Przetarg

Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej

25-01-2024, 14:45

Dane kontaktowe

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Al. Jana Pawła II 25A ,37-450 Stalowa Wola
e-mail: scuw@stalowawola.pl
http:// https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf8bde81-bb72-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00068014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029606/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Przeglądy (serwis) okresowe klimatyzacji w tym wentylacji mechanicznej na potrzeby jednostek podległych Gminie Stalowa Wola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf8bde81-bb72-11ee-9897-f6855eb846c0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
(SCUW) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
oraz poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy ezamowienia. Składanie ofert/wniosków/prac
konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania
ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę
oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Komunikacja za pomocą Platformy e-Zamówienia:
1) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Centralny Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
1) Osobą ze strony Centralnego Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
jest: Krzysztof Abratowski – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych, adres email:
kabratowski@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach
proceduralnych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37 450 Stalowa Wola Pani Danuta Bednarz;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e mail: iod.scuw@stalowawola.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.;
• Pani/Pan a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , prawo do w niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.15.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów (serwisów) okresowych klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla wskazanych Jednostek podległych Gminie Stalowa Wola.
2) Zakres zamówienia obejmuje usługę (serwis) klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla Jednostek będących jednocześnie płatnikami umowy tj.:
a) Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola
b) Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 29a,
37-450 Stalowa Wola
c) Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola
d) Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 11,
37-450 Stalowa Wola
e) Przedszkole Nr 11 w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola
f) Przedszkole Nr 15 w Stalowej Woli, ul. Obr. Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola
g) Przedszkole Nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 33,
37-450 Stalowa Wola
h) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 29, 37-450 Stalowa Wola
i) Żłobek Miejski w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 5a, 37-450 Stalowa Wola
j) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola
3) Centralny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w planowanym miejscu świadczenia usług, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów
i innych czynności prowadzących do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy, w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiających do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Centralny Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów (serwisów) okresowych klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla wskazanych Jednostek podległych Gminie Stalowa Wola.
2) Zakres zamówienia obejmuje usługę (serwis) klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla Jednostek będących jednocześnie płatnikami umowy tj.:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli,
ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
b) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola
c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli,
ul. Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola
d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18, 37-450 Stalowa Wola
e) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola
f) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10, 37-464 Stalowa Wola
g) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
h) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola
i) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
3) Centralny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w planowanym miejscu świadczenia usług, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów
i innych czynności prowadzących do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy, w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiających do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Centralny Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów (serwisów) okresowych klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla wskazanych Jednostek podległych Gminie Stalowa Wola.
2) Zakres zamówienia obejmuje usługę (serwis) klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla Jednostek będących jednocześnie płatnikami umowy tj.:
a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, ul Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola
b) Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 10, 37-450 Stalowa Wola
c) Zakład Administracji Budynków, ul. Stefana Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola
3) Centralny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w planowanym miejscu świadczenia usług, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów
i innych czynności prowadzących do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy, w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiających do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Centralny Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części III.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowego przeglądu technicznego i konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli. Budynki przy ul: Wolności 7, Wolności 9, Skoczyńskiego 12.
2) Zamówienia obejmuje usługę przeglądu i konserwacji urządzeń, w którego zakres wchodzi:
- weryfikacja poprawnego działania, czyszczenie, odgrzybianie oraz dezynfekcja klimatyzatorów typu split w ilości 30 sztuk w tym jednego urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 5 ton EQCO₂.
3) Centralny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w planowanym miejscu świadczenia usług, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów
i innych czynności prowadzących do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy, w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Centralny Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia zarówno w zakresie Części I, Części II, Części III, Części IV, mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: „certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056).;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 20 000,00 zł;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.
- usługę w zakresie przeglądów technicznych i konserwacyjnych wentylacji mechanicznej oraz przeglądów technicznych i konserwacyjnych klimatyzatorów na kwotę nie mniejsza niż 10 000,00 zł brutto.
lub
- usługę w zakresie przeglądów technicznych i konserwacyjnych o klimatyzatorów
na kwotę nie mniejsza niż 8 000,00 zł brutto.
Przez wartość jednej usługi brutto, Centralny Zamawiający rozumie łączną wartość usług wykonywanych w ramach jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Centralnego Zamawiającego w zakresie wartości przedstawionej usługi.
b) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj:
- co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada kwalifikację i uprawnienia wydane przez SEP: Grupa D oraz E do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz Grupa F Gazy – do wykonania prac na stanowisku zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
2. Wykonawca spełniając warunki udziału w postępowaniu dla Części I spełnia je również dla Części II, III oraz IV i na odwrót.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na dwie lub więcej Części, Centralny Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w sytuacji jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki dla chociażby jednej z części.
Oznacza to, że Wykonawca składając ofertę np. na 3 wybrane Części, wystarczy że wykaże iż spełnia warunki postawione dla jednej z nich.
4. Określone przez Centralnego Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy, który nie obejmują całości zdolności Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca winien należycie ocenić swoje możliwości w zakresie dysponowania niezbędnym potencjałem i zdolnościami do należytego wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz
z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą:
oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ – dokument obowiązkowy.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Zobowiązanie o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Centralnego Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Centralny Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Centralny Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymagana liczba osób, którymi dysponują lub będą dysponować Wykonawcy, sumuje się. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp.- Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Centralny Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie Formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich Wykonawców składających ofertę. Realizacja przedmiotu zamówienia w całości koordynowana będzie wyłącznie za pośrednictwem pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie
6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorami umów dla każdej Części zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - SCUW Stalowa Wola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


1. Centralny Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą Ofertę w zakresie każdej Części.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy w zarówno w Części I, II, III oraz IV winien przedłożyć Centralnemu Zamawiającemu (w Części I, II, III) lub Zamawiającemu – Gminie Stalowa Wola (w Części IV) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową obejmujący wycenę przeglądów na poszczególne urządzenia (centrale wentylacyjne lub inne urządzenia wentylacji mechanicznej, klimatyzatory lub inne urządzenia) dla wskazanej Jednostki – Zamawiającego, objęte zamówieniem w zakresie złożonej przez Wykonawcę oferty. Wspomniany kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę do rozliczeń jednostkowych między Jednostkami – Zamawiającymi, a Wykonawcą jeżeli zajdzie taka konieczność.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego Centralny Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O miejscu
i terminie podpisania umowy Centralny Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6. W sytuacji gdy będzie złożona jedna oferta, jest możliwe podpisanie umowy przed
w/w terminami.