kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie przeglądów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

09-05-2024, 10:28

Dane kontaktowe

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W GDYNI
ul. Hugo Kołłątaja 1,81-332 Gdynia
e-mail: [email protected]
http:// www.zbilk.gdynia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie przeglądów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360995521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hugo Kołłątaja 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-332

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przeglądów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53d2c617-0dd2-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00316447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050608/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie przeglądów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej systemu SmartPZP zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanego dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia/, z kolei instrukcje dotyczące systemu znajdują się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia/elearning
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie ofert i dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania, przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia tj.:
1)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;
2)Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a)Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b)Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c)system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
3)W zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPzp):
a)zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b)w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c)oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBILK.IOZP.MK.241.P.9.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części I zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynkach użytkowych przy ul. Widnej 2A oraz przy ul. Widnej 2B w Gdyni. Zakres wykonanej usługi będzie dotyczył wykonania kompleksowo dwóch przeglądów półrocznych (letniego i zimowego) oraz jednego przeglądu rocznego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z konserwacją (m.in. czyszczeniem, dezynfekcją, wymianą filtrów), kontrolą szczelności oraz wykonanie przeglądu serwisowego central wentylacyjnych;
Ponadto w zakresie z każdej części zamówienia wchodzą:
- oznaczenie urządzeń klimatyzacyjnych podlegających ustawie z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2065);
- inwentaryzacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego;
- przegląd zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane oraz ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
- pomoc przy założeniu dla urządzeń klimatyzacyjnych kart obsługi technicznej i napraw w systemie CRO (obejmująca w szczególności udzielenie informacji potrzebnych do założenia kart).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o sumę punktów w przedstawionych kryteriach.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Lp = C+T
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „cena ofertowa brutto”
T – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium termin wykonania przeglądu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części II zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku użytkowym przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni. Zakres wykonanej usługi będzie dotyczył wykonania kompleksowo dwóch przeglądów półrocznych (letniego i zimowego) oraz jednego przeglądu rocznego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z konserwacją (m.in. czyszczeniem, dezynfekcją, wymianą filtrów), kontrolą szczelności oraz wykonanie przeglądu serwisowego central wentylacyjnych.
Ponadto w zakresie z każdej części zamówienia wchodzą:
- oznaczenie urządzeń klimatyzacyjnych podlegających ustawie z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2065);
- inwentaryzacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego;
- przegląd zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane oraz ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
- pomoc przy założeniu dla urządzeń klimatyzacyjnych kart obsługi technicznej i napraw w systemie CRO (obejmująca w szczególności udzielenie informacji potrzebnych do założenia kart).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o sumę punktów w przedstawionych kryteriach.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Lp = C+T
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „cena ofertowa brutto”
T – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium termin wykonania przeglądu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części III zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku użytkowym przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni. Zakres wykonanej usługi będzie dotyczył wykonania kompleksowo jednego przeglądu półrocznego „zimowego” oraz jednego przeglądu rocznego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z konserwacją (m.in. czyszczeniem, dezynfekcją, wymianą filtrów), kontrolą szczelności oraz wykonanie przeglądu serwisowego central wentylacyjnych;
Ponadto w zakresie z każdej części zamówienia wchodzą:
- oznaczenie urządzeń klimatyzacyjnych podlegających ustawie z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2065);
- inwentaryzacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego;
- przegląd zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane oraz ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
- pomoc przy założeniu dla urządzeń klimatyzacyjnych kart obsługi technicznej i napraw w systemie CRO (obejmująca w szczególności udzielenie informacji potrzebnych do założenia kart).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcę, który uzyska największą liczbę punktów w oparciu o sumę punktów w przedstawionych kryteriach.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Lp = C+T
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznana ofercie za kryterium „cena ofertowa brutto”
T – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium termin wykonania przeglądu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przeglądu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI oraz spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
2. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył wykonanie usług obejmujących swoim zakresem wykonanie przeglądów technicznych i/lub konserwacji urządzeń do klimatyzacji i/lub urządzeń do wentylacji mechanicznej wykonanych w min. 7 obiektach w ciągu 12 miesięcy;
b) wykaże poprzez przedstawienie oświadczenia potwierdzającego, że będzie wykonywał przedmiot umowy za pomocą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie tj. posiadającymi aktualne certyfikaty, zezwolenia oraz uprawnienia do wykonywania wszelkich czynności będących przedmiotem umowy:
• uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych w nieograniczonym zakresie:
- które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie lub
- do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w nieograniczonym zakresie oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
• certyfikat F-Gaz;
• autoryzację na serwis urządzeń od producenta urządzeń aktualne na dzień wykonania przeglądu;
• aktualne uprawnienia SEP do 1 kW.
3. W przypadku wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców w całości.
4. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, co realizacji których zdolności są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz usług obejmujących swoim zakresem wykonanie przeglądów technicznych i/lub konserwacji urządzeń do klimatyzacji i/lub urządzeń do wentylacji mechanicznej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w min. 7 obiektach w ciągu 12 miesięcy, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wzór wykazu usług zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
b)oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w celu realizacji zamówienia,
Wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (np. lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe w przypadkach nie prowadzących do istotnej jej zamiany w rozumieniu art.454 Ustawy PZP oraz w innym przewidzianych prawem sytuacjach, w tym w szczególności w przypadku:
1)omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2)mających na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona wątpliwości interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, chociażby wiązało się to ze zmianą wysokości wynagrodzenia, w tym w szczególności w przypadku zmian zakresu zamówienia,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia,
7) zmiany wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług,
8) wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przed zmianą Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.(klauzula waloryzacyjna) W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska lub okoliczności niezależne od stron, nieznane Wykonawcy w dacie składnia oferty i niemożliwe wcześniej do przewidzenia (przede wszystkim z powodu istotnych zmian cen urządzeń, materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia) wynagrodzenie Wykonawcy określone w §7 ust. 1 na pisemny wniosek zainteresowanej strony może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy w stosunku do kosztów uwzględnionych w cenie z oferty Wykonawcy o co najmniej 10%, zgodnie z poniższymi warunkami:
1)wniosek Wykonawcy musi zawierać uzasadnienie i szczegółowe wyliczenie potwierdzające zasadność dochodzonej przez niego podwyżki wynagrodzenia; Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów;
2)zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wynagrodzenia za usługi wykonane po złożeniu wniosku;
3)maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wartości umowy określonej pierwotnie w §7 ust. 1 umowy;
4)zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy;
5)każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od momentu obowiązywania umowy.
3.Jeżeli zmiana wynagrodzenia, o jakiej mowa w ust. 2 nie przywróci równowagi ekonomicznej Umowy i będzie miało miejsce dalsze jej zakłócanie przez zjawiska niezależne od stron, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy przez złożenie drugiej stronie oświadczenia w każdym czasie. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-17 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-15