kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Połańca

30-04-2024, 12:42

Dane kontaktowe

GMINA POŁANIEC
ul. Ruszczańska 27,28-230 Połaniec
e-mail: [email protected]
http:// https://polaniec.bip.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Połańca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŁANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ruszczańska 27

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Połańca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14f5a7c7-06dc-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00308176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047083/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci ciepłowniczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/911625

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/911625

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/911625 (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System). 2. Na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl, w stopce znajdują się odnośniki do regulaminu Platformy Zakupowej, instrukcji dla Wykonawców oraz - kontakt do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod nazwą niniejszego postępowania i formularza Wyślij wiadomość. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 5. Zamawiający informuje, że nie będzie komunikował z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej - zgodnie z SWZ pkt 2.8-2.11, 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdz. I pkt 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdz. I pkt 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.153.2024.TIB-3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej kanałowej czteroprzewodowej w ramach likwidacji wymiennikowni grupowej W-5 na sieć preizolowaną wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków oraz budowie indywidulanych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych:
- dla budynków wielorodzinny przy ulicy: Kosynierów, Kilińskiego i Witosa,
- dla budynków usługowych przy ulicy: gen. Madalińskiego 2a, gen. Madalińskiego 2b,
- dla budynku po obecnej wymiennikowni ciepła przy ulicy gen. Madalińskiego 2,
- dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy: Kubika,
Sumaryczna ilość węzłów cieplnych: 31 kpl.
2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ, wzorem umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
a) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawo budowlane wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na wycinkę drzew – jeżeli będzie wymagane,
b) uzyskanie wszelkich niezbędnych ocen, ekspertyz, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót,
c) uzyskanie materiałów do projektowania wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych,
d) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
e) dokumentacja musi być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.
f) pozostały wymóg dotyczący dokumentacji projektowej zgodnie z PFU.
Teren objęty zakresem umowy:
- teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wykonawca uzyska warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – dotyczy budynków wielorodzinnych.
- Załącznik nr 2 do PFU stanowią oświadczenia właścicieli nieruchomości o udostępnieniu
działek na cele inwestycji – Zamawiający posiada w swoich zasobach, dokument zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.
2.1.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową
a) wycinka drzew na podstawie stosownych zezwoleń, pozyskane drewno zostanie przekazane zamawiającemu, który wskaże miejsce składowania w odległości do 5 km,
b) pozostały wymóg dotyczący robót budowlano - montażowych zgodnie z PFU.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
2.3. Wykonawca zorganizuje a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji na pozwolenie na budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników.
2.7. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy oraz zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
2.8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną zawierającą oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały lub urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca, który oferuje materiały lub urządzenia równoważne zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełniają one wymagania Zamawiającego.
5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
7. Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Wymagania dodatkowe:
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej.
10. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
11. Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót – min. 60 miesięcy, a max. 72 miesiące. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji i rękojmi - 40%
2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
• przy kryterium oceny ofert cena
Cc = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium Cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
• przy kryterium oceny ofert okres gwarancji i rękojmi
Og = (Ob / On) x 40pkt
gdzie:
Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji i rękojmi
Ob –okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
On – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy, maksymalny 72 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 72 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 72 miesięczny.
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:
C = Cc + Og
gdzie:
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
2.1.4.1. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
Do części projektowej;
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Do części budowlanej:
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót);
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik budowy);
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót);
Dopuszcza się łączenie w/w funkcji/uprawnień przez jedną osobę.
2.1.4.2. posiadają niezbędne doświadczenie, tzn.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie lub przebudowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o długości minimum 500 m. wraz wykonaniem minimum 1 węzła ciepłowniczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ);
4.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 4.1 – 4.2 SWZ muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 3.1.1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4.4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt 8 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wg wzorów lub na formularzach stanowiących załącznik do SWZ:
3.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 3.1.1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik SWZ.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Przepis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
3. Inne dokumenty wskazane w niniejszej SWZ – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462)
4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec Nr 80942500080000234920060008 zaznaczając w tytule przelewu jakiego zamówienia (numer/znak/nazwa zamówienia) wadium dotyczy.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna (gwarancje, poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.6. Poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp, oraz w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt 3.3 niniejszego rozdziału, a także muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w SWZ (w stosunku do każdego konsorcjanta bada się te przesłanki oddzielnie), z tym, że ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolności techniczne lub zawodowe oceniane będą łącznie.
6.7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.7 i 6.8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/911625

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2026r., z zastrzeżeniem, że termin na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi 8 miesięcy od podpisania umowy.

W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).