kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Obsługa, konserwacja urządzeń grzewczych

16-05-2024, 11:32

Dane kontaktowe

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
9 - go Maja 95,98-100 Łask
e-mail: [email protected]
http:// https://32blt.wp.mil.pl/pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa, konserwacja urządzeń grzewczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa - JW

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa, konserwacja urządzeń grzewczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7a8f657-135f-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00326683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00207750/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Konserwacja urządzeń grzewczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=67530969

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=67530969 .
Zmiany ogłoszenia, wyjaśnienia treści SWZ, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie poprzez platformę. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. Uczestnictwo w postepowaniu wymaga założenia konta użytkownika w sposób określony w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy”, dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/elearning (zakładka E-LEARNING zawiera również filmy instruktażowe dotyczące funkcjonalności oprogramowania). Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/TP2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze i konserwacji węzłów cieplnych, urządzeń kotłowni gazowych w kompleksach wojskowych przy JW 1551 Sieradz oraz konserwacji kotłowni olejowych, pomp ciepła w kompleksie 6030 przy JW 1158 Łask z podziałem na 3 części

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 1 zamówienia: kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (na podstawie kalkulacji ceny w formularzu cenowym, 100 pkt.
Dla części 2 i 3 zamówienia: kryterium cena oferty i czas reakcji Wykonawcy będzie rozpatrywane w oparciu o dane wpisane w formularzu ofertowym (na podstawie kalkulacji w formularzu cenowym, 80 i 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa.
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” oraz dozoru serii „D”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392):
1.1.1. dla części 1 –Grupa 1 pkt 2,10 w zakresie „E”, Grupa 2 pkt 1,2, 4,10 w zakresie „E” i „D”; Grupa 3 pkt 6,8,10, w zakresie „ E ”i „D”,
1.1.2. dla części 2 –Grupa 1 pkt 2,10 w zakresie „E”, Grupa 2 pkt 1,2,4,10 w zakresie „E” i „D”
1.1.3. dla części 3 – Grupa 1 pkt 2,10, w zakresie „E”, Grupa 2 pkt 1,2,4,10 w zakresie „E” i „D”;
Na potwierdzenie warunku Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie - załącznik do SWZ. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza, do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się doświadczeniem:
1.2.1. dla części 1 – Zamawiający stawia warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego zdobytego podczas realizacji zamówień o tym samym charakterze tj. konserwacji węzłów i kotłowni gazowych, dotrzymania terminu realizacji oraz należytego wykonania usługi w ilości minimum 1 usługi na kwotę minimum 20 000,00 zł brutto;
1.2.2. dla części 2 – Zamawiający stawia warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego zdobytego podczas realizacji zamówień o tym samym charakterze tj. konserwacji kotłowni olejowych, dotrzymania terminu realizacji oraz należytego wykonania usługi, w ilości minimum 1 usługi
na kwotę minimum 15 000,00 zł brutto;
1.2.3. dla części 3 – Zamawiający stawia warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego zdobytego podczas realizacji zamówień o tym samym charakterze tj. serwisu i konserwacji pomp ciepła, dotrzymania terminu realizacji oraz należytego wykonania usługi, w ilości minimum 1 usługi na kwotę minimum 14 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie - załącznik do SWZ. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza, do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z załącznikiem do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z załącznikiem do SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza, do złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
3.1. wykaz usług – zawierający informacje dotyczące wykonanych lub wykonywanych usług, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje potwierdzające ich prawidłowe i terminowe wykonanie, protokoły odbioru, itp.) – sporządzony wg wzoru stanowiący załącznik do SWZ;
3.2. wykaz osób – załącznik do SWZ, potwierdzający dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wymaganych przez Zamawiającego w SWZ – sporządzony wg wzoru stanowiący załącznik do SWZ;
3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik do SWZ - jeśli dotyczy.
3.4. dokumenty dotyczące podwykonawcy wskazanego w ofercie - jeśli dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian w zakresie określonym we wzorze umowy § 9 ZMIANY W UMOWIE.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ze względu na niemożliwość podjęcia pracy przez Wykonawcę w godzinach popołudniowych i nocnych na obiektach, lub bez nadzoru obsługi kotłowni i węzłów istnieje konieczność realizowania usługi w dni robocze od godz. 08.00 do godz. 15.00 w dniu jej rozpoczęcia. Powyższe nie dotyczy sytuacji awaryjnych.
2. Wykonawca w czasie realizacji robót będzie posiadał ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z wykonywaniem umowy na kwotę min. 200 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego aktualnej polisy OC wraz z potwierdzeniem uiszczenia składek z tego tytułu.
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować urządzenia do okresowych przeglądów przez Wojskowy Dozór Techniczny, a także uczestniczyć w tych przeglądach – jeden (1) raz w roku.