Przetarg

Całodobowe dozorowanie i sprzątanie wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w latach 2024-2025

29-12-2023, 12:39

Dane kontaktowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH
Wspólna 2,97-561 Radziechowice Pierwsze
tel. 446840821
fax. 446840821
e-mail: biuro@dpsradziechowice.pl
http:// www.biuletyn.abip.pl/radziechowice

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowe dozorowanie i sprzątanie wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w latach 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Radziechowice Pierwsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-561

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446840821

1.5.8.) Numer faksu: 446840821

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dpsradziechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/radziechowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowe dozorowanie i sprzątanie wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w latach 2024-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7741e84-a62d-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00579752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030915/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Całodobowe dozorowanie i sprzątanie wokół obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7741e84-a62d-11ee-a681-52fe4aa7189e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami: Panią Małgorzatę Ryszka, tel. 572351905, e-mail: biuro@dpsradziechowice.pl Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e7741e84-a62d-11ee-a681-52fe4aa7189e
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e7741e84-a62d-11ee-a681-52fe4aa7189e
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dpsradziechowice.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dpsradziechowice.pl (nie dotyczy składania ofert). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się, jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.2301.193.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) całodobowe dozorowanie i ochrona wszystkich obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach, w tym kontrola ruchu osobowego i pojazdów (wg ustalonych z Zamawiającym zasad) oraz obsługa urządzeń znajdujących się na portierni (w szczególności centrala p.poż) oraz odpowiednie dysponowanie kluczami – zgodne z procedurą Zamawiającego - CPV 98341140-8
b) całodobowa obsługa kotłowni olejowej wyposażonej w 2 kotły co o mocy: 460 kW oraz 620 kW. Osoby obsługujące kotłownię winni posiadać stosowne uprawnienia do obsługi kotłowni olejowej tj. kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń wytwarzających , przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 kotły parowe oraz wodne na paliwa płynne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 CPV 50721000-5
c) sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie wokół obiektów DPS w tym również utrzymanie porządku na terenie wyznaczonym do składowania śmieci komunalnych - CPV 90910000-9,
d) koszenie w sezonie letnim trawy na terenie i w obrębie ogrodzenia DPS Radziechowice, strzyżenie żywopłotu przed budynkami mieszkalnymi oraz wykaszanie trawy w przyległym rowie biegnącym wzdłuż drogi południowej przy ul. Wspólnej i wschodniej przy ul. Spacerowej- własnym sprzętem – powierzchnia ok. 2 ha (oprócz terenu byłego gospodarstwa pomocniczego), częstotliwość koszenia terenów zielonych, trzy razy w miesiącu, (co 10 dni),CPV 77314100-5,
e) zimą usuwanie śniegu i lodu z głównych dróg wewnętrznych dochodzących do budynków mieszkalnych, magazynu, terapii zajęciowej, kuchni i podjazdów dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie zabezpieczenie przed poślizgnięciem schodów podjazdów i dróg – CPV 90620000-9
f) współpraca oraz pomoc personelowi działów opiekuńczych w nagłych wypadkach, np. próba samowolnego oddalenia podopiecznego itp.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie umundurowanie, środki BHP, dojazd do miejsca pracy, sprzęt do: przycinania, koszenia i odśnieżania oraz utrzymania porządku.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i jakość wykonanej usługi. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca musi zapewnić minimum 1 (jednego) pracownika ochrony całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy) osób wykonujących co najmniej następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) całodobowe dozorowanie i ochrona wszystkich obiektów, w tym kontrola ruchu osobowego i pojazdów oraz obsługa urządzeń znajdujących się na portierni; dysponowanie kluczami,
b) całodobowa obsługa kotłowni olejowej,
c) pomoc personelowi działów opiekuńczych w nagłych wypadkach,
władających językiem polskim w mowie i piśmie.
8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu. W tym celu wykonawcy proszeni są o wcześniejszy kontakt z wyznaczonymi pracownikami zamawiającego. Wykonawca może zrezygnować z dokonania wizji lokalnej obiektu, ale nie może tym faktem uzasadniać błędnej oceny zakresu zamówienia.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium: ceny, terminu zapłaty, dodatkowe wyposażenie
punktacja razem dla trzech kryteriów 0-100 (100%=100pkt).
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena brutto – 60%, termin zapłaty – 30 %, dodatkowe wyposażenie – 10%
4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
4.1 Wykonawca, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w kryterium cena brutto otrzymuje maksymalną liczbę punktów - 60, pozostali będą liczeni wg. wzoru:
Oferta z najniższą ceną brutto
OCENA PUNKTOWA=-------------------------------------------x60 pkt.
W KRYTERIUM CENA Cena brutto oferty badanej
Informacje dotyczące ceny Wykonawca zamieszcza w załączniku nr 1 do SWZ
4.2. Wykonawca, który zaproponował najdłuższy termin zapłaty otrzymuje maksymalną liczbę punktów – 30, pozostali będą liczeni wg. wzoru:

Termin zapłaty badanej oferty
OCENA PUNKTOWA=---------------------------------------- x 30 pkt
W KRYTERIUM TERMIN Najdłuższy termin zapłaty spośród zaoferowanych
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 7 dni. Wykonawcy, którzy zaoferują termin płatności 30 dni otrzymują maksymalną ilość pkt. 30. Wykonawcy, którzy zaoferują termin zapłaty krótszy niż 7 dni oferta będzie traktowana jako niezgodna ze specyfikacją, a termin dłuższy niż 30 dni jest oceniany jako termin zapłaty 30 dni.
Informacje dotyczące terminu zapłaty Wykonawca zamieszcza w załączniku nr 1 do SWZ
4.3. Wykonawca, który zaproponuje dodatkowe wyposażenie pracowników ochrony w bezprzewodowy telefon komórkowy ( z jednym numerem dla wszystkich pracowników ochrony) w celu komunikacji w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej lub opuszczenia budynku portierni – otrzyma 10 pkt. Informacje dotyczące dodatkowego wyposażenia Wykonawca zamieszcza w załączniku Nr 1 do SWZ
5. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów oraz odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe wyposażenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i w związku z tym posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dozorowania i ochrony mienia oraz sprzątania, w tym co najmniej jedna usługa dodatkowo z obsługą kotłowni - o wartości, każda co najmniej 150.000 zł brutto w stosunku rocznym, co zostanie wykazane w załączniku nr 7 specyfikacji wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Wykonawcę w zakresie braku podstaw wykluczenia obejmują:
1) aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SWZ)
3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej dwóch odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dozorowania i ochrony mienia oraz sprzątania, w tym co najmniej jedna usługa dodatkowo z obsługą kotłowni olejowej - o wartości brutto, każda co najmniej 150.000 zł brutto w stosunku rocznym, co zostanie wykazane w załączniku nr 7 specyfikacji wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą:
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (załącznik nr 3 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia razem z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub - w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postacie elektronicznej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) jeżeli dotyczy - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które działania wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki o których mowa:
a. w roz. IX ust. 3 pkt. 1 i 3 SWZ składa Wykonawca/ Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku,
b. w roz. IX ust. 3 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski dostępnej na platformie e-Zamówienia. Sposób składania ofert opisany został w instrukcji dostępnej na Platformie e-Zamówienia: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni