Przetarg

„Budowa kotłowni gazowej” - realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

08-11-2023, 12:44

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Łagiewnicka 25,28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 24 77
e-mail: zamowienia@mpgkbusko.pl / sekretariat@mpgkbusko.pl
http:// www.mpgkbusko.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kotłowni gazowej” - realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260248572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łagiewnicka 25

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 378 24 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpgkbusko.pl / sekretariat@mpgkbusko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkbusko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kotłowni gazowej” - realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4609ddd5-7e27-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00483126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpgkbusko.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z SWZ , https://mpgkbusko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ , https://mpgkbusko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami działu II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZC/13/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji tj. np.:
• decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy jeżeli są wymagane,
• uzyskanie ewentualnych warunków technicznych lub ich zmiany,
• zgód właścicieli działek jeżeli takowe będą potrzebne jeżeli są wymagane,
• pozwolenia na budowę jeżeli są wymagane,
oraz wykonanie kotłowni gazowej na działkach o numerach ewid.: 3/5; 4/1 (obręb 8 Busko-Zdrój), które stanowią własność Zamawiającego tj. MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami działu XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
3.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
4.1. posiadał wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej:
-jedno opracowanie projektowe dotyczące budowy lub przebudowy kotłowni gazowej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto oraz
-jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kotłowni gazowej o mocy min 1 MW.

Uwaga:
Zamawiający dopuszcza, aby w ramach wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia wykonane zadania były zarówno w formule „zaprojektuj i wybuduj", jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej.

5. dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z:
5.1. uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniającymi do projektowania obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba,
5.2. uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba,
5.3. uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba.
5.4. uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* - wymagana 1 osoba.

* - dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem dysponowania przez tą osobę uprawnieniami określonymi dla wszystkich łączonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ),
b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). W przypadku, gdy suma gwarancyjna posiadanego ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga:
• w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia tego warunku załącza dowody określające, że roboty zostały wykonane należycie, wystawione na Konsorcjum firm, to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót zrealizowanych przez tego Wykonawcę (wymagany jest faktyczny i bezpośredni udział w realizacji danych robót w ramach konsorcjum);
• jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami działu XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpgkbusko.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26