Przetarg

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu: przeglądów, konserwacji, serwisowaniu kotłowni gazowych oraz naprawa urządzeń w kompleksach administrowanych przez 41 BLSz w Dęblinie – Nr 7/24/P

02-02-2024, 09:56

Dane kontaktowe

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
Brygady Pościgowej 5,08-521 Dęblin
e-mail: 41blsz.przetagi@ron.mil.pl
http:// www.41blsz.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu: przeglądów, konserwacji, serwisowaniu kotłowni gazowych oraz naprawa urządzeń w kompleksach administrowanych przez 41 BLSz w Dęblinie – Nr 7/24/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetagi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu: przeglądów, konserwacji, serwisowaniu kotłowni gazowych oraz naprawa urządzeń w kompleksach administrowanych przez 41 BLSz w Dęblinie – Nr 7/24/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-312857cf-c02e-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00087911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060530/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 KONSERWACJA, PRZEGLĄDY I NAPRAWY KOTŁOWNI GAZOWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego:
tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu: przeglądów, konserwacji, serwisowaniu (sprawowaniu nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą) kotłowni gazowych oraz naprawa urządzeń w kompleksach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 7/24/P” prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne, c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/24/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu: przeglądów, konserwacji, serwisowaniu (sprawowaniu nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą) kotłowni gazowych w kompleksach wojskowych oraz naprawa urządzeń w kompleksach administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 7/24/P

Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na wykonaniu: przeglądów, konserwacji oraz serwisowaniu ( sprawowaniu nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą) kotłowni gazowych:
 w kompleksie wojskowym Stawy w budynkach 1, 6, 12, 19, 22, 28, 52, 59, 78, 205, 274,275, bud. 1- kuchnia oraz sieci preizolowanych,
 w kompleksie wojskowym Stężyca w budynkach nr 15, 26 oraz sieci preizolowanych,
 w kompleksie wojskowym Bezwola w budynkach nr 68,75, 96, 99 oraz sieci preizolowanych,
 w kompleksie wojskowym Bezwola w budynku nr 74 – przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyjnych przez autoryzowany serwis, zgodnie z instrukcją instalowania i konserwacji – kotłownia na gwarancji do listopada 2026 roku. oraz naprawa urządzeń w kotłowni nr 52 w kompleksie Stawy, administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:

- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik Nr 2 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy;

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji będzie realizacja napraw awaryjnych i napraw wynikających z protokołów przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w zakres umowy wraz z niezbędnymi częściami do usuwania napraw dla kotłowni gazowych:
 w kompleksie wojskowym Stawy w budynkach 1, 6, 12, 19, 22, 28, 52, 59, 78, 205, 274,275, kuchnia w bud. 1 oraz sieci preizolowanych,
 w kompleksie wojskowym Stężyca w budynkach nr 15, 26 oraz sieci preizolowanych,
 w kompleksie wojskowym Bezwola w budynkach nr 68, 75, 96, 99 oraz sieci preizolowanych.

2) Realizacja prawa opcji będzie odbywać się według stawki za 1 rbh określona w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę.

3) Prawo opcji stanowić będzie 90 % zamówienia podstawowego zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

4) W ramach prawa opcji Wykonawca będzie realizował naprawy awaryjne i naprawy wynikających z protokołów przeglądów i konserwacji według stawki za 1 rbh. W terminie do 31.12.2024 roku lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na prawo opcji.
Prawo opcji będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego od chwili uruchomienia zamówienia opcjonalnego do 31.12.2024 roku w terminie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):

1) Kryterium cenowe X1 - Cena brutto oferty przeglądów, konserwacji oraz serwisowania oraz naprawy kotłowni gazowych, napraw awaryjnych – 100%
X1 = ( Cn: : Cb ) x 100 x 100% ( ilość punktów)
X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty przeglądów, konserwacji oraz serwisowania oraz naprawy kotłowni gazowych, napraw awaryjnych”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto ocenianej ( badanej) oferty
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych pozycjach, a w szczególności wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W ramach zamówienia opcjonalnego, które stanowić będzie 90% zamówienia podstawowego będą wykonywane naprawy awaryjne, wykraczające poza zakres określony w §1 projektowanych postanowień umowy oraz zakupu części niezbędnych do usuwania awarii.
Naprawy awaryjne realizowane w ramach zamówienia opcjonalnego realizowane będą na podstawie stawki za 1 roboczogodzinę określoną w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę.
W ramach opcji realizowany też będzie zakup części do napraw awaryjnych.
Wykonawca przedstawi wstępną wycenę materiałów niezbędnych do usunięcia awarii w terminie 48 godz. od sporządzenia protokołu awarii, w celu jej akceptacji, w formie kosztorysu wykonanej usługi zawierającej całkowity koszt brutto usługi oraz części i materiałów, które nie mogą być większe od cen rynkowych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnej wyceny będzie równoznaczne ze zleceniem wykonania naprawy. Roboczogodziny będą rozliczane na podstawie faktycznego czasu pracy potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole powykonawczym z wykonania usługi.
W przypadku nie zaakceptowania przesłanej przez Wykonawcę wyceny materiałów potrzebnych do usunięcia awarii, Zamawiający jest uprawniony do zakupu części i materiałów niezbędnych do napraw awaryjnych od podmiotu trzeciego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu tych części i materiałów od Wykonawcy. Zamawiający może zlecić tylko wykonanie usługi w ramach roboczogodzin napraw awaryjnych.
WARUNEK ZAMÓWIENIA!!
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić TABELĘ znajdującą się w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ, w której zobowiązany jest podać cenę za 1 rbh napraw awaryjnych zrealizowanych w ramach prawa opcji. Cena podana w ofercie za 1 rbh (netto, brutto) nie stanowi kryterium oceny ofert.
Uwaga!!!
Zamawiający kierując się wiedzą i doświadczeniem z postępowań z poprzednich lat, średnią arytmetyczną z zaoferowanych stawek za 1 rbh i zasadą gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych określa max stawkę roboczogodziny na kwotę 300,00 zł brutto. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje cenę 1 rbh napraw awaryjnych realizowanych w ramach prawa opcji powyżej 300,00 zł brutto zostanie odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował (tj. zakończył) lub wykonuje co najmniej:
- jedno zamówienie na kwotę co najmniej 143 000,00 zł brutto - obejmujące swym zakresem przegląd i konserwację, serwisowanie oraz naprawy kotłowni gazowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załącznikiem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego, usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy (Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej usługi - wykonanych na podstawie 1 umowy – obejmującą zakres i wartość wskazaną powyżej).
Jako wykonanie (zakończenie) usługi należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu. Faktura VAT nie jest dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi (zakończenie) należycie.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia usługi.
2.4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje:
 Pracownikiem technicznym (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:
- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 1 zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
 Pracownikiem technicznym (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:
- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 2 zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
 Pracownikiem technicznym (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:
- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 3 zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
Wykonawca musi dysponować odpowiedni potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, osób niezbędnych do wykonania zamówienia Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w terminie 2 dni od podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 7) projektowanych postanowieniach umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja,
spółki cywilne):
3.1. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz pozostałych składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt.) ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170);
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9a/9b do SWZ).
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
4. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
2.2. ppkt. 2.2.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda:
2.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Z przedłożonego wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie realizowane na podstawie jednej umowy obejmujące swoim zakresem przegląd i konserwację, serwisowanie oraz naprawy kotłowni gazowych o wartości zamówienia
(umowy) nie mniejszej niż: 143.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej umowy na kwotę już zrealizowanych usług minimum 143.000,00 zł brutto, obejmującej przedmiot wskazany powyżej. Wykonawca jest obowiązany wykazać usługi już zrealizowane, mimo iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana - wzór wykazu usług stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.
2.1.2. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
W wykazie Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania określone w niniejszej SWZ tj. dysponuje:
 Pracownikiem technicznym (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:
- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 1 zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
 Pracownikiem technicznym (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:
- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 2 zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
 Pracownikiem technicznym (minimum 1 osoba), będącym osobą realizującą przedmiotowe zamówienie, posiadającym uprawnienia:
- Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki kategorii „D” i „E” w grupie 3 zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)

Dokumenty na potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, osób niezbędnych do wykonania zamówienia Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w terminie 2 dni od podpisania umowy pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 7) projektowanych postanowieniach umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 3a do SWZ
3. Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3b o SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z świadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 5 do SWZ
4. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 1-3 muszą być aktualne na dzień składania ofert.
5. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy (załącznik nr 6 do SWZ)
7.Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 2 do SWZ- § 11).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-14 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 1) i 4)) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Dodatkowe informacje:
8.1. Zamawiający nie przewiduje:
􀀀 udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
􀀀 zawarcia umowy ramowej;
􀀀 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
􀀀 wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
􀀀 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
􀀀 rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
􀀀 możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
􀀀 prowadzenia negocjacji;
8.2. Zamawiający nie dopuszcza:
􀀀 możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
􀀀 składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2
pkt. 18 ustawy Pzp);
8.3. Zamawiający nie zastrzega:
􀀀 obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
􀀀 możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);
8.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
8.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie;
8.6. Unieważnienie postępowania (fakultatywne): Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.