Przetarg

Usługi w 2024 r. z zakresu: -obsługi instalacji grzewczej c. o. -portierskie -ochrony -drobne prace gospod. - utrz. terenów zewn.utwardzonych, zielonych - konserw. i obsługa awaryjna systemów.

28-12-2023, 14:13

Dane kontaktowe

NADLEŚNICTWO LESKO
8 ,38-600 Łączki
e-mail: lesko@krosno.lasy.gov.pl
http:// https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w 2024 r. z zakresu: -obsługi instalacji grzewczej c. o. -portierskie -ochrony -drobne prace gospod. - utrz. terenów zewn.utwardzonych, zielonych - konserw. i obsługa awaryjna systemów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Łączki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lesko@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w 2024 r. z zakresu: -obsługi instalacji grzewczej c. o. -portierskie -ochrony -drobne prace gospod. - utrz. terenów zewn.utwardzonych, zielonych - konserw. i obsługa awaryjna systemów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-308d5500-a566-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00576756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00424932/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Obsługa instal. grzewczej c. o.,portierskie ,ochrony obiektu ,prace gosp., naprawcze, kons., utrzymanie t.zewn. utwardzonych i t.zielonych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami
odbywa się przy użyciu platformy: znajdującej się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie
Oferty wraz z załącznikami następuje wyłącznie przy użyciu platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko
Komunikacja w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego
odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w
postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania
techniczne umożliwiające pracę na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za
pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko We wszelkiej
korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z
adresów email lesko@krosno.lasy.gov.pl lub katarzyna.wanat@krosno.lasy.gov.pl Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych
jest Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach 8, 38-600 Lesko. Przedstawicielem Nadleśnictwa
Lesko jest Nadleśniczy Zbigniew Pawłowski. Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za
pomocą poczty elektronicznej na adres: lesko@krosno.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem: 13
4601470.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich
wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są
obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Szczegółowy opis SWZ punkt 21

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) usługa obsługi instalacji centralnego ogrzewania – kotła niskoprężnego o mocy cieplnej 70 KW - ogrzewanie biurowca Nadleśnictwa Lesko w Łączkach 8, pokoju gościnnego oraz kancelarii leśnictwa Gruszka (Łączki 7);
b) usługa portierska i ochrony mienia (obiektu) w biurowcu Nadleśnictwa Lesko, Łączki 8, pokoju gościnnym przy osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7. Zamawiający wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego – stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ;
c) drobne prace gospodarcze (tj. naprawcze, konserwatorskie, utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, terenów zielonych) w biurowcu i wokół biurowca Nadleśnictwa Lesko - Łączki 8 (pokój gościnny, kancelaria Leśnictwa Gruszka, dwa mieszkania lokatorskie Łączki 7);
d) utrzymanie terenów zewnętrznych utwardzonych, utrzymanie terenów zielonych – przy budynku biurowca Nadleśnictwa Łączki 8 i osadzie dwurodzinnej w Łączkach 7;
e) konserwacja i obsługa awaryjna (naprawa) systemów: sygnalizacji włamania
i napadu oraz systemu dozoru wizyjnego w biurowcu Nadleśnictwa;

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

50850000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

98390000-3 - Inne usługi

50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
Cena [C] – 60 %
Wydłużenie termin płatności –Tp [R] - 40 %
16.2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla danego Pakietu (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Wydłużenie termin płatności –Tp [R]”.


zaoferowany termin płatności
w ofercie badanej
Tp = --------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy zaoferowany
termin płatności

Wymagany minimalny termin płatności za wykonane usługi, który nie będzie podlegał ocenie wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury (rachunku).
Ocenie podlegać będzie zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności od 15 do maksymalnie 30 dni.
Ocena punktowa w tym kryterium przeprowadzona zostanie na podst. informacji, zawartej w pkt.7 formularza oferty (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie zadeklaruje żadnej wartości dotyczącej terminu płatności, otrzyma 0 pkt w tym kryterium. W takim wypadku w umowie będzie obowiązywał 14 dniowy termin płatności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej oraz do warunku sytuacji finansowej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek w zakresie doświadczenia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku w zakresie doświadczenia.
b) Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
• kosiarka spalinowa - min. 1 szt.
• kosiarka na wysięgniku - min. 1 szt.
• kosa - min. 1 szt.
• skrzynka narzędziowa (z pełnym wyposażeniem) - min. 1 szt.
• pilarka mechaniczna - min. 1 szt.
• wiertarka - min. 1 szt.
• narzędzia ogrodnicze (grabki, motyki) - min. po 1 szt.
• taczki - min. 2 szt.
• łopaty do śniegu, szufle, wiadra, miotły, szczotki do zamiatania - min. po 2 szt.
c) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
• co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
• co najmniej 3 osobami z uprawnieniami - aktualną kartą E do obsługi kotła centralnego ogrzewania niskoprężnego;
• co najmniej 2-oma (dwoma) pracownikami ochrony fizycznej, posiadającymi uprawienia do posługiwania się bronią palną – w ramach grupy interwencyjnej, w rozumieniu definicji określonej w § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 992).
3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy udokumentują, że posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1995).
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, 1705), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
g) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
h) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 lit. a) niniejszej SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
ha) art. 108 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 PZP,
hb) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego oraz tytułem środka karnego,
hc) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
hd) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, 1313, 2291),
he) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie należy dołączyć do oferty;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia lub kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
i) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1995).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia - potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa z osobna każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. d – h obowiązany będzie złożyć z osobna każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.1. należy załączyć:
(1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach:
a) konieczność zmiany terminu realizacji umowy spowodowanego:
- okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych
podmiotów trzecich,
- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku stawek podatku VAT, wynikających
z obowiązujących w tym zakresie przepisów lub w przypadku konieczności ograniczenia zakresu świadczonych usług z powodu epidemii koronawirusa;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
a w szczególności przyczyn będących następstwem epidemii koronawirusa oraz działań władz państwowych z tym związanych.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie realizacji przedmiotu umowy wynikającej
z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy
w dotychczasowy sposób.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian treści umowy istotnych
w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej,
a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.
4. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia określonego
w ofercie (zmiany do umowy nie mogą skutkować zmianą zakresu usługi stanowiącej przedmiot umowy).
5. Wszelkie zmiany do umowy, mogą być wprowadzone za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trybie aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu do wglądu:
a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie („Ubezpieczenie OC”) z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 50 000 zł
c) dokumenty wskazane w § 20 ust. 5 projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ) dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), tj.:
(i) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika;
(ii) kopie umów o pracę zawartych z osobami skierowanymi do realizacji czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy. Kopie umów powinny zostać obowiązkowo zanonimizowane (np. trwałe zaklejenie, zaciemnienie) w zakresie obejmującym szczegółowe dane osobowe pracowników (np. adresy zamieszkani, nr PESEL, wynagrodzenia). Anonimizacji nie podlegają dane obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko pracy.
d) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dopuszczającego do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub zaświadczenia o posiadaniu odpowiadających im uprawnień wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadających im uprawnień wydanych w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej osób wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ;
e) aktualne świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia karta E do obsługi kotła centralnego ogrzewania niskoprężnego osób wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ;

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane, jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań;
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.