kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

ZP/24/2024 Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń grzewczych kotłowni w Trzebiatowie

23-05-2024, 13:24

Dane kontaktowe

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
Połczyńska 32,78-301 Świdwin
e-mail: [email protected]
http:// www.21blt.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/24/2024 Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń grzewczych kotłowni w Trzebiatowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331029355

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska 32

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-301

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blt.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/24/2024 Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń grzewczych kotłowni w Trzebiatowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ba254d3-18e4-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00336927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208438/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej Platformy pod adresem: www.portal.smartpzp.pl/21blt.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania
do Platformy.
Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji,
pytań, wniosków w ramach postępowania.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej
jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji
i podpisu.
Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web ,
oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning
dla wszystkich użytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Użycie przez
Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformę jest uzależnione od
uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu
Wykonawcy. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje
prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Platformy, polegające na
doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Platformy.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB : png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx,
.odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Inne formaty można przesłać, korzystając z
archiwum np.: zip lub .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo określono w rozdziale 25 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowo określono w rozdziale 25 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/24/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, serwis i konserwacja urządzeń grzewczych kotłowni w Trzebiatowie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, korzysta z prawa opcji, zastrzeżonej co do okresu realizacji umowy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi w terminie do 31.12.2024 r. (zamówienie podstawowe), pozostały termin tj. od 01.01.2025r. do 31.05.2025 r. stanowi opcję. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione jest od faktycznych, aktualnych i zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne uruchamiane jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej albo faksem, najpóźniej dnia 16.12.2024r. Korzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przez strony niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie umowy.
Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określana jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, natomiast Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych z zastosowaniem kryterium odpowiednio:
a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100 pkt.
Cena najniższa
Cena = ------------------------------- x 100 (pkt)
Cena badanej oferty

Oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium tj. 100. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Punkty dla danej oferty będą przyznawane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zastosowania zaokrągleń.
Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.
2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a. Oferta, co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
b. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
c. Oferta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1. 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1. 3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis spełnienia warunku:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują należycie co najmniej dwie główne usługi każda w ramach jednej umowy, trwające min. 6 miesięcy, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główną usługę Zamawiający uzna usługę w zakresie obsługi, konserwacji lub serwisowania kotłowni. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
UWAGA!!!
Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami Wykonawcy, bądź wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców, w celu wykazania spełnienia danego warunku,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunek, o którym mowa w ust. 1.3 lit. a), zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnienie warunku. Warunek ten Wykonawca musi spełnić samodzielnie, tzn. doświadczenie Wykonawców nie sumuje się.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają zgodnie z Rozporządzeniem - w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub (Dz.U.2022, poz. 1392) uprawnienia:
co najmniej dwiema osobami, które posiadają łącznie aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach: eksploatacji „E” i dozoru „D”, tj.:
1) Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” grupy 1 w szczególności:
a) pkt 2 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż
1 kV;
b) pkt 9 – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
c) pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9.
2) Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” grupy 2 w szczególności:
a) pkt 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
b) pkt 2 – sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
c) pkt 4 – przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
d) pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1, 2, 4.
3) Świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” grupy 3 w szczególności:
a) pkt 4 – sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
b) pkt 6 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
c) pkt 7 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
d) pkt 8 – przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
e) pkt 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 4, 6, 8.
Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była jednocześnie przez dwóch pracowników posiadających w/w świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru.
Ww. świadectwa kwalifikacyjne muszą posiadać wszyscy pracownicy Wykonawcy zajmujący się bezpośrednią obsługą kotłowni.
1. 4. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w niniejszym rozdziale, w pkt. 1 ppkt 1.3, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku gdy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. na podstawie oświadczenia.
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;– zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. 4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierować będzie do wskazanego pełnomocnika.
3. 5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
3. 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 3 niniejszego rozdziału.
3. 7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 13 projektu umowy.
Wszystkie postanowienia wymienione w § 13 projektu umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21blt

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;