Przetarg

KONSERWACJA I OBSŁUGA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.

08-11-2023, 12:12

Dane kontaktowe

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Kwiatkowskiego 15,82-300 Elbląg
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
http:// https://21wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KONSERWACJA I OBSŁUGA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KONSERWACJA I OBSŁUGA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1943529c-7c7e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00482914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 KONSERWACJA I OBSŁUGA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Konserwację i obsługę systemów grzewczych” nr postępowania 67/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): J.W.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 67/SZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa konserwacji i obsługi systemów grzewczych oraz zabezpieczenie w energię cieplną obiektów jednostek i instytucji wojskowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy Elbląg
 Garnizon Bartoszyce – kompleksy wojskowe przy ul. Wojska Polskiego
i ul. Gen. Władysława Andersa w Bartoszycach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą
na powtórzeniu usług ujętych w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia podstawowego na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3 i 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 40 %
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty’’
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
Dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4
Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 4 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 4 godz. – do 5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 5 godz. – do 6 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 6 godz. – do 7 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 7 godz. – do 8 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

40 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie do 4 godzin;
30 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 4 godzin do 5 godzin;
20 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 5 godzin do 6 godzin;
10 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 6 godzin do 7 godzin;
0 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 7 godzin do 8 godzin.
UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 8 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego powyżej 8 godzin spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
 W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym rubryki Zamawiający przyjmie, że zaoferowano czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 7 godzin do 8 godzin, co będzie oznaczać uzyskanie 0 pkt w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
 Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa konserwacji i obsługi systemów grzewczych oraz zabezpieczenie w energię cieplną obiektów jednostek i instytucji wojskowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy Elbląg
 Garnizon Braniewo – kompleksy wojskowe przy Al. Wojska Polskiego
i ul. Sikorskiego w Braniewie oraz w Chruścielu
gm. Płoskinia,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1b do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą
na powtórzeniu usług ujętych w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia podstawowego na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3 i 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 40 %
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty’’
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
Dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4
Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 4 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 4 godz. – do 5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 5 godz. – do 6 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 6 godz. – do 7 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 7 godz. – do 8 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

40 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie do 4 godzin;
30 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 4 godzin do 5 godzin;
20 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 5 godzin do 6 godzin;
10 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 6 godzin do 7 godzin;
0 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 7 godzin do 8 godzin.
UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 8 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego powyżej 8 godzin spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
 W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym rubryki Zamawiający przyjmie, że zaoferowano czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 7 godzin do 8 godzin, co będzie oznaczać uzyskanie 0 pkt w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
 Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa konserwacji i obsługi systemów grzewczych oraz zabezpieczenie w energię cieplną obiektów jednostek i instytucji wojskowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy Elbląg
 Garnizon Elbląg – kompleksy wojskowe przy ul. Kwiatkowskiego 15, ul. Łęczyckiej 6, ul. Królewieckiej 130, 169 w Elblągu oraz w Wilkowie gm. Milejewo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1c do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą
na powtórzeniu usług ujętych w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia podstawowego na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3 i 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 40 %
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty’’
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
Dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4
Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 4 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 4 godz. – do 5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 5 godz. – do 6 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 6 godz. – do 7 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 7 godz. – do 8 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

40 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie do 4 godzin;
30 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 4 godzin do 5 godzin;
20 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 5 godzin do 6 godzin;
10 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 6 godzin do 7 godzin;
0 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 7 godzin do 8 godzin.
UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 8 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego powyżej 8 godzin spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
 W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym rubryki Zamawiający przyjmie, że zaoferowano czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 7 godzin do 8 godzin, co będzie oznaczać uzyskanie 0 pkt w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
 Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa konserwacji i obsługi systemów grzewczych oraz zabezpieczenie w energię cieplną obiektów jednostek i instytucji wojskowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy Elbląg
 Garnizon Morąg – kompleks wojskowy przy ul. Wojska Polskiego,
w Morągu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1d do SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą
na powtórzeniu usług ujętych w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia podstawowego na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części zamówienia nr 1, 2, 3 i 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K1 - Cena brutto oferty - 60%
K2 - Czas przystąpienia do usunięcia awarii – 40 %
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie liczona wg wzoru:
P = K1 + K2
P - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
K1 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty’’
K2 - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” zostanie zastosowany sposób oceny ofert:
Dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4
Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego Liczba punktów
do 4 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 40 pkt
powyżej 4 godz. – do 5 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 30 pkt
powyżej 5 godz. – do 6 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 20 pkt
powyżej 6 godz. – do 7 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 10 pkt
powyżej 7 godz. – do 8 godz. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego 0 pkt

40 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie do 4 godzin;
30 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 4 godzin do 5 godzin;
20 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 5 godzin do 6 godzin;
10 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 6 godzin do 7 godzin;
0 pkt – jeżeli czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wyniesie powyżej 7 godzin do 8 godzin.
UWAGA:
 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 8 godziny.
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego powyżej 8 godzin spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
 W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym rubryki Zamawiający przyjmie, że zaoferowano czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego powyżej 7 godzin do 8 godzin, co będzie oznaczać uzyskanie 0 pkt w kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii”.
 Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta będzie podlegać ocenie dla każdej części zamówienia. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 2.
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami
udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ust. 5 pkt 2)
i 3) stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
– dla części zamówienia nr 1 – 1 100,00 PLN;
– dla części zamówienia nr 2 – 1 000,00 PLN;
– dla części zamówienia nr 3 – 700,00 PLN;
– dla części zamówienia nr 4 – 800,00 PLN,

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaje i zakres zmian umowy oraz ich warunki wprowadzenia znajdują się w § 15 projektowanych postanowień umowy stanowiących załączniki 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-16 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia:
Część zamówienia nr 1 – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;
Część zamówienia nr 2 – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;
Część zamówienia nr 3 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;
Część zamówienia nr 4 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.