Przetarg

Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)

26-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,75-531 Koszalin
tel. 94 34 44 062, 94 34 44 90
fax. 94 34 44 700
e-mail: zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl,

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 578461-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego: Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin - cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, krajowy numer identyfikacyjny 33037474200000, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  92 , 75-531  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, , e-mail zamowienia.cossg@strazgraniczna.pl, , faks 94 34 44 700.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cos.strazgraniczna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481), osobiście, za pomocą posłańca
Adres:
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, Kancelaria Jawna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin - cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)
Numer referencyjny: Sprawa nr 08/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie realizowane w formule zaprojektuj i wybudujPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnienie wykonanego projektu z Miejską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Koszalinie) oraz roboty instalacyjne polegające na wykonaniu węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)". Lokalizacja obiektu: 75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, budynek nr 30 położony na działce nr 1478/4 obręb nr 19 m. Koszalin, będącej w trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) technologii węzła cieplnego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (Wykonawca ujmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu), zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi nr 106/2018 przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej" z dnia 03.12.2018 r. oraz ,,Wytycznymi MEC Koszalin do projektowania, wykonawstwa i odbioru węzłów i sieci ciepłowniczych - 05.2018 r.",- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót i kosztorys inwestorski),- wykonanie robót instalacyjnych dla kompletnego węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją projektową (branża sanitarna i elektryczna),- wykonanie dokumentacji powykonawczej,- serwis i konserwacja węzła cieplnego w okresie min 12 miesięcy max 60 miesięcy (zadeklarowany w ofercie Wykonawcy okres dodatkowego serwisu i konserwacji węzła cieplnego stanowi kryterium oceny oferty). Zakres serwisu i konserwacji węzła cieplnego stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy. Na realizację zamówienia ,,Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 1" została zawarta umowa, która obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z węzłem cieplnym, oraz prace instalacyjne w pozostałej części budynku (z wyłączeniem węzła cieplnego).Charakterystyka przedmiotu zamówienia - została zawarta w Programie funkcjonalno - użytkowym ,,Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)", który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji stosuje klauzule zatrudnieniowe określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących roboty instalacje sanitarne obejmujące wykonanie instalacji wewnętrznych oraz roboty instalacje elektryczne obejmujące wykonanie instalacji wewnętrznych energetycznych.

II.5) Główny kod CPV: 71321200-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331000-6
51210000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje realizację umowy: do dnia 30.09.2020 r. przy czym:? etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 29.11.2019 r.,? etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych w terminie od dnia 15.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.Zamawiający dopuścił możliwość zmiany terminu wykonania II etapu, o którym mowa powyżej w ramach zmian do umowy opisanych w § 18 wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) dysponuje lub będzie dysponować osobą (lub osobami) zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:- osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) - zwane dalej ,,ustawą - Prawo Budowlane" - do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych;- osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;- osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych;- osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Zamawiający dopuszcza do potwierdzenia wyżej wymienionego warunku osoby posiadające łącznie uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności lub w obu specjalnościach.Osoby o wskazanych wyżej uprawnieniach muszą posiadać aktualne zaświadczenie, iż są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 104 ustawy - Prawo Budowlane osoby, które przed wejściem w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy - Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z późn. zm.).W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.b) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- jedną robotę budowlaną obejmujące swym zakresem wykonanie instalacji technologii węzła cieplnego o mocy min. 300 kW. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 4 rozdziału V siwz;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a wraz z przedmiotowym wykazem aktualne zaświadczenia, potwierdzające że są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.:W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Inne dokumenty (zaświadczenia) należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.b) wykaz robót budowlanych zgodnie z treścią załącznika nr 5 do siwz, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu faktycznie nabyte doświadczenie podczas wykonywania roboty budowlanej w ramach konsorcjum.W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego wobec osób fizycznych w art. 13 lub art. 14 RODO.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp):w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wydłużenie bezpłatnego serwisu i konserwacji węzła cieplnego (w zakresie od 0 do 48 m-cy)ponad wymagany 12 miesięczny okres bezpłatnego serwisu i konserwacji węzła cieplnego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy; 2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług; 4) w sytuacji gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji generalnej; 5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, a zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły być realizowane, b) niedotrzymania terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) na wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowiązane,c) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację węzła cieplnego dla Wykonawcy, co wynika z nie wywiązania się wykonawcy realizującego rozbudowę budynku nr 30 względem Zamawiającego, o czas przesunięcia terminu przekazania w/w pomieszczenia,d) wcześniejszego przekazania przez Zamawiającego pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację węzła cieplnego dla Wykonawcy, co wynika z wcześniejszego wywiązania się wykonawcy realizującego rozbudowę budynku nr 30 względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że czas na realizację robót budowlanych wskazany w § 10 ust. 2 pkt 2 zostanie odpowiednio skrócony o ilość dni wcześniejszego przekazania pomieszczenia;6) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 7) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zakresu powierzonych im do wykonania robót budowlanych.3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności zmiana osób wskazanych do kontaktu ze stronami, o których mowa w § 2 oraz § 3 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:1) listownie na adres: ppłk SG Adam Pasieka 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92;2) przez e-mail: adam.pasieka@strazgraniczna.pl.3. Dane osobowe pozyskane w związku przetargiem pn. ,,Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin - cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi)" będą przetwarzane w następujących celach:1) związanych z przetargiem;2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:1) dostępu do swoich danych osobowych;2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych*;3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych**;4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Ponadto, informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.UWAGA: (*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. (**)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH