kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzyniu Chełmińskim.

09-05-2023, 11:59

Dane kontaktowe

GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9,87-220 Radzyń Chełmiński
tel. +48 56 6886010
e-mail: [email protected]
http:// bip.radzynchelminski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady
w Radzyniu Chełmińskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Chełmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-220

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 6886010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.radzynchelminski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady
w Radzyniu Chełmińskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f62119d4-ee42-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037762/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzyniu Chełmińskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski. W
sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski, dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej:
[email protected], z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie
za pośrednictwem Platforma Zakupowa. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie, treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą
JavaScript,
d) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
e) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie
internetowej pod
adresem: https://drive.google.com/file/d1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W
celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a) .zip , b) .7Z.. Wśród
rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisu osobistego (elektronicznego). Więcej informacji znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, z siedzibą w Radzyniu
Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. 56 6886001, e-mail: [email protected]. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzyniu Chełmińskim” znak sprawy KD.271.5.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dalsze informacje dot. obowiązku informacyjnego RODO zamieszczone są w rozdziale 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KD.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzyniu Chełmińskim”, które obejmuje demontaż istniejącego trzonu komina stalowego oraz dostawę i montaż nowego trzonu H=25m, D=1016mm z wykorzystaniem istniejącego fundamentu i zakotwienia w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady 14, nr dz. 505/2.
Zakres prac obejmuje:
• demontaż króćca czopuchowego starego trzonu komina
• demontaż istniejącego trzonu o wysokości H=26m
• demontaż stabilizujących odciągów linowych oraz dolnych zakotwień balastowych /szt. 2/
• dostawa elementów nowego komina
• montaż nowego trzonu komina H=26m, D=1016mm
• podłączenie kanału spalin z nowym króćcem czopuchowym
• oczyszczenie cokołu i zabezpieczenie przeciwwodnym środkiem na bazie emulsji asfaltowej
Komin musi być wyposażony w:
• podest do obsługi króćców pomiarowych, który stanowi jednocześnie podest spocznikowy, poziom +11,41m,
• drabinę włazową z zabezpieczeniem w postaci kosza osłonowego,
• króćce kontrolno-pomiarowe M64: szt. 2 co 90°,
• króciec czopuchowy 500x1500mm, zakończony kołnierzem,
• króciec rewizyjny 384x500mm.
Zestawienie danych charakterystycznych projektowanego trzonu:
• całkowita wysokość komina: H=26,0m
• całkowita wysokość trzonu: H=25,0m
• poziom: 0.00 = 247.70m n.p.m.
• średnica zewnętrzna rury trzonu: 1016mm
• izolacja termiczna: brak
• trzon ze stali gatunku: S-235JR
Podział na segmenty:
- segment S-1: rura R1016 x 12mm, L=12.030m
- segment S-2: rura R1016 x 10mm, L=13,010m
Segmenty skręcane są na połączenia kołnierzowo- śrubowe: śruby 24 M20 klasy 8.8. + kołnierze
z blachy grubości 20mm.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do SWZ projektem wykonawczym.

2. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określają następujące
dokumenty stanowiące załączniki do SWZ:
1) Wzór umowy (zał. Nr 3)
2) Projekt wykonawczy (zał. Nr 4)
3) Przedmiar robót (zał. Nr 5)
Zamawiający załącza do SWZ przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy
i uzupełniający w stosunku do projektu wykonawczego.
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że w każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, o ile zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania podobnych lub lepszych od założonych, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, iż proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262610-0 - Kominy przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo
opisane w rozdziale 21 SWZ. O wyborze zadecyduje największa ilość punktów w oparciu o podane kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie, o których mowa wyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia w postępowaniu na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w
postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykaz podmiotowych środków
dowodowych,które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego: Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, na podstawie § 3
Rozporządzenia Ministra Transportu, Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamiast podmiotowych
środków dowodowych, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 13 ust. 4 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do SWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści. Oferta musi odpowiadać treści SWZ.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym–
Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , składa każdy z Wykonawców. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie
wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i
podpisania umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023r.,
poz. 462).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego – Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Bank Spółdzielczy
Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 tytułem: „Wadium – Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzyniu Chełmińskim”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy przekazać Zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, z treści dokumentu gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą), zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Zatrzymanie i zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, z którego będzie wynikać
zakres umocowania.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem jako reprezentantem
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez
wszystkich partnerów.
6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy
wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
6. Warunki zmian umowy zostały opisane przez zamawiającego we wzorze umowy. Fakt zaistnienia takich okoliczności
podlegać będzie każdorazowo ocenie zamawiającego.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający: - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp,- nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych , - nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, - nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, - nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, - nie określa wymagań jakościowych, o
których mowa w art. 246 ust. 2, - nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, - nie przewiduje możliwość i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, - nie
wymaga obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
2. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp :
1) Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ustawy Pzp zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności związane z wykonywaniem demontażu i montażu trzonu kominowego objętej przedmiotem zamówienia, – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową.
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zamawiający określił we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzą
okoliczności, wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023r.,
poz. 129 ze zm.).