujących przedmiot umowy wraz ze wskazaniem zmiany wysokościodprowadzanych składek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH