kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Usługa serwisowa i przegląd wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą elementów zużywalnych (3)

09-05-2024, 13:30

Dane kontaktowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11,41-500 Chorzów
e-mail: [email protected]
http:// http://www.zsm.com.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisowa i przegląd wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą elementów zużywalnych (3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisowa i przegląd wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą elementów zużywalnych (3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd6a1f06-0d2e-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00317355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214796/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zsm.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj. Platformy zakupowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o:
„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień
publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń zwane dalej „Platformą” lub „eZamawiający”. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
b) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w
Chorzowie: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja konta następuje poprzez: kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie skontaktuje się
telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez
kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2.Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej w treści: SWZ). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w załączniku nr 1 do SWZ –
„Formularz Ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. Powierzenia danych
osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania. RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1-88).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/18/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądu (konserwacji), usuwania awarii i usterek (pogotowie serwisowe) oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, w tym dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Usługa serwisowa realizowana będzie w jednostce przy
ul. Strzelców Bytomskich 11

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 UPZP zastrzega sobie dla realizowanych usług prawo opcji w postaci zwiększenia ilości/zakresu przedmiot zamówienia w granicach do 30% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 pzp – maksymalne zwiększenie planowanych usług do 30 % zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest przywilejem Zamawiającego z którego nie ma obowiązku skorzystać. Prawo opcji zostanie udzielone w przypadku wystąpienia okoliczności w których Zamawiający będzie potrzebował realizacji dodatkowych usług np. montaż nowych urządzeń, przejęcie lub darowizna urządzeń, przejecie lub uruchomienie nowych budynków. Usługi w ramach opcji będą świadczone zgodnie z cenami podanymi w ofercie dla zamówienia podstawowego. W przypadku udzielenia zamówień wynikających z prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o 3 miesiące.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całego przedmiotu zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego może wynosić:
a. 50% gwarantowany zakres zamówienia [obowiązek realizacji przedmiotu umowy];
b. 50% zakres zamówienia zależny od potrzeb Zamawiającego [możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy].

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.4 c.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 UPZP. Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług w łącznej wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Okoliczności udzielenia zamówienia: w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających prac serwisowych tożsamych lub podobnych z podstawowym przedmiotem zamówienia. Warunkiem udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 jest dysponowanie przez Zamawiającego środkami finansowymi na ich realizację

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi
kryteriami dla każdej części:
1) Kryterium cena oferty - 60%.
2) Kryterium gwarancja - 40%
a) Kryterium cena oferty (Pc):
Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
(Cn / Cb) x 60 = Pc
gdzie:
Pc - punkty otrzymane za cenę
Cn - cena najniższej oferty
Cb - cena badanej oferty
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
b) Kryterium gwarancja (Pg):
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów- 20 punktów zgodnie z ppkt 1 poniżej i 20 punktów zgodnie z ppkt 2 poniżej.
Liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium gwarancja (Pg) wyrażona będzie jako suma dwóch punktacji: gwarancja na
wykonaną usługę (Gu) oraz gwarancja na zastosowane nowe części (Gcz)
Pg = Gu + Gcz
1. Gwarancja na wykonaną usługę (Gu)
Wykonawca w formularzu ofertowym deklaruje na ile miesięcy udziela gwarancji na wykonaną usługę. Liczba przyznawanych
punktów w zależności od zadeklarowanej ilości miesięcy wynosi:
Lp. Termin gwarancji Liczba punktów (Gu)
1) 6 miesięcy-0 pkt
2) 12 miesięcy-10 pkt
3) 18 miesięcy-20 pkt
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższą tabelą. Minimalny okres
gwarancji wynosi 6 miesięcy. Za zaoferowanie 6 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu gwarancji w miesiącach. W przypadku gdy,
Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 6 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie udzielenie gwarancji dłuższej niż 18 miesięcy Zamawiający przyzna takiej
ofercie maksymalną ilość punktów, natomiast umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem podanym w ofercie. W sytuacji gdy
Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 6 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ na podstawie art.226
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Gwarancja na zastosowane nowe części (Gcz)
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na nowe części. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji o
dodatkowe miesiące Wykonawca otrzyma następujące punkty: w formularzu ofertowym deklaruje na ile miesięcy udziela gwarancji
na zastosowane nowe części:
Lp. Termin gwarancji Liczba punktów (Gcz)
1) Gwarancja producenta 12 miesięcy-0 pkt
2) Wydłużenie gwarancji o 3 miesiące-10 pkt
3) Wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy-20 pkt
Minimalny okres gwarancji to gwarancja określona przez producenta części, maksymalny okres gwarancji to wydłużenie o 3 lub 6
miesięcy gwarancji określonej przez producenta części. Za zaoferowanie okresu gwarancji wskazanego przez producenta
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu gwarancji w miesiącach. W przypadku gdy,
Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji tj. 12 miesięcy. W
przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wydłużenie gwarancji dłuższej niż 6 miesięcy Zamawiający przyzna takiej ofercie
maksymalną ilość punktów natomiast umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem podanym w ofercie.
13.2. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie ze wzorem: (Pc) + (Pg)
= Ocena końcowa oferty.
13.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie najwyższą ocenę końcową oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 1. Gwarancja na wykonaną usługę

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Gwarancja na zastosowane nowe części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.7. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustanawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie ustanawia warunku.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Tak, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę serwisową trwającą dłużej niż 6 miesięcy, polegającą na świadczeniu usługi konserwacji, serwisowania i usuwania awarii central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej i agregatów freonowych.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę serwisową trwającą dłużej niż 6 miesięcy polegającą na bieżącej naprawie urządzeń (wszystkich) gdzie czas reakcji na zgłoszenie awarii mieścił się w przedziale czasowym od 60 minut do 120 minut – pogotowie serwisowe 24h przez 7 dni w tygodniu.
Przez czas reakcji Zamawiający rozumie rozpoczęcia interwencji (podjęcie czynności kontrolnych) od 60 minut do 120 minut od chwili zgłoszenia tej awarii przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia w ramach realizacji jednego kontraktu lub/i dwóch kontraktów (umów). W przypadku konsorcjum Zamawiający dopuszcza sumowanie potencjału w ramach doświadczenia konsorcjum przy czym członek konsorcjum wykazujący dane doświadczenie będzie zobowiązany wykonać te usługi w trakcie realizacji umowy.
c) Dysponuje zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, dysponuje częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta - o parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych), dysponuje częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu, pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dla każdej z części:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usługi konserwacji, serwisowania i usuwania awarii central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej i agregatów freonowych, wraz z podaniem rodzaju
(zakresu), dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę serwisową trwającą dłużej niż 6 miesięcy polegającą na bieżącej naprawie urządzeń (wszystkich) – pogotowie serwisowe 24h przez 7 dni w tygodniu, oraz z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie przy czym
dowodami, o których mowa, są:
a) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wyjaśnienie -
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
• Poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy lub,
• Oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
b) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego została wykonana usługa wskazane w wykazie (Załącznik nr 8 do SWZ), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.
2) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, dysponuje częściami zamiennymi (nowymi, dopuszczonymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych, dopuszczonymi przez producenta części zamiennych), dysponuje częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dopuszczonymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych, dopuszczonymi przez producenta części zużywalnych i materiałów
eksploatacyjnych), posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu, pozwalające na wykonanie zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1.Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
a) Wypełniony Formularz Ofertowy wg załącznika nr 1 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP. Wykonawca wypełnia również informacyjnie formularz systemowy (tj. wartości brutto) na Platformie https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/,
Dla Zamawiającego wiążący jest wyłącznie Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 12 ppkt. 12.5 SWZ),
b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 5 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 6 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy,
f) Zobowiązanie Podmiotu/Podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – dołączyć do oferty – załącznik nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy).
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.23. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
-oświadczenie, o których mowa w punkcie 9.1 c) SWZ, składa Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
-oświadczenie, o których mowa w punkcie 9.1 d) SWZ, składa Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.24.W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy dołączyć do oferty.
5.25.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazania kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.26.Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, oraz pełnomocnictwo sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym W przypadku gdy Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, lub pełnomocnictwo, sporządzi jako dokument w postaci papierowej i opatrzy własnoręcznym podpisem, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te należy wczytać na Platformę: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl poprzez zakładkę Korespondencja, poza zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby oraz przedmiotowymi środkami dowodowymi które należy dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 7 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana ceny brutto przy czym ta zmiana może stanowić wyłącznie
różnicę pomiędzy dotychczasową a nową wysokością stawki podatkowej a zmiana ta będzie miała miejsce od momentu
rozpoczęcia obowiązywania nowej stawki podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem
określonym w § 7 ust. 1, 6, 12, 15 i 16) przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę
postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w § 7 ust. 1, 6, 12, 15 i 16 pod warunkiem, iż
zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy zachowaniu pozostałych
parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres
siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron.
4. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1790).
5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego termin, o którym mowa w § 7 ust. 4, 14 i 15 Umowy.
6. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 46),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić
przed upływem 12 miesiąca trwania umowy.
- W celu ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni
roboczych od wystąpienia okoliczności wskazującej na wzrost wynagrodzenia, podać Zamawiającemu pisemne informacje
dotyczących szczegółowych kosztów pracy z rozbiciem na pracowników wskazanych w oświadczeniu o zatrudnieniu osób
na umowę o pracę, wskazać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty wynagrodzeń aktualne na dzień
zawarcia umowy oraz wskazać procentowo jak powyższe koszty kształtują wartość umowy brutto. W przypadku niezłożenia
wymaganych dokumentów Wykonawcy w trakcie realizacji zadania nie będzie przysługiwała możliwość zmiany
wynagrodzenia na podstawie § 7 ust. 6 niniejszej umowy.
e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10% w
stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia o 10%,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić
przed upływem 6 miesiąca trwania umowy.
Pozostały zakres zmian w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 10.2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-17 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-15