kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Serwis i przeglądy central wentylacyj, okapów kuchennych, klimatyzacji, pompy ciepła oraz zespołu nadmuchowego hali pneumatycznej i agregatu chłodniczego lodowiska w obiektach zarządzanych przez ICDS

26-04-2024, 12:05

Dane kontaktowe

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
Staszica 2,05-092 Łomianki Dolne
e-mail: [email protected]
http:// https://www.icds.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis i przeglądy central wentylacyj, okapów kuchennych, klimatyzacji, pompy ciepła oraz zespołu nadmuchowego hali pneumatycznej i agregatu chłodniczego lodowiska w obiektach zarządzanych przez ICDS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015633558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 2

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.icds.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis i przeglądy central wentylacyj, okapów kuchennych, klimatyzacji, pompy ciepła oraz zespołu nadmuchowego hali pneumatycznej i agregatu chłodniczego lodowiska w obiektach zarządzanych przez ICDS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51a2dc86-0258-11ef-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00303610

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00224798/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Serwis i przeglądy central wentylacyj, okapów kuchennych, klimatyzacji, pompy ciepła oraz zespołu nadmuchowego hali pneumatycznej i agregatu chłodniczego lodowiska w obiektach zarządzanych przez ICDS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą platformy, poprzez wykorzystanie zakładki pytania/informacje (nie dotyczy składania ofert). W przypadku nie stosowania się przez Wykonawcę do postanowień SWZ w tym zakresie, informację przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą zostać nieuwzględnione, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane.
4. Za datę wpływu oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ustanowionych w niniejszym postępowaniu przyjmuje się datę i godzinę wczytania do systemu
5. Wykonawca przystępując do postępowania bezpłatnie rejestruje się a w przypadku posiadania konta loguje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki/login

6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 19
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w
Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki lub drogą mailową: [email protected].
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected].
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z:
a) realizacją umowy na zlecone zamówienie publiczne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) rozliczeniem umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) realizacją zadania publicznego w ramach zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
d) dochodzeniem i obroną roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła realizacja zamówienia.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym do Urzędu Zamówień Publicznych, Organów Kontrolnych lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym do dostawców usług teleinformatycznych, biur rachunkowych świadczących usługi na rzecz Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawa. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy na realizację
zamówienia publicznego, a co za tym idzie odstąpienie od jego realizacji.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.12.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd central wentylacyjnych basenowych ICDS ,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. I

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych w ICDS i jednostkach oświatowych, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. II

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd okapów kuchennych w jednostkach oświatowych,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. III

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd agregatu chłodniczego lodowiska ICDS oraz zespołu nawiewno nadmuchowego hali pneumatycznej ICDS, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. IV

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-09-01 do 2024-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd central wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów kanałowych, wentylatorów dachowych w Szkole w Sadowej, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. V

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd central wentylacyjnych, wentylatora dachowego, wentylatorów napowietrzających w Przedszkolu,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. VI

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd klimatyzatorów, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. VII

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd klimatyzatorów, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. VIII

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwis i przegląd pompy ciepła, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 6 do SWZ dla cz. IX

4.2.6.) Główny kod CPV: 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę wykaże, się:
a) dla części I - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
b) dla części I – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi, w co najmniej dwóch obiektach basenowych w zakresie serwisu central wentylacyjnych basenowych, w okresie ostatnich 3 lat.
c) dla części II - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, , że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
d) dla części III - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
e) dla części IV - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, , że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
f) dla części V - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, , że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
g) dla części VI - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
h) dla części VII - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
i) dla części VIII - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
j) dla części IX - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę przedstawi:
a) dla części I – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
b) Dla części I –– wykaz usług - w którym Wykonawca wykaże że, wykonał usługi, w co najmniej dwóch obiektach basenowych w zakresie serwisu central wentylacyjnych basenowych, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

c) dla części II - – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
d) dla części III -– wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
e) dla części IV - – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
f) dla części V - – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
g) dla części VI -, – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
h) dla części VII - – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
i) dla części VIII - – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.
j) dla części IX - – wykaz osób - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi serwisowej. Wymagane uprawnienia to: uprawnienia grupy 1, uprawnienia grupy 2 oraz uprawnienia f-gazowe.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument, że posiada autoryzację producenta do wykonywania przeglądów gwarancyjnych (dotyczy części V,VI, VIII i IX)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w części VII pkt 1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych a także na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”).
2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeśli nastąpiły okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Szczegółowy zakres określa załącznik nr 3 do SWZ dla części I-IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni