Przetarg

Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2024.

31-01-2024, 15:41

Dane kontaktowe

Zarząd Budynków Komunalnych
Ratuszowa 4,82-300 Elbląg
tel. 552212000
e-mail: sekretairat@zbk.elblag.pl
http:// http://www.zbk.elblag.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002809929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552212000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretairat@zbk.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbk.elblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8891fe8-c03c-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00084447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00007887/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/882097

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość”.
2. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/882097

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej OPENNEXUS Sp. z o.o. pod
linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców platforma zakupowa.pl”, dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Ratuszowej 4, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Dyrektora Zarządów Komunalnych w Elblągu.

1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Zespół Ochrony Danych Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych (ECUW), kontakt: Maria Drezner tel. 55 625-68-08, e-mail: iod@ecuw.elblag.eu,
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-4/TT/2024 pn.: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w roku 2024, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy Pzp;
3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, między innymi Krajowej Izbie Odwoławczej w ramach prowadzenia postępowania odwoławczego.
4. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Posiadają Państwo prawo do:
− dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania*
− złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Żądanie ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.


Zamawiający dodatkowo informuje, że:
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2. Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.


W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, że Wykonawca złoży oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”
(Wykonawca nie musi składać ww. oświadczenia w przypadku gdy nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4/TT/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 300328,19 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 250000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NAZWA: Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. wykonywaniu czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w roku od palenisk opalanym paliwem stałym wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń naturalnie powstałych w procesie spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego znajdujących się w kominach w terminach:
 pierwsze czyszczenie – do 11.03.2024 r.
 drugie czyszczenie – do 30.04.2024 r.
 trzecie czyszczenie – do 31.10.2024 r.
 czwarte czyszczenie – do 16.12.2024 r.
z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
2. wykonywaniu czyszczenia przewodów spalinowych 2 razy w roku od palenisk opalanym paliwem płynnym i gazowym wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń naturalnie powstałych w procesie spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego znajdujących się w kominach w terminach:
 pierwsze czyszczenie – do 28.06.2024 r.
 drugie czyszczenie – do 16.12.2024 r.
z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego
3. wykonywaniu czyszczenia przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń typu pajęczyn, patyków wrzucanych przez ptactwo znajdujących się w kominach jednak nie później niż do dnia 31.10.2024 r., z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
4. Wykonywaniu czyszczenia – udrożnienia przewodu kominowego z nieczystości typu gruz, cegły, gniazda ptaków, sadzy szklistej. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie zlecona usługa.
2) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 90.91.50.00 - 4; 71.35.61.00-9; 71.31.54.10-6; 71.32.14.00-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2024r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4.2.5.) Wartość części: 181695,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

71321400-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
(1) cena (brutto) - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NAZWA: Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Zakres zamówienia obejmuje:
a) dokonywanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
c) badanie prawidłowości podłączeń w tym:
 ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego
 stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
 stan techniczny łączników, rur zapiecowych, pieców, przyborów gazowych,
 prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),
 czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,
d) badanie ciągu kominowego poprzez zapewnienie dostępu powietrza zewnętrznego, cyrkulacji powietrza w lokalu, normowych ilości wymiany powietrza, wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze,
e) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:
 głowic kominowych,
 ścian kominowych nad dachem i na strychu,
 nasad kominowych,
 prawidłowości wylotów przewodów,
f) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:
 włazów, drabin, skotwień itp.,
 ław kominiarskich,
g) badanie szczelności przewodów kominowych, wskazanie sposobu usunięcia lub naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, badanie szczelności przewodów przy pomocy kamery na indywidualne zlecenie Zamawiającego,
h) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,
i) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,
j) sporządzenie protokołów z dokonanej kontroli zawierających opinię o dopuszczeniu kanałów (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) do eksploatacji oraz ewentualne zalecenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
k) wykonywaniu inwentaryzacji podłączeń kominowych, obejmującej:
 wskazanie ilości przewodów kominowych,
 wskazanie stanu technicznego przewodów kominowych,
 sprawdzeniu drożności przewodów kominowych (niezależnie od rodzaju i ilości przewodów kominowych),
 badanie prawidłowości podłączeń,
 badanie prawidłowości działania urządzeń kominowych,
 badanie ciągu kominowego,
 sporządzanie szkiców podłączeń,
 wykaz usterek,
 inne uwagi
2) dostarczanie Zamawiającemu protokołów i inwentaryzacji połączeń, o których mowa w lit. j) oraz lit. k) niniejszego ustępu, w nieprzekraczalnym terminie, ustalonym dla ich wykonania, t.j. do 31.11.2024r. zgodnie z art. 62a. i 62b. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – ze zmianami oraz komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków i komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. zmieniającego komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z zapisami w ustawie Wykonawca ma obowiązek wypełniania protokołu z przeglądu w formie elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca protokoły ma obowiązek przekazywać w formie papierowej dla Zamawiającego.
3) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 90.91.50.00 - 4; 71.35.61.00-9; 71.31.54.10-6; 71.32.14.00-8
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2024r.
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4.2.5.) Wartość części: 118632,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
(1) cena (brutto) - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie minimum 2 usług polegających na świadczeniu usług kominiarskich, które realizowane były w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych, budynkach użyteczności publicznej na łączną wartość 70.000 zł z VAT.


Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 usługi potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku zostały wykonane przez jeden podmiot.

2) Warunkiem udziału w postępowaniu w części 1 jest dysponowanie co najmniej 3 osobami, wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji zamówienia. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia w swojej branży, tj.:
- 1 osobę posiadającą kwalifikacje – uprawnienia o specjalności mistrz kominiarski
- 2 osoby (pracowników) przewidzianych do realizacji zamówienia z kwalifikacjami w zawodzie kominiarza lub z co najmniej półroczną praktyką zawodową w wykonywaniu usług kominiarskich lub praktyką w wykonywaniu usług związanych w czyszczeniem, odgruzowywaniem kominów, montażem drzwiczek, sprawdzaniem przewodów kominowych itp.
3) Warunkiem udziału w postępowaniu w części 2 jest dysponowanie co najmniej 1 osobą, wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji zamówienia. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia w swojej branży, tj.:
- 1 osobę posiadającą kwalifikacje – uprawnienia o specjalności mistrz kominiarski.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3) odpis lub informacja Krajowego rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
- dla części nr 1 - 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100),
- dla części nr 2 – 600,00 złotych (słownie: sześćset złotych 00/100)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP:
NR 94 1020 1811 0000 0502 0389 3476.
Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w poz. 2)-4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego.
3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określono w SWZ w dziale V, VII, IX, XIV, XIX, XXXI

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:
 zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,
 konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.
 z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,
2) zmiany wynagrodzenia:
a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:
 zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy,
 zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
 do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
 zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową,
a nową stawką podatku od towarów i usług,
b. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
 obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
 wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie
w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów),
c. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
 obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
 wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
(...
dalsza treść w dziale VI SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-07 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
(1) cena (brutto) - 100%