Przetarg

KONSERWACJA I NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI.

02-11-2023, 09:19

Dane kontaktowe

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Kwiatkowskiego 15,82-300 Elbląg
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
http:// https://21wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KONSERWACJA I NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KONSERWACJA I NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5c73402-74a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 KONSERWACJE I NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI W 2024 R. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” nr postępowania 65/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): J.W.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.66.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
Część zamówienia nr 1 – Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonach Elbląg i Morąg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto oferty - 60%
Czas przystąpienia do usunięcia awarii - 40%
2. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
3. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” oferta uzyska:

Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 1,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 1,5 godz. – do 2 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 2 godz. – do 2,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 2,5 godz. – do 3 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 3 godz. – do 3,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wynosi do 3,5 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 3,5 godzin – spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.
 Brak zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym „Czasu przystąpienia do usunięcia awarii” od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego oznaczać będzie, że czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie wynosił powyżej 3 godz. do 3,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 pkt.

4. Liczba punktów uzyskanych przez dana ofertę będzie wyliczana wg. wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę;
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”;
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
Część zamówienia nr 2 – Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonach Braniewo i Bartoszyce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia
w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto oferty - 60%
Czas przystąpienia do usunięcia awarii - 40%
2. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
3. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” oferta uzyska:

Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 1,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 1,5 godz. – do 2 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 2 godz. – do 2,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 2,5 godz. – do 3 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 3 godz. – do 3,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wynosi do 3,5 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 3,5 godzin – spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.
 Brak zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym „Czasu przystąpienia do usunięcia awarii” od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego oznaczać będzie, że czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie wynosił powyżej 3 godz. do 3,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 pkt.

4. Liczba punktów uzyskanych przez dana ofertę będzie wyliczana wg. wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę;
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”;
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
Część zamówienia nr 3 – Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku nr 1 w KNW przy ul. Podchorążych w Elblągu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia
w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3, 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto oferty - 60%
Czas przystąpienia do usunięcia awarii - 40%
2. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
3. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” oferta uzyska:

Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 1,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 1,5 godz. – do 2 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 2 godz. – do 2,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 2,5 godz. – do 3 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 3 godz. – do 3,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wynosi do 3,5 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 3,5 godzin – spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.
 Brak zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym „Czasu przystąpienia do usunięcia awarii” od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego oznaczać będzie, że czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego będzie wynosił powyżej 3 godz. do 3,5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 pkt.

4. Liczba punktów uzyskanych przez dana ofertę będzie wyliczana wg. wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę;
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”;
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów tj., jeżeli Wykonawca:
Dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3
 posiada certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);
c) zdolności ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej tj., jeżeli Wykonawca:
Dotyczy części zamówienia nr 1, 2
a. dysponuje, co najmniej dwiema osobami posiadającymi:
 ważny certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065);
 ważne świadectwo kwalifikacji Grupy 1 i 2 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1392);
Dotyczy części zamówienia nr 3
a. dysponuje, co najmniej dwiema osobami posiadającymi:
 ważny certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065);
 ważne świadectwo kwalifikacji Grupy 1 i 2 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1392);
 ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „NATO RESTRICTED”, którzy odbyli przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty:
 co najmniej dwie usługi (umowy) obejmujące konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt 1, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony
odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 2.
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawców niebędących
podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 1), 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
 dla części zamówienia nr 1 i 2: NIE DOTYCZY;
 dla części zamówienia nr 3:
wykazu osób posiadających:
 ważny certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065);
 ważne świadectwo kwalifikacji Grupy 1 i 2 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1392);
 ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „NATO RESTRICTED”, którzy odbyli przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z podaniem imion i nazwisk tych osób, wraz z informacją dotyczącą posiadanych dokumentów oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami w ilości minimalnej dla części zamówienia nr 3 - 2 osoby. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
b) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług:
 dla części zamówienia nr 1 i 2: NIE DOTYCZY;
 dla części zamówienia nr 3: co najmniej dwie usługi (umowy) obejmujące konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
UWAGA:
• w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał usługi wspólnie z innym Wykonawcą (np. w ramach konsorcjum) w zakresie wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu może powołać się tylko na te usługi, które wykonywał samodzielnie. Nie może powoływać się na usługi, które faktycznie nie były przez niego wykonywane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części zamówienia nr 1, 2, 3.
1. Wniesienie wadium.
1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:
a) dla części zamówienia nr 1 w wysokości: 380,00 PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 w wysokości: 290,00 PLN;
c) dla części zamówienia nr 3 w wysokości: 1 530,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:
NBP o/okr. OLSZTYN 62 1010 1397 0020 4613 9120 2000
z adnotacją
„Wadium do postępowania nr 65/SZP/2023”

5. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
a) dla wadium wnoszonego w dopuszczalnych formach niepieniężnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
b) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w terminie związania ofertą.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zaleca
się, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium wskazywał numer części, której dotyczy. W przypadku braku wskazania numeru części, której wadium dotyczy (przy jednoczesnym wniesieniu niższej od wymaganej łącznej wysokości wadium) oraz niemożności jednoznacznego przypisania wysokości wadium do poszczególnych części, oferta Wykonawcy odrzucona będzie we wszystkich częściach na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 14 b ustawy Pzp.
8. Zwrot wadium i zatrzymanie wadium będą się odbywać zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko przez lidera lub jednego
z uczestników Konsorcjum, w imieniu wszystkich uczestników Konsorcjum.
10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz przez jednego
z uczestników Konsorcjum w treści dokumentu wadialnego musi być wyszczególniony pełen skład Konsorcjum.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2.Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy - wzór - załącznik nr 5 do SWZ.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem, kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych
Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w §15 umów stanowiących załączniki nr 4a i 4b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek
opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.