kominy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej”

29-05-2024, 17:50

Dane kontaktowe

Powiat Kolbuszowski
11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa
tel. 172275880
e-mail: [email protected]
http:// www.powiat.kolbuszowski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w
Kolbuszowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolbuszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172275880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w
Kolbuszowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-981823ad-1d81-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00346087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043840/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-981823ad-1d81-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: poprzez e-Zamówienia lub e-mail
[email protected].
z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona poprzez Platformę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie–dalej zwane jako „Rozporządzenie”:
1) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp), pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym., w
ogólnie dostępnych formatach danych (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1517 ze zm.) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia)), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
2) Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia,
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w §
3 ust. 1 rozporządzenia
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
cd zmian umowy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, ul.
11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail
na adres: [email protected]
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia
negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) oraz na podstawie art.6 ust 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
wynikających z odrębnych przepisów.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r., dalej „ustawa Pzp".
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• uzyskania informacji, czy Zamawiający/Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to do uzyskania
dostępu do nich, z takim zastrzeżeniem że Zamawiający/Administrator ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
• sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
• uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do uzupełnienia nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj.
przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, z
zastrzeżeniem że prawo nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; • wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono
wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane .
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
b) w przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi - okres przechowywania dokumentacji postępowania
wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji
przekracza 5 lat - przez okres jego trwania.
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; tj. odrzucenie oferty, lub wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
cd zmiany umowy §21.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego w następujących przypadkach:
1) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, robót zamiennych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, innych materiałów, parametrów technicznych, innego rodzaju robót niż wskazane w dokumentacji przetargowej, i/lub technicznej (PFU) a wynikających ze stwierdzonych nieprecyzyjnych zapisów, nieprawidłowości, błędów, tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i/lub obowiązujących przepisów prawnych i/lub w celu zapewnienia optymalnych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy lub ułatwiających późniejsza eksploatację
b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego - wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały, sprzęt o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w SIWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania przedmiotu umowy, walory użytkowe lub obniżenie kosztów eksploatacji
c) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, technologii wykonania, wykonania robót zamiennych, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń, technologii wykonania, robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, późniejszą lepszą eksploatacją przedmiotu umowy lub wynika to z względów technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych, uzasadnione jest postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa robót budowlanych lub obiektu, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu, lub wpływa to na podniesienie standardu, lepszej eksploatacji, walorów użytkowych i/lub przyczyni się do skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy lub rozwiązania te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń,
d) niedostępności lub czasowej dłuższej niedostępności na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub zbyt dużą ilością zamówień u producenta w wyniku czego nastąpiłoby opóźnienia w realizacji umowy,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie w systemie “zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej (technicznej) oraz robót budowlanych dla inwestycji „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w
Kolbuszowej” tj.: opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie, której możliwa będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalnoprawnym jak i technicznym oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją inwestycji.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, który ma swoją siedzibę w dwóch lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 4 oraz Kolejowa 3 w Kolbuszowej.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu modernizacji istniejących kotłowni
(w w/w dwóch lokalizacjach): modernizację istniejącej technologii kotłowni gazowej wodnej w Oddziale Dializoterapii i Nefrologii tzw. „nerce” przy
ul. Kolejowej poprzez przebudowę (budowę) kotłowni z zastosowaniem kondensacyjnych wodnych kotłów gazowych oraz wysokowydajnego innowacyjnego podgrzewacza c.w.u. ze stali nierdzewnej oraz modernizacji kotłowni przy ul. Grunwaldzkiej 4 gazowo-olejowej parowo-wodnej poprzez wymianę urządzeń na kondensacyjne kotły gazowe oraz innowacyjne wysokowydajne podgrzewacze c.w.u. ze stali kwasoodpornej wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii polegającym na zastosowaniu wysokotemperaturowych dwustopniowych pomp ciepła, przy założeniu, że dolnym źródłem energii dla I stopnia będzie ciepło z ziemi, a dolnym źródłem dla drugiego stopnia będzie czynnik podawany na wyjściu z I stopnia pomp ciepła.
Zakłada się demontaż istniejącego kotła parowego wraz z osprzętem
i wyposażeniem oraz instalacją parową w istniejącej kotłowni.
Planuje się, że dotychczasowe kotły wodne olejowo – gazowe pozostaną zgodnie z przepisami jako rezerwowe źródło zasilania – praca na oleju.
W pierwszej kolejności jako źródło ciepła dla SPZOZ wykorzystywane będą pompy ciepła, a w przypadku ekstremalnie niskich temperatur będą one wspomagane pracą gazowych kotłów kondensacyjnych. W razie przerwy w dostawie gazu awaryjnie będą pracować rezerwowe kotły z palnikami olejowymi.
4. Inwestycja realizowana będzie w II etapach:
1) Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) oraz uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę zezwalającej na realizację inwestycji:
2) Etap II: Realizacja robót budowlanych
Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę obowiązkowej wizji lokalnej. Wizja lokalna ma na celu oględziny miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, w określonych terminach tj. w dniach:
a) 05.06.2024 r. w miejscach realizacji inwestycji tj.: od godz. 10:00 do 10.30 kotłownia SPZOZ, ul. Grunwaldzka 4 oraz od 10.45 do 11.15 w kotłowni SPZOZ, ul. Kolejowa 3.
b) 07.06.2024r. w miejscach realizacji inwestycji tj. od godziny 13:00 do 13.30 kotłownia SPZOZ ul. Grunwaldzka oraz 13.45 do 14.15 kotłownia SPZOZ ul. Kolejowa 3.
Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin terenu robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu: do P. Grzegorz Jaje na e-mail: [email protected]
W trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane informacje techniczne.
Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w jednym z ww. terminów. Obowiązkowo należy odbyć wizję lokalną w obu lokalizacjach.
Udział w wizji lokalnej jest obligatoryjny dla złożenia oferty.
Oferta Wykonawcy złożona bez odbycia wizji lokalnej podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp
cd zmiany umowy par 21
e) pojawienia się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót, co umożliwi skrócenie terminu realizacji umowy, lepsze funkcjonowanie przedmiotu umowy lub eksploatacji obiektu, obniżenie kosztów późniejszej eksploatacji, walory użytkowe itp.
f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń projektowych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
h) wystąpienia warunków terenu budowy, linii elektrycznych i innych, kabli, rur, przewodów odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
i) wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zamówienia podstawowego (np. materiały, technologia).
Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego.
2) zakresu robót poprzez rezygnację z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji, rozpoczęcia eksploatacji lub zakończenia przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, jeżeli nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
3) w przypadku prac projektowych Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit a) -h) przy czym przez „dokumentację projektową”, o której mowa w tych punktach rozumie się PFU.
§22.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku:
1) zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych.
2) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, akcyzowego
b) wprowadzenia nowego podatku lub opłaty wpływającej istotnie na koszt realizacji umowy
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit a, b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość podatków, minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w ust 5 odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

42511110-5 - Pompy grzewcze

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
l) KI: Cena -50% (50 pkt)
2) K2: „Doświadczenie nr 1 projektanta” w zakresie projektowania kotłowni gazowych o mocy min. 1,0 MW w okresie ostatnich 5 lat - 20 % (20 pkt)
3) K3: „Doświadczenie nr 2 projektanta” w zakresie projektowania instalacji gruntowych pomp ciepła o mocy min. 100kW w okresie ostatnich 5 lat - 15 % (15 pkt)
4) K4: „Doświadczenie kierownika budowy/robót” branży instalacyjne (sanitarnej) dot. realizacji kotłowni gazowych o mocy min. 1,0MW w okresie ostatnich 5 lat - 15 % (15 pkt(
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ad 1) Kryterium: Cena (na podstawie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty) - znaczenie w ocenie 50% (50 pkt)
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:
Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty brutto X 100x50%
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 50 punktów (50%).
Ad 2) Kryterium: „doświadczenie nr 1 projektanta” w zakresie projektowania kotłowni gazowych o mocy min. 1,0 MW każda w okresie ostatnich 5 lat, znaczenie w ocenie 20% (20 pkt).
Punkty za kryterium „doświadczenie nr 1 projektanta ” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt., na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. Maksymalna ilość wykonywanych projektów do oceny ofert wynosi 5 szt. Jeżeli Wykonawca wykaże więcej opracowań projektowych otrzyma również max. 20 pkt.
Liczba punktów w ramach kryterium ,,doświadczenie nr 1 projektanta” wylicza się następująco:
Lp. / Liczba wykazanych projektów/ Liczba przyznanych pkt
1. / 1 / 0
2. / 2 / 5
3. / 3 / 10
4. / 4 / 15
5. / 5 / 20
.
Ad 3) Kryterium: „doświadczenie nr 2 projektanta” w zakresie projektowania instalacji gruntowych pomp ciepła o mocy min. 100 kW każda, znaczenie w ocenie 15% (15 pkt).
Punkty za kryterium „doświadczenie nr 2 projektanta” zostaną przyznane w skali punktowej do 15 pkt., na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. Maksymalne „doświadczenie projektowe” do oceny ofert wynosi 3 szt. Jeżeli Wykonawca wykaże więcej projektów otrzyma również max. 15 pkt.
Liczba punktów w ramach kryterium ,, doświadczenie nr 2 projektanta” wylicza się następująco:
Lp. /Liczba wykazanych (opracowanych) projektów instalacji gruntowych pomp ciepła o mocy min. 100kW każda/ Liczba przyznanych pkt
1 ./ 2/ 0
2 ./ 3 /15
Ad 4) Kryterium: „doświadczenie kierownika” budowy/robót branży instalacyjnej (sanitarnej) dotyczące realizacji kotłowni gazowych o mocy min. 1,0MW znaczenie w ocenie 15% (15 pkt).
Punkty za kryterium „doświadczenie kierownika” budowy/robót jw. zostaną przyznane w skali punktowej do 15 pkt na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: K2: „Doświadczenie nr 1 projektanta” w zakresie projektowania kotłowni gazowych o mocy min. 1,0 MW w okresie ostatnich 5 lat

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: K3: „Doświadczenie nr 2 projektanta” w zakresie projektowania instalacji gruntowych pomp ciepła o mocy min. 100kW w okresie ostatnich 5 lat

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: K4: „Doświadczenie kierownika budowy/robót” branży instalacyjne (sanitarnej) dot. realizacji kotłowni gazowych o mocy min. 1,0MW w okresie ostatnich 5 lat -

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w ust 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
4.1) Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; co najmniej:
a) dwie roboty budowlane w konwencji „zaprojektuj i wybuduj: polegające na budowie, rozbudowie przebudowie lub remoncie kotłowni o mocy min 1,0MW i wartości co najmniej 1.500 000,00 zł brutto każda , w tym co najmniej jedną dotyczącą kotłowni gazowo-olejowej.
Dopuszcza się sytuację, że dana kotłownia została zaprojektowana przez Wykonawcę w ramach jednej umowy, a następnie wykonana przez niego w ramach innej umowy. Wówczas kwotę z tych dwóch umów należy zsumować.
b) dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła w postaci pionowych odwiertów o łącznej długości min.
2500 mb każda przy czym przynajmniej jedna z nich o głębokości odwiertów min. 250 mb
Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót budowlanych z różnych kontraktów w celu ich zsumowania dla osiągnięcia określonej wartości np. wartość remontu/modernizacji/przebudowy kotłowni z wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit a).
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami np. w konsorcjum, wówczas może wykazać tylko te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał).
W przypadku, gdy wykazywana robota budowlana realizowana była z innymi robotami budowlanymi, usługami, lub dostawami niewymienionymi w ust. 2
pkt 4, ppkt 4.1 lit a Wykonawca musi określić wartość tylko tej roboty budowalnej, która potwierdza spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
4.2) dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia i kwalifikacje tj:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
a) co najmniej jedną osobą - Projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie w ww. specjalności, a także posada doświadczenie w wykonywaniu branżowych projektów budowlanych i wykonawczych, w tym wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 projekty w specjalności instalacyjnej dla montażu pomp ciepła o min. 100 kW mocy z dolnym źródłem ciepła w postaci sond głębinowych.
b) co najmniej jedną osobą – Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu branżowych projektów budowlanych i wykonawczych,
c) co najmniej jedną osobą – Projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu branżowych projektów budowlanych i wykonawczych,
d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy –
posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 5 letnie doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik budowy/robót,
e) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/ budowy
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych – posiadającą uprawnienia budowlane - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/budowy/

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
3. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
cd zmiany umowy par 22
7. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 5 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów dla miesiąca poprzedzającego dzień składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 5%. Ustalone zostanie to na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją umowy. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów uwzględniającą dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegółowego) oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę (w tym przedłoży kosztorys szczegółowy), o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych elementów kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z kalkulacji.
cd dalej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w
art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp,
3. Wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), .
UWAGA! W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć podmiotowy środek dowodowy:
ust 4 pkt 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
cd zmiany umowy par 22
12. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 10.
13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 7, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 15 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (Załącznik Nr 5 do SWZ)
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
cd zmiany umowy par 22 ust 7 pkt1)
W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% Zamawiający może złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia złożyć można nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejny wniosek może złożyć po zaistnieniu kolejnej sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% w stosunku do miesiąca, w którym podpisano aneks dotyczący pierwszej waloryzacji.
8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
9. Waloryzacja zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia i nieodebrana przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku o waloryzację.
10. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust 1.
11. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 7 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie przed dniem złożenia wniosku wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. IJ doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym Etap I do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
formularz ofertowy


2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w
art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

wadium w kwocie 50 000 zł
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 291).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 09 1240 1792
1111 0010 8529 4083
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
Powiat Kolbuszowski ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Gwarancja przedkładana jako wadium w postępowaniu o
zamówienie publiczne musi mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Gwarant/Poręczyciel
w zapisach gwarancji/poręczenia musi zobowiązać się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust.
6 ustawy Jeżeli gwarant uzależni zapłatę sumy gwarancyjnej od dokonania czynności sprawdzających, które mają wykazać
zasadność żądania beneficjenta (zamawiającego), to takie żądanie nie odpowiada wymogom co do jej bezwarunkowości.
7. Wadium powinno zostać przekazane Zamawiającemu drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert). Jeżeli Wykonawca przesyła wadium poza ofertą np. mailem powinno ono być oznaczone w sposób
umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie, którego postępowania dotyczy (przypisanie do postępowania

cd kryteria oceny ofert K4
Maksymalna ilość nadzorowanych robót w ramach funkcji kierownika budowy/robót – 4 szt. Jeżeli Wykonawca wykaże więcej nadzorowanych robót otrzyma również maksymalnie 15 pkt. Liczba punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy/robót” jw. wylicza się następująco:
Lp./ Liczba wykazanych (nadzorowanych) realizacji kotłowni gazowych o mocy min. 1,0MW przez kierownika budowy/robót /Liczba przyznanych pkt
1./ 1 / 0
2./ 2 / 5
3. / 3 / 10
4. / 4 /15

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VII ust 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (art.117 ust.4 Pzp), z
którego ma wynikać, które roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy.
2) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V SWZ ust 6 oraz Rozdział VII ust 9 pkt 4 tj. zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp –
jeśli ofertę składają podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółki cywilne)- z którego
wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) tj .
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez podmioty wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oraz
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§18.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
a) Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie dziennej temperatury niższej niż minus 10 °C. oraz wyższej niż plus 30 stopni.
Dopuszcza się jako niekorzystną inną temperaturę jeżeli uniemożliwia ona prawidłowe wykonanie robót, montażu, z powodu technologii realizacji prac/robót, wymagań sprzętowych, materiałowych określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych temperatur i warunków atmosferycznych.
b) Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni w zakresie robót budowlanych zewnętrznych.
c) Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót, podtopienia, zalegający śnieg, oblodzenia.
Przesunięcie terminu nastąpi o okres adekwatny do występującego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, czasu jego trwania i o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
2) prowadzenia równoległych robót budowlano - montażowych przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu.
3) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, stan wojenny, stan wyjątkowy, rozruchy, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie, stany pandemii, znaleziska archeologiczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn, których nie mógł przewidzieć, lub w przypadku niezbędnej konieczności np. z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, pracowników, konieczność realizowania zadań szkoły np. matury itp.
b) brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody, gazu czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy),
- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
5) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej np. urzędy nadzoru budowlanego (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych, - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
6) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
7) realizacji w drodze odrębnej umowy, w tym zleconej przez innego Zamawiającego, przez inny podmiot prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych – o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd zmiany umowy par18
8) niedostępności lub czasowej dłuższej niedostępności na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, ograniczeniem produkcji, dużą ilością zamówień u producenta a w związku z tym długim oczekiwaniem na produkt, wycofaniem z rynku- o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji technicznej, oraz niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tymi zmianami lub o czas oczekiwania na zamówiony produkt/materiał/ towar, jeśli nie jest to spowodowane zbyt późnym zamówieniami towaru przez Wykonawcę na hurtowni/u producenta.
9) wykonywania robót, prac zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową. jeżeli konieczność ich wykonania może spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy–o czas wynikający z przygotowań do ich realizacji oraz o czas ich wykonywania jeżeli wymagają one dłuższego okresu wykonywania niż w pierwotnej umowie
10) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, w tym przeprojektowania.
11) wystąpienia warunków architektonicznych tj. przebiegu kabli przewodów elektrycznych, rur, przewodów wentylacyjnych i innych w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, w tym przeprojektowania.
12( w zakresie wykonania dokumentacji projektowej termin może ulec przesunięciu w przypadku niezależnych od Wykonawcy i nie wynikłych z jego winy (tj. np. nie wynikających z opóźnienia w przekazaniu, zgłoszeniu do odpowiednich organów) przedłużających się terminów uzgodnień, wydawania ekspertyz decyzji.
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, ze dłuższy niż standardowy termin oczekiwania nie wynika z jego winy.
§19.
Zamawiający dopuszcza zmianę przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja i.t.p.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ.
Zamawiający dopuszcza:
1) zmianę podwykonawcy (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu),
2) rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) możliwość zmiany zakresu /robót/ prac jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców (zmniejszenie, zwiększenie), jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa (nie dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)
Strony ponadto dopuszczają:
1) zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2) zmiany adresu, lub oznaczenia Stron Umowy, przedstawicieli - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,